Use “aficionado” in a sentence | “aficionado” sentence examples

یادگیری لغت aficionado در جمله و متن؛ یک روش موثر برای حفظ لغت aficionado

اساتید زبان همیشه شاهد اعتراضات زبان‌آموزان هستند که در حفظ لغات ناکام‌اند و معمولاً جملات زیر را از زبان‌آموزان می‌شنوند:

– نمی‌توانم معنی لغت سخت aficionado را یاد بگیرم؛

– معنی لغت aficionado را به زودی فراموش می‌کنم؛

– نمی‌توانم تعداد زیادی لغت در بازهٔ زمانی کوتاه حفظ کنم؛

– نمی‌توانم معنی لغت aficionado را متناسب با متن تشخیص دهم؛

–  معنی انگلیسی لغت aficionado  را حتی می دانم ولی نمی توانم بازهم از آن در مکالمه استفاده کنم؛

– معنی و مفهوم کلمه aficionado را که در جملات ذیل بکار رفته است متوجه نمی شوم:

Whether you’re a bedding aficionado or simply looking to stock up on a few comforter sets to tide you over for the next few years, you can count on finding plenty both online and in stores.
It’s always a good place to start – even if you’re a more seasoned wine aficionado there is always something you can learn or pick up from a wine education class.
Not this makeup aficionado, though (perhaps because I’m no purist, and also because I appreciate advancements in makeup as much as I do them in technology).
Spoilers involving the Gilmore Girls remain popular due in large part to the show’s enormous popularity with its fans including Entertainment Weekly’s Michael Ausiello, a former television commentator and spoiler aficionado for TV Guide.
For more about this wonderful group of plants, visit Hellebores, a website created by a hellebore aficionado that includes a large gallery of photos, history, cultivation and propagation information and more.
For example, the aforementioned Members Only jacket makes a great gift for the avid ’80s aficionado, while a classic smoking jacket might please the dapper gentleman with a taste for luxurious garments.
For a quick gift idea, gather several fragrance samples and stuff them in a stocking or in a makeup train case as a way of pampering your favorite fragrance aficionado.
With the success of their company, Renato watch designers have crafted a wide array of classic and timeless collections to suit the discriminating watch aficionado.
Created by Mark Brown, once a consultant for golf course development and the founder of Links magazine, this site features properties for the true golf aficionado.
Since the Nintendo 64 is considered a nostalgic gaming system, you may just want to collect all the games released or maybe you are an avid Nintendo aficionado.

از آنجایی که زبان انگلیسی، فرّار است و بدون مرور، در مدت زمان کوتاهی به فراموشی سپرده می‌شود، می‌توان تا حدی به زبان‌آموزان حق داد؛ اما چاره چیست؟ آیا روشی هست که بتوان در هر روز تعداد زیادی لغت حفظ کرد؟ و معنی فارسی لغت aficionado را به حافظهٔ بلندمدت منتقل کرد؟ آیا می توان بزودی شاهد این باشیم که معنی جملات ذیل را بدرستی متوجه شد و از آن ها استفاده کرد؟

روش برتر یادگیری مؤثر لغت انگلیسی aficionado

یادگیری حجم زیادی از لغات، بدون آنکه بتوانید از آن‌ها به درستی استفاده کنید، تاثیر چندانی در مکالمهٔ شما ندارد. لذا باید با شناخت روش‌های یادگیری مؤثر لغات انگلیسی ، لغات را به حافظهٔ بلند مدت بسپارید و یاد بگیرید از لغت‌ها، در جایگاه درستی در جملات، استفاده کنید.

یادگیری لغات در جمله و متن، کدینگ لغت “aficionado”، استفاده ازجعبه لایتنربرای حفظ لغت “aficionado”، نرم‌افزارهای تحت اندروید و سیستم ios و متون زبان اصلی از روش‌های برتر یادگیری مؤثر لغات انگلیسی است. چند  جمله و مثال برای aficionado:

چگونه لغت انگلیسی “aficionado” را یاد بگیریم و فراموش نکنیم؟

مکالمهٔ هر زبان، متشکل از کلماتی است که طبق قواعد خاص و با ترتیب مشخص چیده شده و با آهنگ و لحن مناسب، بیان می‌شود. بنابراین یک بخش مهم از مکالمهٔ هر زبان، لغات هستند.

اهمیت حفظ لغت aficionado در زبان انگلیسی، بر هیچ زبان‌آموزی پوشیده نیست؛ از این رو، آن‌ها سعی در حفظ لغات هرچه بیشتر دارند. اما آیا تعداد لغاتی که حفظ می‌کنند مهم است؟ آیا صرفاً یادگیری لغات، کفایت می‌کند؟ آیا با روش‌های سنتی، به نتیجهٔ مطلوب می‌رسند؟ آیا می‌توانند آن حجم از لغات را در طولانی مدت، در ذهن داشته‌باشند؟ آیا فقط حفظ لغت aficionado می‌تواند مفید و کاربردی باشد؟

برای آنکه بتوانید لغت aficionado را به شیوه‌ای مؤثر و ماندگار حفظ کنید و از لغت aficionado به درستی در مکالمه‌ها و متون، استفاده کنید، باید با شیوه‌های مؤثر یادگیری زبان آشنا شوید. شیوه‌هایی که نه تنها سبب ثبت لغت انگلیسی aficionado در حافظهٔ بلندمدت می‌شود، بلکه توانایی استفاده از لغت aficionado در متن و مکالمهٔ مقتضی را در شما ایجاد کند.

شیوه‌های یادگیری مؤثّر زبان انگلیسی را یاد بگیرید و اجرا کنید تا بتوانید بدون کلاس درس و معلم، زبان انگلیسی را هرچه بهتر فرا بگیرید. یکی از بهترین این شیوه ها در ذیل برای شما توضیح داده شده است.

برای یادگیری مؤثر لغت انگلیسی aficionado، لغت aficionado را در متن یاد بگیرید

حفظ لغت aficionado به تنهایی، هیچ تأثیر مثبتی در مهارت مکالمه ندارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت aficionado را در جملات مختلف یاد بگیرد. از این طریق، معانی مختلف لغت aficionado با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. در ذیل چند جمله دیگر با کلمه انگلیسی aficionado آورده شده است:

How to use “aficionado” in a sentence?

Example sentences with the word “aficionado”. “aficionado” example sentences.

“aficionado?” What does this mean? One word for example: “aficionado” by itself doesn’t communicate much. It could mean any of these things:

These are just examples. The single word “aficionado”, by itself, isn’t enough to make communication clear. You need to learn sentences, MANY sentences!

Also a common weakness in writing and using the word  “aficionado” is the lack of varied sentences. Becoming aware of three general types of sentences can help you vary the sentences with the word “aficionado” in your writing.

So here are some sentences with “aficionado”. You can see simple sentences  with “aficionado” , compound sentences with the word “aficionado” and complex sentences with aficionado below.

Learning More About The English Word “aficionado” Faster Through Complete Sentences

Sentences are everywhere. That’s right. I don’t know if you’ve noticed lately, but they’re all around you! They’re in books and on the radio. You’re reading one right now.

This is a sentence. Here’s another one! Without sentences, language doesn’t really work.

When you first started learning English, you may have memorized lists of words. For example you can see English meaning  of  “aficionado” , or Persian meaning of “aficionado”. But now that you have a better understanding of the language, there’s a better way for you to learn sentences with aficionado.

True, there are still words that you don’t know. But if you learn whole sentences, instead of words by themselves, you can learn a lot faster!

I’m going to show you another English Sentences Focusing on the word “aficionado” and aficionado Word Families:

Recent Examples the Word “aficionado” on the Web

بازی یادگیری زبان انگلیسی