EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "affirms" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات affirms را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه affirms و همچنین مطالعه مثال برای affirms، اقدام به جمله سازی با کلمه affirms نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از affirms در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه affirms به کمک همین جملات با affirms و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت affirms می باشد.


در قسمت ذیل 66 جمله با affirms برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با affirms را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با affirms به انگلیسی

جمله با affix جمله با affixation جمله با affixed جمله با affixes جمله با affixing جمله با afflatus جمله با affliate جمله با afflict جمله با afflicted جمله با afflicting

(1) Calvary Chapel accepts that the Bible affirms interpreted tongues and modern prophecy

(2) Calvary Chapel accepts that the Bible affirms interpreted tongues and modern prophecy.

(3) It also affirms family life by legislating on matters of marriage

(4) Some critics asserted that the award affirms neoliberalism.

(5) In Aristotelian logic a proposition is a particular kind of sentence one which affirms or denies a predicate of a subject.

(6) The protagonist affirms that the men of the Dark Ages did not suffer more than those of the Classical Antiquity and viceversa.

(7) I think this affirms something that's long been known by diplomats -- namely

(8) Indians today are governed by two different ideologies. Their political ideal set in the preamble of the Constitution affirms a life of liberty

(9) The role of the intelligence - that part of us which affirms and denies and formulates opinions is merely to submit.

(10) Social justice est a idea of justice that affirms social equality against any kind of discrimination or abuse out of social class social status or any other reasons.


جمله با "affirms"(11) Modus ponendo ponens LRB Latin mode that affirms by affirming RRB is a valid simple argument form in classical logic sometimes referred to as affirming the antecedent or the law of detachment.

(12) Here the apostle Peter affirms his belief that the Scriptures are'inspired '.

(13) The end affirms consistently

(14) The hospice affirms life

(15) As a religion humanism affirms some important absolutes.

(16) I'll start him on monism if I can. Norton's another monist - only he affirms naught but spirit.

(17) I'll start him on monism if I can. Norton's another monist - only he affirms naught but spirit.

(18) Communion in the Eucharist does not destroy but affirms diversity and otherness.

(19) Above all what Cooley affirms over and over again is self respect and integrity.

(20) Jaki clearly affirms that in Christianity[MakeSentenceWith.com]


مثال برای "affirms"(21) One school of thought affirms that use of the existing collection is the best predictor.

(22) Jaki clearly affirms that in Christianity

(23) She affirms to abrasion the chaplet that arise to be pears.

(24) 1. The commencement ceremony affirms each student's search for knowledge.

(25) It affirms strongly its belief in the importance of congregational music in the average parish.

(26) This is a powerful statement that affirms the awesome power of Eucharistic adoration

(27) Evaluate the evenhanded affirms valence can reflect investment both sides more

(28) Evaluate the evenhanded that affirms valence can reflect investment both sides more(29) What is the modern definition of "affirms"?

(30) How to Use "affirms" with Example Sentences.

(31) If you had to explain to someone who was learning English what "affirms" is, what would you say?

(32) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "affirms" can get slippery.

(33) The Best Definition of "affirms" I’ve Heard So Far.

(34) "affirms" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(35) What is the best definition of "affirms"?

(36) What is the definition of an "affirms"?

(37) What Is "affirms"? Detailed Definition and Meaning.

(38) Use "affirms" in a sentence.

(39) The Word "affirms" in Example Sentences.

(40) English Sentences with Audio Using the Word "affirms".

(41) What is definition of "affirms" by Merriam-Webster.

(42) "affirms" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(43) How do you write a good sentence with "affirms"?

(44) "affirms" sentence examples.

(45) "affirms": In a Sentence.

(46) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "affirms".

(47) How do you explain "affirms"?

(48) What can I say instead of "affirms"?

(49) What is a synonym for "affirms"?

(50) What is a antonym for "affirms"?

(51) What do you mean by "affirms"?

(52) What is another word for "affirms"?

(53) What is the best definition of "affirms"?

(54) What is "affirms" definition and meaning?

(55) How to use "affirms" in a sentence.

(56) The Word "affirms" in Example Sentences.

(57) "affirms" meaning in english, "affirms" definitions.

(58) Primary meanings of "affirms".

(59) Full definitions of "affirms".

(60) Full meaning of "affirms".

(61) The Word "affirms" in Example Sentences.

(62) Best definition of "affirms".

(63) Define "affirms" in one sentence, define "affirms" in one word.

(64) What is the meaning of "affirms" in a sentence.

(65) The Word "affirms" in Example Sentences.

(66) What is the origin and root of "affirms".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با affirms


به جای حفظ کردن لغت affirms ، جملات کوتاه با affirms را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی affirms، جملات کوتاه مختلف با لغت affirms را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی affirms، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه affirms را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از affirms در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه affirms

ساختن جمله با affirms به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی affirms است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت affirms را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت affirms ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه affirms که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با affirms

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با affirms

یک جمله ساده با affirms از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با affirms

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با affirms، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با affirms به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با affirms بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با affirms

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با affirms همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با affirms فرق دارد. در جملات پیچیده با affirms، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با affirms بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با affirms

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با affirms همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت affirms. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با affirms بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با affirms

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با affirms و کاربرد کلمه affirms در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات affirms را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه affirms و همچنین مطالعه مثال برای affirms، اقدام به جمله سازی با کلمه affirms نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از affirms در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه affirms به کمک همین جملات با affirms و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت affirms می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی affirms، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه affirms را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از affirms در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با affirms به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی affirms است. با ساختن جمله برای لغت affirms به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان