EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "bask" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات bask را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه bask و همچنین مطالعه مثال برای bask، اقدام به جمله سازی با کلمه bask نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از bask در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه bask به کمک همین جملات با bask و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت bask می باشد.


در قسمت ذیل 64 جمله با bask برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با bask را نیز گوش دهید.

(1) These lizards bask in the sun in the banks and piles of stones

(2) These lizards bask in the sun in the banks and piles of stones.

(3) I want to bask deeply in the taste of his blood, in that flowing crimson filled with his feelings melted in it...

(4) To conquer fear, you must become fear - you must bask in the fear of the BOOK... and men fear most what they cannot see- The Power of the Book is spiritual.

(5) If you take each step, as if it was your last. You would appreciate the world in all its glory and bask in the glory of god for in his wisdom he created us and the universe all around us.

(6) bask in my light.

(7) they lie out and bask on the surface.

(8) bask in my light. take comfort knowing i am here.

(9) you will bask in my light wrapped in the warmth of my divine touch.

(10) you could use some. that'll happen the day i take up bask etweaving.


جمله با "bask"(11) i mean, who else is better qualified to bask in the adulation of his numerous companions?

(12) When [Japanese] women encouraged men to bask in public glory, it reminded me of the way you would indulge a child with a sweet-bean treat.

(13) Relief is a great feeling.It’s the emotional and physical reward we receive from our bodies upon alleviation of pain, pressure and struggle. A time to bask in the lack of the neg

(14) The author will bask in the attention of his many devotees waiting outside the bookstore.

(15) Before the actor can bask in the admiration of his fans, he must take questions from the media.

(16) It was difficult for the shy educator to bask in the praise she received as Teacher of the Month.

(17) After a performance, the singer remains onstage for five minutes to bask in the audience’s adoration.

(18) Because my husband takes great care of me when I am ill, I bask in his attention and recover quickly.

(19) Jamie yearned for a tropical escape to a remote island where she could bask in the suns rays, put her toes in the warm sand, and relax.

(20) Butterflies frequently fold their wings above their backs when they are perched although they will occasionally bask with their wings spread for short periods.


مثال برای "bask"(21) bask in my light.

(22) they lie out and bask on the surface.

(23) bask in my light. take comfort knowing i am here.

(24) you will bask in my light wrapped in the warmth of my divine touch.

(25) you could use some. that'll happen the day i take up bask etweaving.

(26) i mean, who else is better qualified to bask in the adulation of his numerous companions?

(27) What is the modern definition of "bask"?

(28) How to Use "bask" with Example Sentences.

(29) If you had to explain to someone who was learning English what "bask" is, what would you say?

(30) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "bask" can get slippery.

(31) The Best Definition of "bask" I’ve Heard So Far.

(32) "bask" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(33) What is the best definition of "bask"?

(34) What is the definition of an "bask"?

(35) What Is "bask"? Detailed Definition and Meaning.

(36) Use "bask" in a sentence.

(37) The Word "bask" in Example Sentences.

(38) English Sentences with Audio Using the Word "bask".

(39) What is definition of "bask" by Merriam-Webster.

(40) "bask" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(41) How do you write a good sentence with "bask"?

(42) "bask" sentence examples.

(43) "bask": In a Sentence.

(44) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "bask".

(45) How do you explain "bask"?

(46) What can I say instead of "bask"?

(47) What is a synonym for "bask"?

(48) What is a antonym for "bask"?

(49) What do you mean by "bask"?

(50) What is another word for "bask"?

(51) What is the best definition of "bask"?

(52) What is "bask" definition and meaning?

(53) How to use "bask" in a sentence.

(54) The Word "bask" in Example Sentences.

(55) "bask" meaning in english, "bask" definitions.

(56) Primary meanings of "bask".

(57) Full definitions of "bask".

(58) Full meaning of "bask".

(59) The Word "bask" in Example Sentences.

(60) Best definition of "bask".

(61) Define "bask" in one sentence, define "bask" in one word.

(62) What is the meaning of "bask" in a sentence.

(63) The Word "bask" in Example Sentences.

(64) What is the origin and root of "bask".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با bask


به جای حفظ کردن لغت bask ، جملات کوتاه با bask را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی bask، جملات کوتاه مختلف با لغت bask را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی bask، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه bask را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از bask در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه bask

ساختن جمله با bask به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی bask است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت bask را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت bask ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه bask که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با bask

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با bask

یک جمله ساده با bask از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با bask

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با bask، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با bask به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با bask بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با bask

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با bask همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با bask فرق دارد. در جملات پیچیده با bask، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با bask بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با bask

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با bask همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت bask. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با bask بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با bask

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با bask و کاربرد کلمه bask در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات bask را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه bask و همچنین مطالعه مثال برای bask، اقدام به جمله سازی با کلمه bask نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از bask در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه bask به کمک همین جملات با bask و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت bask می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی bask، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه bask را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از bask در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با bask به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی bask است. با ساختن جمله برای لغت bask به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان