EnglishVocabulary.ir


جمله انگلیسی با "proboscis" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات proboscis را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه proboscis و همچنین مطالعه مثال برای proboscis، اقدام به جمله سازی با کلمه proboscis نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از proboscis در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه proboscis به کمک همین جملات با proboscis و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت proboscis می باشد.


در قسمت ذیل 54 جمله با proboscis برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با proboscis را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با proboscis به انگلیسی

جمله با proboscis monkey جمله با proboscis worm جمله با probs جمله با probusine جمله با proc جمله با procaine جمله با procaine hydrochloride جمله با procaryote جمله با procaryotic جمله با proce

(1) it has to stick its little proboscis

(2) and they've evolved with a long proboscis

(3) Its elongate proboscis helps the anteater raid termite mound for food.

(4) of Silence of the Lambs fame and Xanthopan morgani with its huge proboscis.

(5) The aardvark used his pig-like proboscis to sniff out food in the grassland.

(6) The gigantic elephant was able to lift over 700 pounds with its long proboscis.

(7) Without its elongated proboscis, the echidna would not be able to smell or eat.

(8) Using its proboscis to snag a branch, the elephant proceeded to eat the attached fruit.

(9) Leeches often have an eversible proboscis, or a muscular pharynx with two or three teeth

(10) Nemertea is a phylum of invertebrate animals also known as ribbon worms or proboscis worms.


جمله با "proboscis"

(11) The proboscis mae monkey is known for its very unique large floppy nose and the name is taken from the nose as well.

(12) Their name refers to their extensible spiny proboscis which in some species may have a shape similar to that of a human penis.

(13) They may be called known as acanthocephales thornyheaded worms or spinyheaded worms They have an evertable proboscis armed with spines which they use to pierce and hold the gut wall of the host.

(14) oh, hey. proboscis.

(15) it has to stick its little proboscis

(16) and they've evolved with a long proboscis

(17) What is the modern definition of "proboscis"?

(18) How to Use "proboscis" with Example Sentences.

(19) If you had to explain to someone who was learning English what "proboscis" is, what would you say?

(20) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "proboscis" can get slippery.

(21) The Best Definition of "proboscis" I’ve Heard So Far.

(22) "proboscis" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(23) What is the best definition of "proboscis"?

(24) What is the definition of an "proboscis"?

(25) What Is "proboscis"? Detailed Definition and Meaning.

(26) Use "proboscis" in a sentence.

(27) The Word "proboscis" in Example Sentences.

(28) English Sentences with Audio Using the Word "proboscis".

(29) What is definition of "proboscis" by Merriam-Webster.

(30) "proboscis" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(31) How do you write a good sentence with "proboscis"?

(32) "proboscis" sentence examples.

(33) "proboscis": In a Sentence.

(34) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "proboscis".

(35) How do you explain "proboscis"?

(36) What can I say instead of "proboscis"?

(37) What is a synonym for "proboscis"?

(38) What is a antonym for "proboscis"?

(39) What do you mean by "proboscis"?

(40) What is another word for "proboscis"?

(41) What is the best definition of "proboscis"?

(42) What is "proboscis" definition and meaning?

(43) How to use "proboscis" in a sentence.

(44) The Word "proboscis" in Example Sentences.

(45) "proboscis" meaning in english, "proboscis" definitions.

(46) Primary meanings of "proboscis".

(47) Full definitions of "proboscis".

(48) Full meaning of "proboscis".

(49) The Word "proboscis" in Example Sentences.

(50) Best definition of "proboscis".

(51) Define "proboscis" in one sentence, define "proboscis" in one word.

(52) What is the meaning of "proboscis" in a sentence.

(53) The Word "proboscis" in Example Sentences.

(54) What is the origin and root of "proboscis".


ترجمه مهمترین کلمات فارسی به انگلیسی

سلام به انگلیسی من به انگلیسی سیب به انگلیسی دختر به انگلیسی مادر به انگلیسی عشق به انگلیسی زبان به انگلیسی خاله به انگلیسی توت فرنگی به انگلیسی درخت به انگلیسی ساعت به انگلیسی گربه به انگلیسی سگ به انگلیسی رفیق به انگلیسی قلب به انگلیسی دریا به انگلیسی پروانه به انگلیسی صندلی به انگلیسی حمام به انگلیسی گاو به انگلیسی خوبی به انگلیسی ایران به انگلیسی پدر به انگلیسی زیبا به انگلیسی خانم به انگلیسی خدا به انگلیسی دایی به انگلیسی

نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با proboscis


به‌جای حفظ کردن لغت proboscis ، جملات کوتاه با proboscis را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی‌توانید از حفظ کردن دل بکنید، به‌جای حفظ کردن لغت انگلیسی proboscis، جملات کوتاه مختلف با لغت proboscis را حفظ کنید. مثلاً به‌جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می‌روم” را حفظ کنید. وقتی شما به‌ جای حفظ کردن لغت انگلیسی proboscis، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه proboscis را حفظ می‌کنید، حداقل مطمئن هستید که می‌توانید به‌ درستی از proboscis در جمله استفاده کنید. در ضمن، به‌ طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه proboscis

ساختن جمله با proboscis به شما کمک می‌کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی proboscis است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت proboscis را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت proboscis ده جمله بسازید و در هرکدام از جملات معنای متفاوتی از واژه‌ ی proboscis که می‌خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می‌کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می‌شود.


ترجمه فارسی به انگلیسی لغات دوستی و عشق
ترجمه فارسی به انگلیسی لغات نسبت های فامیلی و خانواده
ترجمه فارسی به انگلیسی لغات مناسبت ها و روزهای خاص
ترجمه فارسی به انگلیسی لغات ورزش فوتبال

ساختار جملات انگلیسی با proboscis

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با proboscis

یک جمله ساده با proboscis از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با proboscis

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با proboscis، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با proboscis به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با proboscis بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با proboscis

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با proboscis همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با proboscis فرق دارد. در جملات پیچیده با proboscis، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با proboscis بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با proboscis

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با proboscis همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت proboscis. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با proboscis بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


چک کردن معنی، مفهوم، مترادف، متضاد، جمله و مثال با کلمه “proboscis” در لغت نامه های معتبرسوالات متداول جمله با proboscis

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با proboscis و کاربرد کلمه proboscis در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات proboscis را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه proboscis و همچنین مطالعه مثال برای proboscis، اقدام به جمله سازی با کلمه proboscis نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از proboscis در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه proboscis به کمک همین جملات با proboscis و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت proboscis می باشد.


وقتی شما به‌ جای حفظ کردن لغت انگلیسی proboscis، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه proboscis را حفظ می‌کنید، حداقل مطمئن هستید که می‌توانید به‌ درستی از proboscis در جمله استفاده کنید. در ضمن، به‌ طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با proboscis به شما کمک می‌کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی proboscis است. با ساختن جمله برای لغت proboscis به مغزتان کمک می‌کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می‌شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


آموزش درآمد دلاری از گوگل با حسام عالمیان

© کپی رایت 2017 - 2022 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان