EnglishVocabulary.ir


جمله انگلیسی با "anybody" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات anybody را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه anybody و همچنین مطالعه مثال برای anybody، اقدام به جمله سازی با کلمه anybody نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از anybody در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه anybody به کمک همین جملات با anybody و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت anybody می باشد.


در قسمت ذیل 538 جمله با anybody برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با anybody را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با anybody به انگلیسی

جمله با anyhoo جمله با anyhow جمله با anyi جمله با anymo جمله با anymor جمله با anymore جمله با anyo جمله با anyone جمله با anyones جمله با anyplace

(1) Is she anybody?

(2) Is anybody here?

(3) Is anybody hurt?

(4) Is anybody home?

(5) Was anybody hurt?

(6) Is anybody there?

(7) Did anybody come?

(8) Has anybody come?

(9) Don't tell anybody.

(10) Was anybody killed?


جمله با "anybody"

(11) Don't call anybody.

(12) Don't hurt anybody.

(13) Is anybody in here?

(14) Do you see anybody?

(15) Is anybody with me?

(16) Did anybody see you?

(17) Is anybody in there?

(18) It could be anybody.

(19) Don't trust anybody.

(20) Did you hug anybody?


مثال برای "anybody"

(21) Did you see anybody?

(22) I dont trust anybody

(23) He cant hurt anybody

(24) I didnt tell anybody

(25) Can anybody hear me?

(26) Can anybody help me?

(27) Never trust anybody.

(28) I don't see anybody.

(29) Did anybody come by?

(30) What can anybody do?


جمله انگلیسی با کلمه "anybody"

(31) Is anybody listening?

(32) Did you kiss anybody?

(33) Was anybody with you?

(34) Was anybody in there?

(35) Did you tell anybody?

(36) Does anybody hear me?

(37) Did you kill anybody?

(38) Did anybody get hurt?

(39) I didn't see anybody.

(40) I won't tell anybody.


جمله انگلیسی با "anybody"

(41) I dont trust anybody.

(42) He cant hurt anybody.

(43) I didnt tell anybody.

(44) I don't have anybody.

(45) I don't need anybody.

(46) Has anybody seen Tom?

(47) You may kiss anybody.

(48) Is anybody out there?

(49) Has anybody seen him?

(50) Has anybody seen her?


جمله انگلیسی در مورد "anybody"

(51) Have you told anybody?

(52) We didn't see anybody.

(53) I didn't tell anybody.

(54) I can't trust anybody.

(55) Does anybody know him?

(56) We can't tell anybody.

(57) I didn't kiss anybody.

(58) Can anybody stop them?

(59) Is there anybody left?

(60) Was anybody else hurt?


جمله انگلیسی درباره "anybody"

(61) I don't trust anybody.

(62) He didn't see anybody.

(63) Has anybody been shot?

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(64) Is there anybody here?

(65) Didn't anybody notice?

(66) Don't talk to anybody.

(67) I didn't kill anybody.

(68) I didn't kill anybody!

(69) Has anybody seen them?

(70) Are you seeing anybody?


جمله با کلمه "anybody"

(71) Is there anybody there?

(72) Are you dating anybody?

(73) Is anybody else scared?

(74) Did anybody take notes?

(75) Was anybody else there?

(76) Let's not tell anybody.

(77) It doesn't help anybody

(78) Don't you like anybody?

(79) I didn't shoot anybody.

(80) Tom never hurt anybody.


جمله برای "anybody"

(81) Tom didn't see anybody.

(82) Tom could beat anybody.

(83) Is anybody on the line?

(84) You can't tell anybody.

(85) Should we tell anybody?

(86) Did anybody follow you?

(87) I couldn't find anybody.

(88) Did anybody notice this?

(89) Don't hurt anybody else.

(90) Just don't tell anybody.


جمله سازی با "anybody"

(91) Can anybody else answer?

(92) I didn't rescue anybody.

(93) Did anybody else see it?

(94) But I didnt kill anybody

(95) Was anybody else absent?

(96) He can do it if anybody.

(97) You can't trust anybody.

(98) Hello, is anybody there?

(99) Tom didn't kill anybody.

(100) Does anybody want these?


جمله سازی با کلمه "anybody"

(101) I'm not fooling anybody.

(102) I'm not blaming anybody.

(103) Tom didn't hurt anybody.

(104) Don't you trust anybody?

(105) John didn't see anybody.

(106) Tom didn't tell anybody.

(107) Tom didn't help anybody.

(108) Did anybody see anybody?

(109) Tom didn't kiss anybody.

(110) Did anybody eat with you?


چند جمله با "anybody"

(111) I didn't talk to anybody.

(112) Did you speak to anybody?

(113) She didn't visit anybody.

(114) Did anybody see anything?

(115) Did you see anybody else?

(116) I never murdered anybody.

(117) There isn't anybody here.

(118) There isn't anybody else.

(119) It's not anybody's fault.

(120) But I didnt kill anybody.


کاربرد "anybody"

(121) Youre not fooling anybody

(122) By Russia or anybody else

(123) You haven't hired anybody

(124) I don't leave anybody out

(125) I'll bet anybody on that.

(126) It can happen to anybody.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(127) Tom didn't shoot anybody.

(128) I don't work for anybody.

(129) Tom doesn't have anybody.

(130) Does anybody want a beer?


متن انگلیسی در مورد "anybody"

(131) I don't wait for anybody.

(132) Tom couldn't see anybody.

(133) Can I get anybody coffee?

(134) Hey, can anybody hear me?

(135) Hey, can anybody help me?

(136) Do not criticize anybody!

(137) Tom didn't visit anybody.

(138) Does anybody smell smoke?

(139) Do you know anybody here?

(140) Tom never killed anybody.


مثال با "anybody"

(141) Did anybody see us leave?

(142) Did anybody see me leave?

(143) Why would anybody kiss me?

(144) I'm not on anybody's side.

(145) I'm not scared of anybody.

(146) You can't believe anybody.

(147) Did you see anybody there?

(148) Did anybody sing with you?

(149) Does anybody have a match?

(150) Youre not fooling anybody.


جمله سازی با کلمه "anybody"

(151) As if you ever saw anybody

(152) Dont let anybody in or out

(153) Is anybody waiting on you?

(154) Don't let anybody see you.

(155) Is there anybody in there?

(156) Does anybody want a pizza?

(157) Tom wouldn't hurt anybody.

(158) Has anybody talked to Tom?

(159) Tom didn't poison anybody.

(160) Tom doesn't trust anybody.


تاپیک سنتز برای "anybody"

(161) I don't want anybody else.

(162) Are you expecting anybody?

(163) Why won't anybody help me?

(164) Why would anybody do that?

(165) Did anybody see Tom leave?

(166) Did anybody see you there?

(167) Please don't tell anybody.

(168) Has anybody spoken to Tom?

(169) I don't know anybody here.

(170) Didn't anybody follow you?


جملات "anybody"

(171) Do you know anybody there?

(172) Has anybody talked to you?

(173) Has anybody talked to him?

(174) Has anybody talked to her?

(175) Has anybody spoken to you?

(176) Has anybody spoken to him?

(177) Has anybody spoken to her?

(178) Did anybody see you leave?

(179) Did anybody see him leave?

(180) Did anybody see her leave?


جمله "anybody"

(181) Faouzi didn't kiss anybody.

(182) Does anybody recognize him?

(183) You're not fooling anybody.

(184) Does anybody need anything?

(185) I can't help anybody today.

(186) That can happen to anybody.

(187) Have you ever shot anybody?

(188) Are you seeing anybody now?

(189) It could happen to anybody.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(190) I don't see anybody inside.


کاربرد کلمه "anybody" در انگلیسی

(191) As if you ever saw anybody.

(192) Dont let anybody in or out.

(193) I dont want to kill anybody

(194) Has anybody seen my wallet?

(195) Tom won't speak to anybody.

(196) Why doesn't anybody answer?

(197) He has no pity for anybody.

(198) Tom didn't talk to anybody.

(199) I've never cheated anybody.

(200) I do not want anybody else.


استفاده از "anybody" در جمله

(201) Does anybody here know Tom?

(202) Has anybody heard from Tom?

(203) Has anybody else seen this?

(204) Does anybody have a pencil?

(205) Why didn't anybody tell me?

(206) A drink never hurt anybody.

(207) There wasn't anybody there.

