Use “MAS” in a sentence | “MAS” sentence examples

یادگیری لغت MAS در جمله و متن؛ یک روش موثر برای حفظ لغت MAS

اساتید زبان همیشه شاهد اعتراضات زبان‌آموزان هستند که در حفظ لغات ناکام‌اند و معمولاً جملات زیر را از زبان‌آموزان می‌شنوند:

– نمی‌توانم معنی لغت سخت MAS را یاد بگیرم؛

– معنی لغت MAS را به زودی فراموش می‌کنم؛

– نمی‌توانم تعداد زیادی لغت در بازهٔ زمانی کوتاه حفظ کنم؛

– نمی‌توانم معنی لغت MAS را متناسب با متن تشخیص دهم؛

–  معنی انگلیسی لغت MAS  را حتی می دانم ولی نمی توانم بازهم از آن در مکالمه استفاده کنم؛

– معنی و مفهوم کلمه MAS را که در جملات ذیل بکار رفته است متوجه نمی شوم:

1. My brother has an MA in linguistics.

2. As my old ma used to say, you can’t spend what you ain’t got.

3. ‘I want my ma,’ sobbed the little girl.

4. He did an MA in graphic design at Manchester.

5. Ma and I crocheted new quilts.

6. Ask your Ma if you can stay the night.

7. Ma Johnson always used to bake the best cookies.

8. She then went on to university where she got a BA and then an MA.

9. Ma stacked the cups and piled the plates.

10. He has an MA in linguistics.

11. I’m going now, ma.

12. Ma threw that out. She said it smelled.

13. He always does what his ma tells him to.

13. EnglishVocabulary.ir is a sentence dictionary, on which you can find good sentences for a large number of words.

14. Ma was still at work when I got back.

15. An MA and a MSc are both Master’s degrees.

16. She’s studying for/doing an MA in French literature.

17. Time passed, and still Ma did not appear.

18. If you wish to proceed to the MA,be sure to inform the university of your choice.

19. He was allowed to proceed to an MA.

20. Her academic credentials include an MA and a PhD.

21. Caving into Jorge Mas Canosa was politically astute.

22. Mas flung himself into the economic and political life of America.

23. MAS learning is a domain intercrossed between MAS and machine learning.

24. For example, in case of MAS and DCE servers, users are either given execute permission on all the methods in the interface or none at all.

25. MAS 063 DP is classified as a medical deice by the US Food and Drug Administration.

26. Firstly we partition the communication environment of MAS into different levels and, give the description of them with blackboard architecture.

27. Located at the Rhine River and the Mas river estuary’s Rotterdam port is the world first big port.

28. The Massachusetts Institute of Technology achieved the first satellite relay of a television signal, between Camp Parks, Calif., and Westford, Mas s.

29. In the proposed model, MAS was employed to solve the problem of presenting autonomy and whole emergence, and the technique of simulation was employed to present randomicity.

30. With the market competition increasingly intensifying, management accounting system ( MAS ) is widely used in enterprises.

از آنجایی که زبان انگلیسی، فرّار است و بدون مرور، در مدت زمان کوتاهی به فراموشی سپرده می‌شود، می‌توان تا حدی به زبان‌آموزان حق داد؛ اما چاره چیست؟ آیا روشی هست که بتوان در هر روز تعداد زیادی لغت حفظ کرد؟ و معنی فارسی لغت MAS را به حافظهٔ بلندمدت منتقل کرد؟ آیا می توان بزودی شاهد این باشیم که معنی جملات را بدرستی متوجه شد و از آن ها استفاده کرد؟

 

روش برتر یادگیری مؤثر لغت انگلیسی MAS

یادگیری حجم زیادی از لغات، بدون آنکه بتوانید از آن‌ها به درستی استفاده کنید، تاثیر چندانی در مکالمهٔ شما ندارد. لذا باید با شناخت روش‌های یادگیری مؤثر لغات انگلیسی ، لغات را به حافظهٔ بلند مدت بسپارید و یاد بگیرید از لغت‌ها، در جایگاه درستی در جملات، استفاده کنید.

یادگیری لغات در جمله و متن، کدینگ لغت “MAS”، استفاده ازجعبه لایتنربرای حفظ لغت “MAS”، نرم‌افزارهای تحت اندروید و سیستم ios و متون زبان اصلی از روش‌های برتر یادگیری مؤثر لغات انگلیسی است. چند  جمله و مثال برای MAS را در بالا برای شما آورده ایم.

 

چگونه لغت انگلیسی “MAS” را یاد بگیریم و فراموش نکنیم؟

مکالمهٔ هر زبان، متشکل از کلماتی است که طبق قواعد خاص و با ترتیب مشخص چیده شده و با آهنگ و لحن مناسب، بیان می‌شود. بنابراین یک بخش مهم از مکالمهٔ هر زبان، لغات هستند.

اهمیت حفظ لغت MAS در زبان انگلیسی، بر هیچ زبان‌آموزی پوشیده نیست؛ از این رو، آن‌ها سعی در حفظ لغات هرچه بیشتر دارند. اما آیا تعداد لغاتی که حفظ می‌کنند مهم است؟ آیا صرفاً یادگیری لغات، کفایت می‌کند؟ آیا با روش‌های سنتی، به نتیجهٔ مطلوب می‌رسند؟ آیا می‌توانند آن حجم از لغات را در طولانی مدت، در ذهن داشته‌باشند؟ آیا فقط حفظ لغت MAS می‌تواند مفید و کاربردی باشد؟

برای آنکه بتوانید لغت MAS را به شیوه‌ای مؤثر و ماندگار حفظ کنید و از لغت MAS به درستی در مکالمه‌ها و متون، استفاده کنید، باید با شیوه‌های مؤثر یادگیری زبان آشنا شوید. شیوه‌هایی که نه تنها سبب ثبت لغت انگلیسی MAS در حافظهٔ بلندمدت می‌شود، بلکه توانایی استفاده از لغت MAS در متن و مکالمهٔ مقتضی را در شما ایجاد کند.

شیوه‌های یادگیری مؤثّر زبان انگلیسی را یاد بگیرید و اجرا کنید تا بتوانید بدون کلاس درس و معلم، زبان انگلیسی را هرچه بهتر فرا بگیرید. یکی از بهترین این شیوه ها در ذیل برای شما توضیح داده شده است.

 

برای یادگیری مؤثر لغت انگلیسی MAS، لغت MAS را در متن یاد بگیرید

حفظ لغت MAS به تنهایی، هیچ تأثیر مثبتی در مهارت مکالمه ندارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت MAS را در جملات مختلف یاد بگیرد. از این طریق، معانی مختلف لغت MAS با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. در ذیل چند جمله دیگر با کلمه انگلیسی MAS آورده شده است:

1. My brother has an MA in linguistics.

2. As my old ma used to say, you can’t spend what you ain’t got.

3. ‘I want my ma,’ sobbed the little girl.

4. He did an MA in graphic design at Manchester.

5. Ma and I crocheted new quilts.

6. Ask your Ma if you can stay the night.

7. Ma Johnson always used to bake the best cookies.

8. She then went on to university where she got a BA and then an MA.

9. Ma stacked the cups and piled the plates.

10. He has an MA in linguistics.

11. I’m going now, ma.

12. Ma threw that out. She said it smelled.

13. He always does what his ma tells him to.

13. EnglishVocabulary.ir is a sentence dictionary, on which you can find good sentences for a large number of words.

14. Ma was still at work when I got back.

15. An MA and a MSc are both Master’s degrees.

16. She’s studying for/doing an MA in French literature.

17. Time passed, and still Ma did not appear.

18. If you wish to proceed to the MA,be sure to inform the university of your choice.

19. He was allowed to proceed to an MA.

20. Her academic credentials include an MA and a PhD.

21. Caving into Jorge Mas Canosa was politically astute.

22. Mas flung himself into the economic and political life of America.

23. MAS learning is a domain intercrossed between MAS and machine learning.

24. For example, in case of MAS and DCE servers, users are either given execute permission on all the methods in the interface or none at all.

25. MAS 063 DP is classified as a medical deice by the US Food and Drug Administration.

26. Firstly we partition the communication environment of MAS into different levels and, give the description of them with blackboard architecture.

27. Located at the Rhine River and the Mas river estuary’s Rotterdam port is the world first big port.

28. The Massachusetts Institute of Technology achieved the first satellite relay of a television signal, between Camp Parks, Calif., and Westford, Mas s.

29. In the proposed model, MAS was employed to solve the problem of presenting autonomy and whole emergence, and the technique of simulation was employed to present randomicity.

30. With the market competition increasingly intensifying, management accounting system ( MAS ) is widely used in enterprises.

How to use “MAS” in a sentence?

Example sentences with the word “MAS”. “MAS” example sentences.

“MAS?” What does this mean? One word for example: “MAS” by itself doesn’t communicate much. It could mean any of these things.

These are just examples. The single word “MAS”, by itself, isn’t enough to make communication clear. You need to learn sentences, MANY sentences!

Also a common weakness in writing and using the word  “MAS” is the lack of varied sentences. Becoming aware of three general types of sentences can help you vary the sentences with the word “MAS” in your writing.

So here are some sentences with “MAS”. You can see simple sentences  with “MAS” , compound sentences with the word “MAS” and complex sentences with MAS below.

Learning More About The English Word “MAS” Faster Through Complete Sentences

Sentences are everywhere. That’s right. I don’t know if you’ve noticed lately, but they’re all around you! They’re in books and on the radio. You’re reading one right now.

This is a sentence. Here’s another one! Without sentences, language doesn’t really work.

When you first started learning English, you may have memorized lists of words. For example you can see English meaning  of  “MAS” , or Persian meaning of “MAS”. But now that you have a better understanding of the language, there’s a better way for you to learn sentences with MAS.

True, there are still words that you don’t know. But if you learn whole sentences, instead of words by themselves, you can learn a lot faster!

I’m going to show you another English Sentences Focusing on the word “MAS” and MAS Word Families:

Recent Examples the Word “MAS” on the Web

1. My brother has an MA in linguistics.

2. As my old ma used to say, you can’t spend what you ain’t got.

3. ‘I want my ma,’ sobbed the little girl.

4. He did an MA in graphic design at Manchester.

5. Ma and I crocheted new quilts.

6. Ask your Ma if you can stay the night.

7. Ma Johnson always used to bake the best cookies.

8. She then went on to university where she got a BA and then an MA.

9. Ma stacked the cups and piled the plates.

10. He has an MA in linguistics.

11. I’m going now, ma.

12. Ma threw that out. She said it smelled.

13. He always does what his ma tells him to.

13. EnglishVocabulary.ir is a sentence dictionary, on which you can find good sentences for a large number of words.

14. Ma was still at work when I got back.

15. An MA and a MSc are both Master’s degrees.

16. She’s studying for/doing an MA in French literature.

17. Time passed, and still Ma did not appear.

18. If you wish to proceed to the MA,be sure to inform the university of your choice.

19. He was allowed to proceed to an MA.

20. Her academic credentials include an MA and a PhD.

21. Caving into Jorge Mas Canosa was politically astute.

22. Mas flung himself into the economic and political life of America.

23. MAS learning is a domain intercrossed between MAS and machine learning.

24. For example, in case of MAS and DCE servers, users are either given execute permission on all the methods in the interface or none at all.

25. MAS 063 DP is classified as a medical deice by the US Food and Drug Administration.

26. Firstly we partition the communication environment of MAS into different levels and, give the description of them with blackboard architecture.

27. Located at the Rhine River and the Mas river estuary’s Rotterdam port is the world first big port.

28. The Massachusetts Institute of Technology achieved the first satellite relay of a television signal, between Camp Parks, Calif., and Westford, Mas s.

29. In the proposed model, MAS was employed to solve the problem of presenting autonomy and whole emergence, and the technique of simulation was employed to present randomicity.

30. With the market competition increasingly intensifying, management accounting system ( MAS ) is widely used in enterprises.

بازی یادگیری زبان انگلیسی