Use “high-sounding” in a sentence | “high-sounding” sentence examples


بازی یادگیری زبان انگلیسی

یادگیری لغت high-sounding در جمله و متن؛ یک روش موثر برای حفظ لغت high-sounding

اساتید زبان همیشه شاهد اعتراضات زبان‌آموزان هستند که در حفظ لغات ناکام‌اند و معمولاً جملات زیر را از زبان‌آموزان می‌شنوند:

– نمی‌توانم معنی لغت سخت high-sounding را یاد بگیرم؛

– معنی لغت high-sounding را به زودی فراموش می‌کنم؛

– نمی‌توانم تعداد زیادی لغت در بازهٔ زمانی کوتاه حفظ کنم؛

– نمی‌توانم معنی لغت high-sounding را متناسب با متن تشخیص دهم؛

–  معنی انگلیسی لغت high-sounding  را حتی می دانم ولی نمی توانم بازهم از آن در مکالمه استفاده کنم؛

– معنی و مفهوم کلمه high-sounding را که در جملات ذیل بکار رفته است متوجه نمی شوم:

1. High-sounding jargon or pointless platitudes cut little ice when one is alert to the actual message being conveyed.

2. It is just a high-sounding excuse that those captives were tortured to die in Yuan Mingyuan so that the invaders decided to retaliate by burning it down.

3. He used volumes of high-sounding words to disguise himself in order to deceive the people.

4. No high-sounding rhetoric, just want to take action to achieve an attainable aspiration.

5. Yesterday’s high-sounding talk presented that causes many people to think that he already obtained team’s trust, soon became the kopeck genuine teammate.

6. Why give me such a high-sounding under the definition: I sick.

7. Russia also had launched recently a series of high-sounding talk activity in the Latin American area.

8. The deployment of a high-sounding, honeyed, provocative methods to destroy humans’ multifaceted nature involves contemporary culture’s butchery.

9. However, this type of hospital can exist in high-sounding way. So I do not know how they get the license.

10. It was also due to a barbaric delight in high-sounding verbiage, and probably this was the most powerful reason for its use.

11. The elaborately staged conferences have acquired a reputation for issuing high-sounding communiques urging remedial economic or monetary action.

12. Quigly, Willis and Frome – it would have formed a sufficiently high-sounding trio of names to grace a solicitors’ firm.

12. EnglishVocabulary.ir is a online sentence dictionary, on which you can find nice sentences for a large number of words.

13. Sometimes nations discourage business entrepreneurship under the banner of high-sounding doctrines, but often they do so as a way of protecting existing businessmen and others of wealth.

14. The statements made by some developed countries in this hall are full of high-sounding words, but what they have done is quite another story.

15. Developers to make money, to the shareholders, this is a very high-sounding reasons.

16. Many errors arise because of the ages, they have a high-sounding, self-righteous reasons, the lives of others as worthless, as the dust.

17. I get I deserve, immoral person to deceive the public as a benefit for the capture of high-sounding excuse.

18. I don’t think I like this shirt. For one think, the color looks too high-sounding .

19. Do not want to cause so-called family, in fact, irresponsible guys who high-sounding excuse!

20. We just need to talk about the most subtle problem that how to choose between the money and the profit of the public and with some high-sounding reasons.

21. For this reason most people are necessarily deceived by that indiscriminate and high-sounding promise of release from penalty.

22. Before should pump out the factory, to adjust, when do not the optional high-sounding talk, probably readjust, must carry on with the aid of the pressure gauge.

23. If we follow the Path patiently and with diligence, train and purify ourselves one day realize it within ourselves-without taxing ourselves with puzzling and high-sounding words.

از آنجایی که زبان انگلیسی، فرّار است و بدون مرور، در مدت زمان کوتاهی به فراموشی سپرده می‌شود، می‌توان تا حدی به زبان‌آموزان حق داد؛ اما چاره چیست؟ آیا روشی هست که بتوان در هر روز تعداد زیادی لغت حفظ کرد؟ و معنی فارسی لغت high-sounding را به حافظهٔ بلندمدت منتقل کرد؟ آیا می توان بزودی شاهد این باشیم که معنی جملات را بدرستی متوجه شد و از آن ها استفاده کرد؟

 

روش برتر یادگیری مؤثر لغت انگلیسی high-sounding

یادگیری حجم زیادی از لغات، بدون آنکه بتوانید از آن‌ها به درستی استفاده کنید، تاثیر چندانی در مکالمهٔ شما ندارد. لذا باید با شناخت روش‌های یادگیری مؤثر لغات انگلیسی ، لغات را به حافظهٔ بلند مدت بسپارید و یاد بگیرید از لغت‌ها، در جایگاه درستی در جملات، استفاده کنید.

یادگیری لغات در جمله و متن، کدینگ لغت “high-sounding”، استفاده ازجعبه لایتنربرای حفظ لغت “high-sounding”، نرم‌افزارهای تحت اندروید و سیستم ios و متون زبان اصلی از روش‌های برتر یادگیری مؤثر لغات انگلیسی است. چند  جمله و مثال برای high-sounding را در بالا برای شما آورده ایم.

 

چگونه لغت انگلیسی “high-sounding” را یاد بگیریم و فراموش نکنیم؟

مکالمهٔ هر زبان، متشکل از کلماتی است که طبق قواعد خاص و با ترتیب مشخص چیده شده و با آهنگ و لحن مناسب، بیان می‌شود. بنابراین یک بخش مهم از مکالمهٔ هر زبان، لغات هستند.

اهمیت حفظ لغت high-sounding در زبان انگلیسی، بر هیچ زبان‌آموزی پوشیده نیست؛ از این رو، آن‌ها سعی در حفظ لغات هرچه بیشتر دارند. اما آیا تعداد لغاتی که حفظ می‌کنند مهم است؟ آیا صرفاً یادگیری لغات، کفایت می‌کند؟ آیا با روش‌های سنتی، به نتیجهٔ مطلوب می‌رسند؟ آیا می‌توانند آن حجم از لغات را در طولانی مدت، در ذهن داشته‌باشند؟ آیا فقط حفظ لغت high-sounding می‌تواند مفید و کاربردی باشد؟

برای آنکه بتوانید لغت high-sounding را به شیوه‌ای مؤثر و ماندگار حفظ کنید و از لغت high-sounding به درستی در مکالمه‌ها و متون، استفاده کنید، باید با شیوه‌های مؤثر یادگیری زبان آشنا شوید. شیوه‌هایی که نه تنها سبب ثبت لغت انگلیسی high-sounding در حافظهٔ بلندمدت می‌شود، بلکه توانایی استفاده از لغت high-sounding در متن و مکالمهٔ مقتضی را در شما ایجاد کند.

شیوه‌های یادگیری مؤثّر زبان انگلیسی را یاد بگیرید و اجرا کنید تا بتوانید بدون کلاس درس و معلم، زبان انگلیسی را هرچه بهتر فرا بگیرید. یکی از بهترین این شیوه ها در ذیل برای شما توضیح داده شده است.

 

برای یادگیری مؤثر لغت انگلیسی high-sounding، لغت high-sounding را در متن یاد بگیرید

حفظ لغت high-sounding به تنهایی، هیچ تأثیر مثبتی در مهارت مکالمه ندارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت high-sounding را در جملات مختلف یاد بگیرد. از این طریق، معانی مختلف لغت high-sounding با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. در ذیل چند جمله دیگر با کلمه انگلیسی high-sounding آورده شده است:

1. High-sounding jargon or pointless platitudes cut little ice when one is alert to the actual message being conveyed.

2. It is just a high-sounding excuse that those captives were tortured to die in Yuan Mingyuan so that the invaders decided to retaliate by burning it down.

3. He used volumes of high-sounding words to disguise himself in order to deceive the people.

4. No high-sounding rhetoric, just want to take action to achieve an attainable aspiration.

5. Yesterday’s high-sounding talk presented that causes many people to think that he already obtained team’s trust, soon became the kopeck genuine teammate.

6. Why give me such a high-sounding under the definition: I sick.

7. Russia also had launched recently a series of high-sounding talk activity in the Latin American area.

8. The deployment of a high-sounding, honeyed, provocative methods to destroy humans’ multifaceted nature involves contemporary culture’s butchery.

9. However, this type of hospital can exist in high-sounding way. So I do not know how they get the license.

10. It was also due to a barbaric delight in high-sounding verbiage, and probably this was the most powerful reason for its use.

11. The elaborately staged conferences have acquired a reputation for issuing high-sounding communiques urging remedial economic or monetary action.

12. Quigly, Willis and Frome – it would have formed a sufficiently high-sounding trio of names to grace a solicitors’ firm.

12. EnglishVocabulary.ir is a online sentence dictionary, on which you can find nice sentences for a large number of words.

13. Sometimes nations discourage business entrepreneurship under the banner of high-sounding doctrines, but often they do so as a way of protecting existing businessmen and others of wealth.

14. The statements made by some developed countries in this hall are full of high-sounding words, but what they have done is quite another story.

15. Developers to make money, to the shareholders, this is a very high-sounding reasons.

16. Many errors arise because of the ages, they have a high-sounding, self-righteous reasons, the lives of others as worthless, as the dust.