(208) I'm not engaged to anybody.

(209) Have you told anybody else?

(210) Don't give this to anybody.

(211) It could have been anybody.

(212) Has anybody talked to them?

(213) Has anybody spoken to them?

(214) Did anybody see them leave?

(215) Does anybody here know you?

(216) Does anybody here know him?

(217) Does anybody here know her?

(218) Has anybody heard from him?

(219) Has anybody heard from her?

(220) I can't find anybody to ask.


Short & Simple Example Sentence For "anybody" | "anybody" Sentence

(221) Why doesn't anybody help me?

(222) I haven't told anybody else.

(223) I don't see anybody dancing.

(224) Does anybody recognize this?

(225) Does anybody else feel that?

(226) Why would anybody come here?

(227) I dont want to kill anybody.

(228) I don't want anybody's money

(229) Are you waiting for anybody?

(230) Not anybody likes this book.

(231) I don't want to see anybody.

(232) Does anybody here trust Tom?

(233) Has Tom been seeing anybody?

(234) Why didn't you tell anybody?

(235) John is taller than anybody.

(236) Tom wouldn't murder anybody.

(237) Tom isn't bothering anybody.

(238) Hardly anybody's busy today.

(239) Does anybody have some news?

(240) Does anybody here feel sick?


How do you write a good sentence with "anybody"?

(241) Let's see if anybody's home.

(242) Tom rarely talks to anybody.

(243) Has anybody spoken with Tom?

(244) I'm as surprised as anybody.

(245) It's not like anybody cares.

(246) I can sell anybody anything.

(247) Has anybody spoken with you?

(248) Has anybody spoken with him?

(249) Has anybody spoken with her?

(250) Does anybody here trust him?

(251) Does anybody here trust her?

(252) Does anybody here know them?

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(253) Why would anybody kidnap us?

(254) Why would anybody kidnap me?

(255) Why doesn't anybody help us?

(256) Has anybody heard from them?

(257) Has anybody seen my beer mug?

(258) Does anybody know about this?

(259) Is anybody ready for dessert?

(260) I didn't try to kill anybody.


English Sentences with Audio Using the Word "anybody".

(261) Why doesn't anybody help you?

(262) Did anybody see Faouzi leave?

(263) Did anybody else notice this?

(264) She rarely talked to anybody.

(265) Is anybody else in the house?

(266) have you ever taught anybody?

(267) Don't follow anybody blindly.

(268) They aren't hated by anybody.

(269) I do not want anybody at all.

(270) Tom has never killed anybody.

(271) Tom wasn't expecting anybody.

(272) Why would anybody kidnap Tom?

(273) I don't want to hurt anybody.

(274) Hardly anybody's happy today.

(275) Tom wouldn't talk to anybody.

(276) Why doesn't anybody help Tom?

(277) I don't have to call anybody.

(278) I'm not here to hurt anybody.

(279) Tom has never needed anybody.

(280) Is anybody going to eat this?


How to Use "anybody" with Example Sentences.

(281) Tom isn't talking to anybody.

(282) I won't let anybody hurt you.

(283) Hard work never hurt anybody.

(284) Has anybody spoken with them?

(285) Does anybody here trust them?

(286) Why would anybody kidnap him?

(287) Why would anybody kidnap her?

(288) Why doesn't anybody help him?

(289) Why doesn't anybody help her?

(290) I can't think of anybody else.

(291) Don't anybody leave this room.

(292) Faouzi can make anybody laugh.

(293) Did anybody see what happened?

(294) I wouldn't do that to anybody.

(295) We can't wait for anybody else

(296) It's simple. Just ask anybody.

(297) I'm not here if anybody calls.

(298) Is there anybody in the house?

(299) Don't say anything to anybody.

(300) Hello, is there anybody there?

(301) We can't let anybody else die.

(302) Do you know anybody in Boston?

(303) I was as surprised as anybody.

(304) Did anybody call for security?

(305) Do you know anybody named Tom?

(306) Can anybody guess what it was?

(307) Tom doesn't know anybody here.

(308) Why would anybody kidnap them?

(309) Why doesn't anybody help them?

(310) War doesn't make anybody happy.

(311) That can't be good for anybody.

(312) You don't owe anybody anything.

(313) Faouzi hasn't forgiven anybody.

(314) I don't know anybody else here.

(315) I know him better than anybody.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(316) Does anybody have a can opener?

(317) Nowadays anybody can get books.

(318) Faouzi isn't bothering anybody.

(319) I don't know anybody in Boston.

(320) Not by anybody in power in 1802

(321) Would anybody like more coffee?

(322) Does anybody know where Tom is?

(323) I don't care what anybody says.

(324) I don't know anybody named Tom.

(325) Tom says he didn't see anybody.

(326) I didn't tell anybody about it.

(327) Does anybody here speak French?

(328) Please don't tell anybody else.

(329) I promised not to tell anybody.

(330) Don't tell anybody that I know.

(331) Can anybody guess what this is?

(332) I don't see anybody doing that.

(333) It's not like anybody got hurt.

(334) I didn't mean to usurp anybody.

(335) Did anybody leave me a message?

(336) I can't get anybody to help me.

(337) Don't open the door for anybody.

(338) Is there anybody else I can ask?

(339) You told me not to tell anybody.

(340) Has anybody here been to Hawaii?

(341) I wonder if anybody can help us.

(342) Has anybody solved this mystery?

(343) Why doesn't anybody help Faouzi?

(344) How could anybody not like this?

(345) I know that better than anybody.

(346) I wasn't trying to hurt anybody.

(347) You never see a fault in anybody

(348) You wouldnt want to kill anybody

(349) They know it better than anybody

(350) Nobody up here has hired anybody

(351) I'm not working for anybody else

(352) Did anybody recommend us to you?

(353) I will never tell it to anybody.

(354) Tom didn't mean to hurt anybody.

(355) I wouldn't wish this on anybody.

(356) I'm here. Is there anybody home?

(357) Does anybody want anything else?

(358) I don't think Tom likes anybody.

(359) I don't even know anybody there.

(360) I don't know anybody called Tom.

(361) Tom is taller than anybody else.

(362) Is anybody going to pick Tom up?

(363) He didn't tell anybody about it.

(364) I've never met anybody like you.

(365) Is anybody waiting in the lobby?

(366) Does anybody have any good news?

(367) Does anybody have a better idea?

(368) I've never met anybody like her.

(369) I've never met anybody like him.

(370) Don't tell anybody where Tom is.

(371) If anybody can fix it, it's Tom.

(372) Has anybody left me any message?

(373) I don't want anybody to get hurt.

(374) Was anybody here while I was out?

(375) Don't open that door for anybody.

(376) I don't usually wait for anybody.

(377) Don't talk to anybody about this.

(378) I don't need you or anybody else.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(379) Why isn't anybody doing anything?

(380) I hope I'm not bothering anybody.

(381) Are you seeing anybody right now?

(382) Did anybody force you to do that?

(383) Do you know anybody in Australia?

(384) You never see a fault in anybody.

(385) You wouldnt want to kill anybody.

(386) He does me more good than anybody

(387) Does anybody have a pack of cards

(388) Is anybody keeping an audit trail

(389) If anybody calls, get his number.

(390) I shall never tell it to anybody.

(391) Has anybody ever thought of this?

(392) If anybody can help us, it's Tom.

(393) Tom doesn't want to hurt anybody.

(394) I don't think Tom killed anybody.

(395) I never intended to hurt anybody.

(396) John is taller than anybody else.

(397) I never said anything to anybody.

(398) She didn't tell anybody about it.

(399) You know Tom better than anybody.

(400) Tom didn't tell anybody about it.

(401) We won't tell anybody about that.

(402) Hey, did anybody lose their keys?

(403) Don't trust anybody but yourself.

(404) Tom never says thanks to anybody.

(405) Why would anybody eat this stuff?

(406) Do you know anybody who can help?

(407) I don't know anybody by that name.

(408) Don't mention our plan to anybody.

(409) I didn't promise anybody anything.

(410) I don't want to see anybody today.

(411) There wasn't anybody in that room.

(412) I didn't see anybody following us.

(413) I didn't think anybody was coming.

(414) Did anybody call on you yesterday?

(415) Why would anybody want to do that?

(416) Why would anybody want to hurt me?

(417) We don't want anybody to find out.

(418) I don't know anybody in this town.

(419) I don't have anybody to play with.

(420) Was there anybody else in the bar?

(421) Why won't anybody talk about this?

(422) Does anybody else know about this?

(423) She works as hard as anybody does.

(424) I don't need anybody's permission.

(425) We didn't want anybody to find us.

(426) He does me more good than anybody.

(427) Does anybody have a pack of cards.

(428) Is anybody keeping an audit trail.

(429) We're not raising taxes on anybody

(430) You don't want to bail out anybody

(431) This is not a reference to anybody

(432) There wasn't anybody in the house.

(433) The president doesn't see anybody.

(434) He worked as hard as anybody else.

(435) Does anybody know what hour it is?

(436) Tom won't be killing anybody else.

(437) My father isn't afraid of anybody.

(438) I thought you didn't need anybody.

(439) I'm not going to see anybody else.

(440) I'd never say anything to anybody.

(441) Tom didn't know he'd hurt anybody.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(442) I wouldn't want anybody to see us.

(443) He never gave anything to anybody.

(444) Does anybody have anything to say?

(445) This could've happened to anybody.

(446) Promise me you won't tell anybody.

(447) Let's not tell anybody about that.

(448) Does anybody here have a corkscrew?

(449) Why would anybody want to kill you?

(450) Why hasn't anybody cleaned this up?

(451) Can anybody tell me how to do this?

(452) Can you recognise anybody you know?

(453) I dont know who anybody is any more

(454) I couldn't talk to anybody about it

(455) I didn't leave anybody at the altar

(456) The giant was not loved by anybody.

(457) Did anybody other than Jim see her?

(458) He is not at home to anybody today.

(459) Why would anybody want to hurt Tom?

(460) I don't think it's anybody's fault.

(461) Tom never said anything to anybody.

(462) Was there anybody else besides you?

(463) There was nothing anybody could do.

(464) Does anybody else have a complaint?

(465) You haven't told anybody, have you?

(466) Let's not tell anybody what we did.

(467) I told Tom I wouldn't tell anybody.

(468) Can anybody tell me where Tom went?

(469) Was there anybody else besides Tom?

(470) Tom is trying not to scare anybody.

(471) Tom didn't care if anybody saw him.

(472) Tom never gave anything to anybody.

(473) I hated Tom more than anybody else.

(474) That's the last anybody saw of Tom.

(475) How do you ever hold on to anybody?

(476) Do not compare yourself to anybody!

(477) It doesn't look like anybody's home.

(478) You know Faouzi better than anybody.

(479) Faouzi doesn't owe anybody anything.

(480) I dont know who anybody is any more.

(481) Don't tell anybody about the matter.

(482) Tom doesn't want to talk to anybody.

(483) I don't think there's anybody there.

(484) Everybody who was anybody was there.

(485) I wouldn't do this for just anybody.

(486) Tom was more surprised than anybody.

(487) Let's not tell anybody until Monday.

(488) Have you told anybody else about it?

(489) Could anybody help me to carry this?

(490) Tom never gives anything to anybody.

(491) If it was easy, anybody could do it.

(492) Does anybody want to get some lunch?

(493) I've never told anybody this before.

(494) Is there anybody who can drive a car?

(495) Faouzi wouldn't let anybody help him.

(496) Is there anybody here you don't know?

(497) I don't see anybody else around here.

(498) I don't have anybody else to turn to.

(499) Faouzi didn't know he'd hurt anybody.

(500) I'm not accusing anybody of anything.

(501) What is the modern definition of "anybody"?

(502) How to Use "anybody" with Example Sentences.

(503) If you had to explain to someone who was learning English what "anybody" is, what would you say?

(504) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "anybody" can get slippery.

(505) The Best Definition of "anybody" I’ve Heard So Far.

(506) "anybody" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(507) What is the best definition of "anybody"?

(508) What is the definition of an "anybody"?

(509) What Is "anybody"? Detailed Definition and Meaning.

(510) Use "anybody" in a sentence.

(511) The Word "anybody" in Example Sentences.

(512) English Sentences with Audio Using the Word "anybody".

(513) What is definition of "anybody" by Merriam-Webster.

(514) "anybody" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(515) How do you write a good sentence with "anybody"?

(516) "anybody" sentence examples.

(517) "anybody": In a Sentence.

(518) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "anybody".

(519) How do you explain "anybody"?

(520) What can I say instead of "anybody"?

(521) What is a synonym for "anybody"?

(522) What is a antonym for "anybody"?

(523) What do you mean by "anybody"?

(524) What is another word for "anybody"?

(525) What is the best definition of "anybody"?

(526) What is "anybody" definition and meaning?

(527) How to use "anybody" in a sentence.

(528) The Word "anybody" in Example Sentences.

(529) "anybody" meaning in english, "anybody" definitions.

(530) Primary meanings of "anybody".

(531) Full definitions of "anybody".

(532) Full meaning of "anybody".

(533) The Word "anybody" in Example Sentences.

(534) Best definition of "anybody".

(535) Define "anybody" in one sentence, define "anybody" in one word.

(536) What is the meaning of "anybody" in a sentence.

(537) The Word "anybody" in Example Sentences.

(538) What is the origin and root of "anybody".


ترجمه مهمترین کلمات فارسی به انگلیسی

سلام به انگلیسی من به انگلیسی سیب به انگلیسی دختر به انگلیسی مادر به انگلیسی عشق به انگلیسی زبان به انگلیسی خاله به انگلیسی توت فرنگی به انگلیسی درخت به انگلیسی ساعت به انگلیسی گربه به انگلیسی سگ به انگلیسی رفیق به انگلیسی قلب به انگلیسی دریا به انگلیسی پروانه به انگلیسی صندلی به انگلیسی حمام به انگلیسی گاو به انگلیسی خوبی به انگلیسی ایران به انگلیسی پدر به انگلیسی زیبا به انگلیسی خانم به انگلیسی خدا به انگلیسی دایی به انگلیسی

نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با anybody


به‌جای حفظ کردن لغت anybody ، جملات کوتاه با anybody را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی‌توانید از حفظ کردن دل بکنید، به‌جای حفظ کردن لغت انگلیسی anybody، جملات کوتاه مختلف با لغت anybody را حفظ کنید. مثلاً به‌جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می‌روم” را حفظ کنید. وقتی شما به‌ جای حفظ کردن لغت انگلیسی anybody، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه anybody را حفظ می‌کنید، حداقل مطمئن هستید که می‌توانید به‌ درستی از anybody در جمله استفاده کنید. در ضمن، به‌ طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه anybody

ساختن جمله با anybody به شما کمک می‌کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی anybody است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت anybody را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت anybody ده جمله بسازید و در هرکدام از جملات معنای متفاوتی از واژه‌ ی anybody که می‌خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می‌کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می‌شود.


ترجمه فارسی به انگلیسی لغات دوستی و عشق
ترجمه فارسی به انگلیسی لغات نسبت های فامیلی و خانواده
ترجمه فارسی به انگلیسی لغات مناسبت ها و روزهای خاص
ترجمه فارسی به انگلیسی لغات ورزش فوتبال

ساختار جملات انگلیسی با anybody

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با anybody

یک جمله ساده با anybody از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با anybody

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با anybody، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با anybody به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با anybody بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با anybody

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با anybody همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با anybody فرق دارد. در جملات پیچیده با anybody، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با anybody بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با anybody

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با anybody همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت anybody. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با anybody بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


چک کردن معنی، مفهوم، مترادف، متضاد، جمله و مثال با کلمه “anybody” در لغت نامه های معتبرسوالات متداول جمله با anybody

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با anybody و کاربرد کلمه anybody در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات anybody را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه anybody و همچنین مطالعه مثال برای anybody، اقدام به جمله سازی با کلمه anybody نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از anybody در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه anybody به کمک همین جملات با anybody و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت anybody می باشد.


وقتی شما به‌ جای حفظ کردن لغت انگلیسی anybody، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه anybody را حفظ می‌کنید، حداقل مطمئن هستید که می‌توانید به‌ درستی از anybody در جمله استفاده کنید. در ضمن، به‌ طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با anybody به شما کمک می‌کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی anybody است. با ساختن جمله برای لغت anybody به مغزتان کمک می‌کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می‌شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


آموزش درآمد دلاری از گوگل با حسام عالمیان

© کپی رایت 2017 - 2022 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان