تاریخ میلادی به بریتیش

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 12 September در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 12 September میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 12 Sept و 12 September و 12 September 2019 و 12th September 2019 و the 12th of September 2019 و the 12th of September, 2019 و Thursday, 12 September 2019 و Thursday the 12th of September, 2019 و 12/9/19 و 12.9.19 و 12-9-19 و 12Sept2019 و 12-Sept-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 28 September در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 28 September میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 28 Sept و 28 September و 28 September 2019 و 28th September 2019 و the 28th of September 2019 و the 28th of September, 2019 و Saturday, 28 September 2019 و Saturday the 28th of September, 2019 و 28/9/19 و 28.9.19 و 28-9-19 و 28Sept2019 و 28-Sept-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 14 October در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 14 October میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 14 Oct و 14 October و 14 October 2019 و 14th October 2019 و the 14th of October 2019 و the 14th of October, 2019 و Monday, 14 October 2019 و Monday the 14th of October, 2019 و 14/10/19 و 14.10.19 و 14-10-19 و 14Oct2019 و 14-Oct-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 28 August در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 28 August میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 28 Aug و 28 August و 28 August 2019 و 28th August 2019 و the 28th of August 2019 و the 28th of August, 2019 و Wednesday, 28 August 2019 و Wednesday the 28th of August, 2019 و 28/8/19 و 28.8.19 و 28-8-19 و 28Aug2019 و 28-Aug-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 13 September در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 13 September میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 13 Sept و 13 September و 13 September 2019 و 13th September 2019 و the 13th of September 2019 و the 13th of September, 2019 و Friday, 13 September 2019 و Friday the 13th of September, 2019 و 13/9/19 و 13.9.19 و 13-9-19 و 13Sept2019 و 13-Sept-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 29 September در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 29 September میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 29 Sept و 29 September و 29 September 2019 و 29th September 2019 و the 29th of September 2019 و the 29th of September, 2019 و Sunday, 29 September 2019 و Sunday the 29th of September, 2019 و 29/9/19 و 29.9.19 و 29-9-19 و 29Sept2019 و 29-Sept-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 15 October در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 15 October میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 15 Oct و 15 October و 15 October 2019 و 15th October 2019 و the 15th of October 2019 و the 15th of October, 2019 و Tuesday, 15 October 2019 و Tuesday the 15th of October, 2019 و 15/10/19 و 15.10.19 و 15-10-19 و 15Oct2019 و 15-Oct-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 29 August در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 29 August میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 29 Aug و 29 August و 29 August 2019 و 29th August 2019 و the 29th of August 2019 و the 29th of August, 2019 و Thursday, 29 August 2019 و Thursday the 29th of August, 2019 و 29/8/19 و 29.8.19 و 29-8-19 و 29Aug2019 و 29-Aug-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 14 September در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 14 September میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 14 Sept و 14 September و 14 September 2019 و 14th September 2019 و the 14th of September 2019 و the 14th of September, 2019 و Saturday, 14 September 2019 و Saturday the 14th of September, 2019 و 14/9/19 و 14.9.19 و 14-9-19 و 14Sept2019 و 14-Sept-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 30 September در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 30 September میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 30 Sept و 30 September و 30 September 2019 و 30th September 2019 و the 30th of September 2019 و the 30th of September, 2019 و Monday, 30 September 2019 و Monday the 30th of September, 2019 و 30/9/19 و 30.9.19 و 30-9-19 و 30Sept2019 و 30-Sept-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 16 October در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 16 October میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 16 Oct و 16 October و 16 October 2019 و 16th October 2019 و the 16th of October 2019 و the 16th of October, 2019 و Wednesday, 16 October 2019 و Wednesday the 16th of October, 2019 و 16/10/19 و 16.10.19 و 16-10-19 و 16Oct2019 و 16-Oct-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 14 August در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 14 August میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 14 Aug و 14 August و 14 August 2019 و 14th August 2019 و the 14th of August 2019 و the 14th of August, 2019 و Wednesday, 14 August 2019 و Wednesday the 14th of August, 2019 و 14/8/19 و 14.8.19 و 14-8-19 و 14Aug2019 و 14-Aug-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 30 August در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 30 August میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 30 Aug و 30 August و 30 August 2019 و 30th August 2019 و the 30th of August 2019 و the 30th of August, 2019 و Friday, 30 August 2019 و Friday the 30th of August, 2019 و 30/8/19 و 30.8.19 و 30-8-19 و 30Aug2019 و 30-Aug-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 15 September در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 15 September میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 15 Sept و 15 September و 15 September 2019 و 15th September 2019 و the 15th of September 2019 و the 15th of September, 2019 و Sunday, 15 September 2019 و Sunday the 15th of September, 2019 و 15/9/19 و 15.9.19 و 15-9-19 و 15Sept2019 و 15-Sept-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 1 October در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 1 October میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 1 Oct و 1 October و 1 October 2019 و 1st October 2019 و the 1st of October 2019 و the 1st of October, 2019 و Tuesday, 1 October 2019 و Tuesday the 1st of October, 2019 و 1/10/19 و 1.10.19 و 1-10-19 و 1Oct2019 و 1-Oct-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 17 October در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 17 October میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 17 Oct و 17 October و 17 October 2019 و 17th October 2019 و the 17th of October 2019 و the 17th of October, 2019 و Thursday, 17 October 2019 و Thursday the 17th of October, 2019 و 17/10/19 و 17.10.19 و 17-10-19 و 17Oct2019 و 17-Oct-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 15 August در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 15 August میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 15 Aug و 15 August و 15 August 2019 و 15th August 2019 و the 15th of August 2019 و the 15th of August, 2019 و Thursday, 15 August 2019 و Thursday the 15th of August, 2019 و 15/8/19 و 15.8.19 و 15-8-19 و 15Aug2019 و 15-Aug-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 31 August در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 31 August میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 31 Aug و 31 August و 31 August 2019 و 31st August 2019 و the 31st of August 2019 و the 31st of August, 2019 و Saturday, 31 August 2019 و Saturday the 31st of August, 2019 و 31/8/19 و 31.8.19 و 31-8-19 و 31Aug2019 و 31-Aug-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 16 September در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 16 September میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 16 Sept و 16 September و 16 September 2019 و 16th September 2019 و the 16th of September 2019 و the 16th of September, 2019 و Monday, 16 September 2019 و Monday the 16th of September, 2019 و 16/9/19 و 16.9.19 و 16-9-19 و 16Sept2019 و 16-Sept-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 2 October در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 2 October میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 2 Oct و 2 October و 2 October 2019 و 2nd October 2019 و the 2nd of October 2019 و the 2nd of October, 2019 و Wednesday, 2 October 2019 و Wednesday the 2nd of October, 2019 و 2/10/19 و 2.10.19 و 2-10-19 و 2Oct2019 و 2-Oct-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 18 October در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 18 October میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 18 Oct و 18 October و 18 October 2019 و 18th October 2019 و the 18th of October 2019 و the 18th of October, 2019 و Friday, 18 October 2019 و Friday the 18th of October, 2019 و 18/10/19 و 18.10.19 و 18-10-19 و 18Oct2019 و 18-Oct-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 16 August در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 16 August میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 16 Aug و 16 August و 16 August 2019 و 16th August 2019 و the 16th of August 2019 و the 16th of August, 2019 و Friday, 16 August 2019 و Friday the 16th of August, 2019 و 16/8/19 و 16.8.19 و 16-8-19 و 16Aug2019 و 16-Aug-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 1 September در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 1 September میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 1 Sept و 1 September و 1 September 2019 و 1st September 2019 و the 1st of September 2019 و the 1st of September, 2019 و Sunday, 1 September 2019 و Sunday the 1st of September, 2019 و 1/9/19 و 1.9.19 و 1-9-19 و 1Sept2019 و 1-Sept-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 17 September در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 17 September میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 17 Sept و 17 September و 17 September 2019 و 17th September 2019 و the 17th of September 2019 و the 17th of September, 2019 و Tuesday, 17 September 2019 و Tuesday the 17th of September, 2019 و 17/9/19 و 17.9.19 و 17-9-19 و 17Sept2019 و 17-Sept-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 3 October در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 3 October میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 3 Oct و 3 October و 3 October 2019 و 3rd October 2019 و the 3rd of October 2019 و the 3rd of October, 2019 و Thursday, 3 October 2019 و Thursday the 3rd of October, 2019 و 3/10/19 و 3.10.19 و 3-10-19 و 3Oct2019 و 3-Oct-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 19 October در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 19 October میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 19 Oct و 19 October و 19 October 2019 و 19th October 2019 و the 19th of October 2019 و the 19th of October, 2019 و Saturday, 19 October 2019 و Saturday the 19th of October, 2019 و 19/10/19 و 19.10.19 و 19-10-19 و 19Oct2019 و 19-Oct-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 17 August در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 17 August میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 17 Aug و 17 August و 17 August 2019 و 17th August 2019 و the 17th of August 2019 و the 17th of August, 2019 و Saturday, 17 August 2019 و Saturday the 17th of August, 2019 و 17/8/19 و 17.8.19 و 17-8-19 و 17Aug2019 و 17-Aug-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 2 September در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 2 September میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 2 Sept و 2 September و 2 September 2019 و 2nd September 2019 و the 2nd of September 2019 و the 2nd of September, 2019 و Monday, 2 September 2019 و Monday the 2nd of September, 2019 و 2/9/19 و 2.9.19 و 2-9-19 و 2Sept2019 و 2-Sept-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 18 September در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 18 September میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 18 Sept و 18 September و 18 September 2019 و 18th September 2019 و the 18th of September 2019 و the 18th of September, 2019 و Wednesday, 18 September 2019 و Wednesday the 18th of September, 2019 و 18/9/19 و 18.9.19 و 18-9-19 و 18Sept2019 و 18-Sept-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 4 October در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 4 October میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 4 Oct و 4 October و 4 October 2019 و 4th October 2019 و the 4th of October 2019 و the 4th of October, 2019 و Friday, 4 October 2019 و Friday the 4th of October, 2019 و 4/10/19 و 4.10.19 و 4-10-19 و 4Oct2019 و 4-Oct-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 20 October در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 20 October میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 20 Oct و 20 October و 20 October 2019 و 20th October 2019 و the 20th of October 2019 و the 20th of October, 2019 و Sunday, 20 October 2019 و Sunday the 20th of October, 2019 و 20/10/19 و 20.10.19 و 20-10-19 و 20Oct2019 و 20-Oct-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 18 August در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 18 August میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 18 Aug و 18 August و 18 August 2019 و 18th August 2019 و the 18th of August 2019 و the 18th of August, 2019 و Sunday, 18 August 2019 و Sunday the 18th of August, 2019 و 18/8/19 و 18.8.19 و 18-8-19 و 18Aug2019 و 18-Aug-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 3 September در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 3 September میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 3 Sept و 3 September و 3 September 2019 و 3rd September 2019 و the 3rd of September 2019 و the 3rd of September, 2019 و Tuesday, 3 September 2019 و Tuesday the 3rd of September, 2019 و 3/9/19 و 3.9.19 و 3-9-19 و 3Sept2019 و 3-Sept-19.