Use “hundred” in a sentence | “hundred” sentence examples

یادگیری لغت hundred در جمله و متن؛ یک روش موثر برای حفظ لغت hundred

اساتید زبان همیشه شاهد اعتراضات زبان‌آموزان هستند که در حفظ لغات ناکام‌اند و معمولاً جملات زیر را از زبان‌آموزان می‌شنوند:

– نمی‌توانم معنی لغت سخت hundred را یاد بگیرم؛

– معنی لغت hundred را به زودی فراموش می‌کنم؛

– نمی‌توانم تعداد زیادی لغت در بازهٔ زمانی کوتاه حفظ کنم؛

– نمی‌توانم معنی لغت hundred را متناسب با متن تشخیص دهم؛

–  معنی انگلیسی لغت hundred  را حتی می دانم ولی نمی توانم بازهم از آن در مکالمه استفاده کنم؛

– معنی و مفهوم کلمه hundred را که در جملات ذیل بکار رفته است متوجه نمی شوم:

I’ve told myself that a hundred times.
The current balance owed was over four hundred dollars.
I thanked him for his generosity and donated a hundred dollar bill to his mission.
We’re two hundred miles away.
Not in a hundred years.
Martha commutes weekends a hundred miles from their home.
We need an exact location too, within fifty or a hundred feet.
He carried her about a hundred yards and then set her on her feet, slapping her backside with a sting that brought tears to her eyes.
Peabody was two hundred and thirty miles and we arrived at our destination a little after eleven on Friday night, after nearly six hours of steady traffic.
Some I have seen, sixty or a hundred feet long and thirty feet broad….

از آنجایی که زبان انگلیسی، فرّار است و بدون مرور، در مدت زمان کوتاهی به فراموشی سپرده می‌شود، می‌توان تا حدی به زبان‌آموزان حق داد؛ اما چاره چیست؟ آیا روشی هست که بتوان در هر روز تعداد زیادی لغت حفظ کرد؟ و معنی فارسی لغت hundred را به حافظهٔ بلندمدت منتقل کرد؟ آیا می توان بزودی شاهد این باشیم که معنی جملات ذیل را بدرستی متوجه شد و از آن ها استفاده کرد؟

Unless someone knew the area, they could pass within a hundred feet of it and not know it was there.
I don’t know what kind of wages you draw here, but I’d be willing to pay you a hundred a week plus room and board.
It’s changed a lot; almost completely, but I’m a hundred percent certain I visited Brockville.
“Which would you rather have” asked the caliph, “three hundred pieces of gold, or three wise sayings from my lips?”
In 2010, people were uploading one hundred million photos on Facebook every single day.
An armadillo stared at them from a rocky ledge as they passed, and a doe and her fawn darted across the trail not more than a hundred yards ahead, disappearing into the brush.
About two hundred yards away a lone wolf stood poised for flight, watching them cautiously.
It came from Boston, a few hundred miles away; sort of like the tip you just made.

روش برتر یادگیری مؤثر لغت انگلیسی hundred

یادگیری حجم زیادی از لغات، بدون آنکه بتوانید از آن‌ها به درستی استفاده کنید، تاثیر چندانی در مکالمهٔ شما ندارد. لذا باید با شناخت روش‌های یادگیری مؤثر لغات انگلیسی ، لغات را به حافظهٔ بلند مدت بسپارید و یاد بگیرید از لغت‌ها، در جایگاه درستی در جملات، استفاده کنید.

یادگیری لغات در جمله و متن، کدینگ لغت “hundred”، استفاده ازجعبه لایتنربرای حفظ لغت “hundred”، نرم‌افزارهای تحت اندروید و سیستم ios و متون زبان اصلی از روش‌های برتر یادگیری مؤثر لغات انگلیسی است. چند  جمله و مثال برای hundred:

For two hundred years the mountain has attracted visitors from miles away.
At one time, a hotel, accommodating a hundred guests and stable for seventy-five horses, adorned its slopes.
Several hundred but that needs clarification.
The hundred mile drive up the coast to Santa Barbara took more than two hours during which we chatted the entire way.
It was the sound I hated more on a telephone that Henri Mancini’s version of Theme from Moon Glow or any other top one hundred hits of elevator music was, ‘would you please hold’?
Two hundred years ago there lived in Boston a little boy whose name was Benjamin Franklin.
Science’s progress over the past few hundred years has been determined mainly by the relatively slow speed at which we were able to collect data.
So these selections from Miss Keller’s correspondence are made with two purposes–to show her development and to preserve the most entertaining and significant passages from several hundred letters.
That must be three hundred and fifty miles from here!
I learned later the facility was the largest between Los Angeles and San Francisco and contained five hundred and ten beds and a fully equipped trauma center.
I think it is bigger by “twenty hundred thousand times” (my favorite number used by Shakespeare.)

چگونه لغت انگلیسی “hundred” را یاد بگیریم و فراموش نکنیم؟

مکالمهٔ هر زبان، متشکل از کلماتی است که طبق قواعد خاص و با ترتیب مشخص چیده شده و با آهنگ و لحن مناسب، بیان می‌شود. بنابراین یک بخش مهم از مکالمهٔ هر زبان، لغات هستند.

اهمیت حفظ لغت hundred در زبان انگلیسی، بر هیچ زبان‌آموزی پوشیده نیست؛ از این رو، آن‌ها سعی در حفظ لغات هرچه بیشتر دارند. اما آیا تعداد لغاتی که حفظ می‌کنند مهم است؟ آیا صرفاً یادگیری لغات، کفایت می‌کند؟ آیا با روش‌های سنتی، به نتیجهٔ مطلوب می‌رسند؟ آیا می‌توانند آن حجم از لغات را در طولانی مدت، در ذهن داشته‌باشند؟ آیا فقط حفظ لغت hundred می‌تواند مفید و کاربردی باشد؟

برای آنکه بتوانید لغت hundred را به شیوه‌ای مؤثر و ماندگار حفظ کنید و از لغت hundred به درستی در مکالمه‌ها و متون، استفاده کنید، باید با شیوه‌های مؤثر یادگیری زبان آشنا شوید. شیوه‌هایی که نه تنها سبب ثبت لغت انگلیسی hundred در حافظهٔ بلندمدت می‌شود، بلکه توانایی استفاده از لغت hundred در متن و مکالمهٔ مقتضی را در شما ایجاد کند.

شیوه‌های یادگیری مؤثّر زبان انگلیسی را یاد بگیرید و اجرا کنید تا بتوانید بدون کلاس درس و معلم، زبان انگلیسی را هرچه بهتر فرا بگیرید. یکی از بهترین این شیوه ها در ذیل برای شما توضیح داده شده است.

Of the twenty thousand sales he has made in his career, he probably remembers a few hundred distinctly and a few thousand vaguely.
The newspapers caught Mr. Anagnos’s spirit and exaggerated a hundred-fold.
It was said that Mamonov’s regiment would cost him eight hundred thousand rubles, and that Bezukhov had spent even more on his, but that the best thing about Bezukhov’s action was that he himself was going to don a uniform and ride at the head of his regiment without charging anything for the show.
“At eight hundred leagues from France, I will not have my Guard destroyed!” he said, and turning his horse rode back to Shevardino.
If he lived to be a hundred he’d never understand women.

برای یادگیری مؤثر لغت انگلیسی hundred، لغت hundred را در متن یاد بگیرید

حفظ لغت hundred به تنهایی، هیچ تأثیر مثبتی در مهارت مکالمه ندارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت hundred را در جملات مختلف یاد بگیرد. از این طریق، معانی مختلف لغت hundred با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. در ذیل چند جمله دیگر با کلمه انگلیسی hundred آورده شده است:

He offered me a hundred dollars a week plus room and board.
Martha would drive Howie to Boston’s Logan Airport for his flight back to California while Quinn would remain to pack up his equipment before leaving later for a hundred mile drive to their home in nearby Peabody, Mass.
The home, now known as Eight Maples Farm, had been a gathering place for travelers seeking good music and refreshments, over two hundred years ago.
A car was parked on the far side of the woods, about a hundred yards from the house.
I was a hundred percent in favor and pleased Betsy agreed with me.
Maybe a couple of hundred sold so far, all in California.
She had not been reported missing because her mother lay dead in their small rural farm house over a hundred miles away.
He must have been flying a hundred miles an hour to make that mess.
Assistant Director Summerfield announced to the press at the height of the search, more than two hundred officers and volunteers were involved.
In nine months, we as a group, tracked an unknown number of missing children, culling out two hundred and eleven Howie attempted to locate.

How to use “hundred” in a sentence?

Example sentences with the word “hundred”. “hundred” example sentences.

“hundred?” What does this mean? One word for example: “hundred” by itself doesn’t communicate much. It could mean any of these things:

She’d spent the past four hundred years in college, gleefully learning more and more and working out of the lab he’d funded for her.
Several hundred, close to a thousand.
The manor house had been built several hundred years ago, and every room but hers was a reflection of her father’s wealth.
“You’ve got a rat,” he said, reviewing the past hundred years of battles depicted on the map.
We had three in the last class, more than we’ve seen in a few hundred years.
Claire’s been on the European front for a hundred years.
“Two hundred and sixty three,” he started.
You killed my brother and two hundred sixty-three other Guardians.
Only this was equal to a hundred thunderstorms.
Now, thanks to an overzealous social worker, Martha was scheduled to become reacquainted with mommy dearest—in Denver, over three hundred miles away from Bird Song’s nest.

These are just examples. The single word “hundred”, by itself, isn’t enough to make communication clear. You need to learn sentences, MANY sentences!

Also a common weakness in writing and using the word  “hundred” is the lack of varied sentences. Becoming aware of three general types of sentences can help you vary the sentences with the word “hundred” in your writing.

