تاریخ میلادی به بریتیش

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 25 August در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 25 August میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 25 Aug و 25 August و 25 August 2019 و 25th August 2019 و the 25th of August 2019 و the 25th of August, 2019 و Sunday, 25 August 2019 و Sunday the 25th of August, 2019 و 25/8/19 و 25.8.19 و 25-8-19 و 25Aug2019 و 25-Aug-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 10 September در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 10 September میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 10 Sept و 10 September و 10 September 2019 و 10th September 2019 و the 10th of September 2019 و the 10th of September, 2019 و Tuesday, 10 September 2019 و Tuesday the 10th of September, 2019 و 10/9/19 و 10.9.19 و 10-9-19 و 10Sept2019 و 10-Sept-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 26 September در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 26 September میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 26 Sept و 26 September و 26 September 2019 و 26th September 2019 و the 26th of September 2019 و the 26th of September, 2019 و Thursday, 26 September 2019 و Thursday the 26th of September, 2019 و 26/9/19 و 26.9.19 و 26-9-19 و 26Sept2019 و 26-Sept-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 12 October در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 12 October میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 12 Oct و 12 October و 12 October 2019 و 12th October 2019 و the 12th of October 2019 و the 12th of October, 2019 و Saturday, 12 October 2019 و Saturday the 12th of October, 2019 و 12/10/19 و 12.10.19 و 12-10-19 و 12Oct2019 و 12-Oct-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 26 August در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 26 August میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 26 Aug و 26 August و 26 August 2019 و 26th August 2019 و the 26th of August 2019 و the 26th of August, 2019 و Monday, 26 August 2019 و Monday the 26th of August, 2019 و 26/8/19 و 26.8.19 و 26-8-19 و 26Aug2019 و 26-Aug-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 11 September در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 11 September میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 11 Sept و 11 September و 11 September 2019 و 11th September 2019 و the 11th of September 2019 و the 11th of September, 2019 و Wednesday, 11 September 2019 و Wednesday the 11th of September, 2019 و 11/9/19 و 11.9.19 و 11-9-19 و 11Sept2019 و 11-Sept-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 27 September در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 27 September میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 27 Sept و 27 September و 27 September 2019 و 27th September 2019 و the 27th of September 2019 و the 27th of September, 2019 و Friday, 27 September 2019 و Friday the 27th of September, 2019 و 27/9/19 و 27.9.19 و 27-9-19 و 27Sept2019 و 27-Sept-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 13 October در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 13 October میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 13 Oct و 13 October و 13 October 2019 و 13th October 2019 و the 13th of October 2019 و the 13th of October, 2019 و Sunday, 13 October 2019 و Sunday the 13th of October, 2019 و 13/10/19 و 13.10.19 و 13-10-19 و 13Oct2019 و 13-Oct-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 8 June در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 8 June میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 8 Jun و 8 June و 8 June 2019 و 8th June 2019 و the 8th of June 2019 و the 8th of June, 2019 و Saturday, 8 June 2019 و Saturday the 8th of June, 2019 و 8/6/19 و 8.6.19 و 8-6-19 و 8Jun2019 و 8-Jun-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 24 June در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 24 June میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 24 Jun و 24 June و 24 June 2019 و 24th June 2019 و the 24th of June 2019 و the 24th of June, 2019 و Monday, 24 June 2019 و Monday the 24th of June, 2019 و 24/6/19 و 24.6.19 و 24-6-19 و 24Jun2019 و 24-Jun-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 10 July در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 10 July میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 10 Jul و 10 July و 10 July 2019 و 10th July 2019 و the 10th of July 2019 و the 10th of July, 2019 و Wednesday, 10 July 2019 و Wednesday the 10th of July, 2019 و 10/7/19 و 10.7.19 و 10-7-19 و 10Jul2019 و 10-Jul-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 26 July در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 26 July میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 26 Jul و 26 July و 26 July 2019 و 26th July 2019 و the 26th of July 2019 و the 26th of July, 2019 و Friday, 26 July 2019 و Friday the 26th of July, 2019 و 26/7/19 و 26.7.19 و 26-7-19 و 26Jul2019 و 26-Jul-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 11 August در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 11 August میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 11 Aug و 11 August و 11 August 2019 و 11th August 2019 و the 11th of August 2019 و the 11th of August, 2019 و Sunday, 11 August 2019 و Sunday the 11th of August, 2019 و 11/8/19 و 11.8.19 و 11-8-19 و 11Aug2019 و 11-Aug-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 9 June در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 9 June میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 9 Jun و 9 June و 9 June 2019 و 9th June 2019 و the 9th of June 2019 و the 9th of June, 2019 و Sunday, 9 June 2019 و Sunday the 9th of June, 2019 و 9/6/19 و 9.6.19 و 9-6-19 و 9Jun2019 و 9-Jun-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 25 June در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 25 June میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 25 Jun و 25 June و 25 June 2019 و 25th June 2019 و the 25th of June 2019 و the 25th of June, 2019 و Tuesday, 25 June 2019 و Tuesday the 25th of June, 2019 و 25/6/19 و 25.6.19 و 25-6-19 و 25Jun2019 و 25-Jun-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 11 July در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 11 July میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 11 Jul و 11 July و 11 July 2019 و 11th July 2019 و the 11th of July 2019 و the 11th of July, 2019 و Thursday, 11 July 2019 و Thursday the 11th of July, 2019 و 11/7/19 و 11.7.19 و 11-7-19 و 11Jul2019 و 11-Jul-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 27 July در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 27 July میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 27 Jul و 27 July و 27 July 2019 و 27th July 2019 و the 27th of July 2019 و the 27th of July, 2019 و Saturday, 27 July 2019 و Saturday the 27th of July, 2019 و 27/7/19 و 27.7.19 و 27-7-19 و 27Jul2019 و 27-Jul-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 12 August در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 12 August میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 12 Aug و 12 August و 12 August 2019 و 12th August 2019 و the 12th of August 2019 و the 12th of August, 2019 و Monday, 12 August 2019 و Monday the 12th of August, 2019 و 12/8/19 و 12.8.19 و 12-8-19 و 12Aug2019 و 12-Aug-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 10 June در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 10 June میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 10 Jun و 10 June و 10 June 2019 و 10th June 2019 و the 10th of June 2019 و the 10th of June, 2019 و Monday, 10 June 2019 و Monday the 10th of June, 2019 و 10/6/19 و 10.6.19 و 10-6-19 و 10Jun2019 و 10-Jun-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 26 June در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 26 June میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 26 Jun و 26 June و 26 June 2019 و 26th June 2019 و the 26th of June 2019 و the 26th of June, 2019 و Wednesday, 26 June 2019 و Wednesday the 26th of June, 2019 و 26/6/19 و 26.6.19 و 26-6-19 و 26Jun2019 و 26-Jun-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 12 July در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 12 July میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 12 Jul و 12 July و 12 July 2019 و 12th July 2019 و the 12th of July 2019 و the 12th of July, 2019 و Friday, 12 July 2019 و Friday the 12th of July, 2019 و 12/7/19 و 12.7.19 و 12-7-19 و 12Jul2019 و 12-Jul-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 28 July در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 28 July میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 28 Jul و 28 July و 28 July 2019 و 28th July 2019 و the 28th of July 2019 و the 28th of July, 2019 و Sunday, 28 July 2019 و Sunday the 28th of July, 2019 و 28/7/19 و 28.7.19 و 28-7-19 و 28Jul2019 و 28-Jul-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 13 August در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 13 August میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 13 Aug و 13 August و 13 August 2019 و 13th August 2019 و the 13th of August 2019 و the 13th of August, 2019 و Tuesday, 13 August 2019 و Tuesday the 13th of August, 2019 و 13/8/19 و 13.8.19 و 13-8-19 و 13Aug2019 و 13-Aug-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 11 June در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 11 June میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 11 Jun و 11 June و 11 June 2019 و 11th June 2019 و the 11th of June 2019 و the 11th of June, 2019 و Tuesday, 11 June 2019 و Tuesday the 11th of June, 2019 و 11/6/19 و 11.6.19 و 11-6-19 و 11Jun2019 و 11-Jun-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 27 June در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 27 June میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 27 Jun و 27 June و 27 June 2019 و 27th June 2019 و the 27th of June 2019 و the 27th of June, 2019 و Thursday, 27 June 2019 و Thursday the 27th of June, 2019 و 27/6/19 و 27.6.19 و 27-6-19 و 27Jun2019 و 27-Jun-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 13 July در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 13 July میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 13 Jul و 13 July و 13 July 2019 و 13th July 2019 و the 13th of July 2019 و the 13th of July, 2019 و Saturday, 13 July 2019 و Saturday the 13th of July, 2019 و 13/7/19 و 13.7.19 و 13-7-19 و 13Jul2019 و 13-Jul-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 29 July در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 29 July میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 29 Jul و 29 July و 29 July 2019 و 29th July 2019 و the 29th of July 2019 و the 29th of July, 2019 و Monday, 29 July 2019 و Monday the 29th of July, 2019 و 29/7/19 و 29.7.19 و 29-7-19 و 29Jul2019 و 29-Jul-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 12 June در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 12 June میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 12 Jun و 12 June و 12 June 2019 و 12th June 2019 و the 12th of June 2019 و the 12th of June, 2019 و Wednesday, 12 June 2019 و Wednesday the 12th of June, 2019 و 12/6/19 و 12.6.19 و 12-6-19 و 12Jun2019 و 12-Jun-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 28 June در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 28 June میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 28 Jun و 28 June و 28 June 2019 و 28th June 2019 و the 28th of June 2019 و the 28th of June, 2019 و Friday, 28 June 2019 و Friday the 28th of June, 2019 و 28/6/19 و 28.6.19 و 28-6-19 و 28Jun2019 و 28-Jun-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 14 July در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 14 July میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 14 Jul و 14 July و 14 July 2019 و 14th July 2019 و the 14th of July 2019 و the 14th of July, 2019 و Sunday, 14 July 2019 و Sunday the 14th of July, 2019 و 14/7/19 و 14.7.19 و 14-7-19 و 14Jul2019 و 14-Jul-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 30 July در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 30 July میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 30 Jul و 30 July و 30 July 2019 و 30th July 2019 و the 30th of July 2019 و the 30th of July, 2019 و Tuesday, 30 July 2019 و Tuesday the 30th of July, 2019 و 30/7/19 و 30.7.19 و 30-7-19 و 30Jul2019 و 30-Jul-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 13 June در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 13 June میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 13 Jun و 13 June و 13 June 2019 و 13th June 2019 و the 13th of June 2019 و the 13th of June, 2019 و Thursday, 13 June 2019 و Thursday the 13th of June, 2019 و 13/6/19 و 13.6.19 و 13-6-19 و 13Jun2019 و 13-Jun-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 29 June در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 29 June میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 29 Jun و 29 June و 29 June 2019 و 29th June 2019 و the 29th of June 2019 و the 29th of June, 2019 و Saturday, 29 June 2019 و Saturday the 29th of June, 2019 و 29/6/19 و 29.6.19 و 29-6-19 و 29Jun2019 و 29-Jun-19.