17. I get I deserve, immoral person to deceive the public as a benefit for the capture of high-sounding excuse.

18. I don’t think I like this shirt. For one think, the color looks too high-sounding .

19. Do not want to cause so-called family, in fact, irresponsible guys who high-sounding excuse!

20. We just need to talk about the most subtle problem that how to choose between the money and the profit of the public and with some high-sounding reasons.

21. For this reason most people are necessarily deceived by that indiscriminate and high-sounding promise of release from penalty.

22. Before should pump out the factory, to adjust, when do not the optional high-sounding talk, probably readjust, must carry on with the aid of the pressure gauge.

23. If we follow the Path patiently and with diligence, train and purify ourselves one day realize it within ourselves-without taxing ourselves with puzzling and high-sounding words.

How to use “high-sounding” in a sentence?

Example sentences with the word “high-sounding”. “high-sounding” example sentences.

“high-sounding?” What does this mean? One word for example: “high-sounding” by itself doesn’t communicate much. It could mean any of these things.

These are just examples. The single word “high-sounding”, by itself, isn’t enough to make communication clear. You need to learn sentences, MANY sentences!

Also a common weakness in writing and using the word  “high-sounding” is the lack of varied sentences. Becoming aware of three general types of sentences can help you vary the sentences with the word “high-sounding” in your writing.

So here are some sentences with “high-sounding”. You can see simple sentences  with “high-sounding” , compound sentences with the word “high-sounding” and complex sentences with high-sounding below.

Learning More About The English Word “high-sounding” Faster Through Complete Sentences

Sentences are everywhere. That’s right. I don’t know if you’ve noticed lately, but they’re all around you! They’re in books and on the radio. You’re reading one right now.

This is a sentence. Here’s another one! Without sentences, language doesn’t really work.

When you first started learning English, you may have memorized lists of words. For example you can see English meaning  of  “high-sounding” , or Persian meaning of “high-sounding”. But now that you have a better understanding of the language, there’s a better way for you to learn sentences with high-sounding.

True, there are still words that you don’t know. But if you learn whole sentences, instead of words by themselves, you can learn a lot faster!

I’m going to show you another English Sentences Focusing on the word “high-sounding” and high-sounding Word Families:

Recent Examples the Word “high-sounding” on the Web

1. High-sounding jargon or pointless platitudes cut little ice when one is alert to the actual message being conveyed.

2. It is just a high-sounding excuse that those captives were tortured to die in Yuan Mingyuan so that the invaders decided to retaliate by burning it down.

3. He used volumes of high-sounding words to disguise himself in order to deceive the people.

4. No high-sounding rhetoric, just want to take action to achieve an attainable aspiration.

5. Yesterday’s high-sounding talk presented that causes many people to think that he already obtained team’s trust, soon became the kopeck genuine teammate.

6. Why give me such a high-sounding under the definition: I sick.

7. Russia also had launched recently a series of high-sounding talk activity in the Latin American area.

8. The deployment of a high-sounding, honeyed, provocative methods to destroy humans’ multifaceted nature involves contemporary culture’s butchery.

9. However, this type of hospital can exist in high-sounding way. So I do not know how they get the license.

10. It was also due to a barbaric delight in high-sounding verbiage, and probably this was the most powerful reason for its use.

11. The elaborately staged conferences have acquired a reputation for issuing high-sounding communiques urging remedial economic or monetary action.

12. Quigly, Willis and Frome – it would have formed a sufficiently high-sounding trio of names to grace a solicitors’ firm.

12. EnglishVocabulary.ir is a online sentence dictionary, on which you can find nice sentences for a large number of words.

13. Sometimes nations discourage business entrepreneurship under the banner of high-sounding doctrines, but often they do so as a way of protecting existing businessmen and others of wealth.

14. The statements made by some developed countries in this hall are full of high-sounding words, but what they have done is quite another story.

15. Developers to make money, to the shareholders, this is a very high-sounding reasons.

16. Many errors arise because of the ages, they have a high-sounding, self-righteous reasons, the lives of others as worthless, as the dust.

17. I get I deserve, immoral person to deceive the public as a benefit for the capture of high-sounding excuse.

18. I don’t think I like this shirt. For one think, the color looks too high-sounding .

19. Do not want to cause so-called family, in fact, irresponsible guys who high-sounding excuse!

20. We just need to talk about the most subtle problem that how to choose between the money and the profit of the public and with some high-sounding reasons.

21. For this reason most people are necessarily deceived by that indiscriminate and high-sounding promise of release from penalty.

22. Before should pump out the factory, to adjust, when do not the optional high-sounding talk, probably readjust, must carry on with the aid of the pressure gauge.

23. If we follow the Path patiently and with diligence, train and purify ourselves one day realize it within ourselves-without taxing ourselves with puzzling and high-sounding words.