The hundred-year-old Victorian building contained nine rentable rooms, each with a private bath.
Yeah. There’s things that happened a hundred years ago and are best left be.
That’s what a hundred and seventeen days on the road does to you!
When he lighted the oil a hundred tongues of flame shot up, and the effect was really imposing.
Then he ordered his treasurer to pay the poet five hundred pieces of gold; for, indeed, the poem which he had recited was wonderfully fine.
The caliph, Al Mansur, lived nearly twelve hundred years ago.
This happened six hundred years ago, in the city of Florence in Italy.
Sir William Jones lived nearly two hundred years ago.
He lived two hundred years ago, and was famous for his courage in defending his country.
He lived more than seven hundred years ago in a quaint little town of Italy.

So here are some sentences with “hundred”. You can see simple sentences  with “hundred” , compound sentences with the word “hundred” and complex sentences with hundred below.

John Randolph, of Roanoke, lived in Virginia one hundred years ago.
Once his ship was sailing in the great Pacific Ocean, It was four hundred miles from the coast of South America.
The door was thrown open and he saw a hundred brave men, all ready to give him aid.
“I saw two hundred of them in the village below us,” said one of his officers.
More than a hundred years ago, two boys were fishing in a small river.
In 2007, Google researchers estimated there were one hundred trillion words on the Internet.
Over a hundred million videos on YouTube.
Two hundred years later, Ludolph van Ceulen calculated it to thirty-five digits.
By 1973 it was calculated to more than a million digits, in 1983 more than ten million digits, in 1987 more than one hundred million digits, in 1989 more than one billion digits, and in 1997 more than fifty billion digits.
One hundred thousand fans fill the stadium.

Learning More About The English Word “hundred” Faster Through Complete Sentences

Sentences are everywhere. That’s right. I don’t know if you’ve noticed lately, but they’re all around you! They’re in books and on the radio. You’re reading one right now.

This is a sentence. Here’s another one! Without sentences, language doesn’t really work.

When you first started learning English, you may have memorized lists of words. For example you can see English meaning  of  “hundred” , or Persian meaning of “hundred”. But now that you have a better understanding of the language, there’s a better way for you to learn sentences with hundred.

True, there are still words that you don’t know. But if you learn whole sentences, instead of words by themselves, you can learn a lot faster!

I’m going to show you another English Sentences Focusing on the word “hundred” and hundred Word Families:

Next, imagine that happening every week for one hundred years.
For instance, have you ever seen one of those people on TV who is turning one hundred and says he ate bacon every day of his life?
Some suspect we can be made to be healthy and energetic to the age of one hundred thirty and that’s it.
Not in one hundred lifetimes could I make a car.
I could not in one hundred lifetimes make a working electric lamp, even knowing what I know now.
It is as if each person has one hundred assistants working for him.
That is what we expect to be able to do, because it is theoretically possible in a hundred different ways.
“Robot” is a term almost one hundred years old, created in fiction before becoming a reality.
Beverly made one hundred nails a day.
The Nailmaker 2000 makes one hundred thousand an hour.

Recent Examples the Word “hundred” on the Web

After the death of Gracchus, a conservative government under Sulla withdrew the subsidy, but shortly afterward, in a period of great unrest, restored it, and two hundred thousand persons stood in line.
But the big question is whether these same economics would apply in a world one hundred times richer than we are right now.
It will be regarded as a dividend of the work of the one hundred prior generations that got the world to this point.
I base that expectation in part on the fact that today, many of us already live in more comfort than the richest king in the world did two hundred years ago.
Ultimately, workhouses would provide shelter to more than one hundred thousand paupers.
If you look back across the span of time, you see wood plows being used in 4000 BC, then irrigation five hundred years later.
A couple of hundred years later, we see the Romans doing crop rotation.
Six hundred years after that, we get the windmill for irrigation.
Over the CCC’s nine-year life, its workers planted nearly three billion trees, built eight hundred parks, and constructed roads in remote areas.
It affects more than one hundred million people in a hundred countries, kills more than a million people a year, and blinds another half million for good measure.
Eleni is CEO of the Ethiopian Commodity Exchange, which works like this: Farmers in Ethiopia bring their crops to any of two hundred market centers around the country.
But what if everyone in the nation, rich and poor, were to be mailed a $2,000 food card annually, redeemable at the grocery store for any of several hundred nutritious foods?
They were tied into one hundred fifty lines of one hundred men each.
In terms of murders per one hundred thousand inhabitants, England fell from roughly twenty-three in the 1300s to about one today.
We have eliminated debtors prisons, developed the idea of “women and children first,” stigmatized child labor, made accommodations for conscientious objectors, widely adopted freedom of speech and the press and freedom of assembly, and a hundred more.
For these reasons and a hundred more, government should be the smallest unit that is economically and politically viable.
بازی یادگیری زبان انگلیسی