تاریخ میلادی به بریتیش

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 23 November در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 23 November میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 23 Nov و 23 November و 23 November 2019 و 23rd November 2019 و the 23rd of November 2019 و the 23rd of November, 2019 و Saturday, 23 November 2019 و Saturday the 23rd of November, 2019 و 23/11/19 و 23.11.19 و 23-11-19 و 23Nov2019 و 23-Nov-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 9 December در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 9 December میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 9 Dec و 9 December و 9 December 2019 و 9th December 2019 و the 9th of December 2019 و the 9th of December, 2019 و Monday, 9 December 2019 و Monday the 9th of December, 2019 و 9/12/19 و 9.12.19 و 9-12-19 و 9Dec2019 و 9-Dec-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 25 December در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 25 December میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 25 Dec و 25 December و 25 December 2019 و 25th December 2019 و the 25th of December 2019 و the 25th of December, 2019 و Wednesday, 25 December 2019 و Wednesday the 25th of December, 2019 و 25/12/19 و 25.12.19 و 25-12-19 و 25Dec2019 و 25-Dec-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 8 November در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 8 November میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 8 Nov و 8 November و 8 November 2019 و 8th November 2019 و the 8th of November 2019 و the 8th of November, 2019 و Friday, 8 November 2019 و Friday the 8th of November, 2019 و 8/11/19 و 8.11.19 و 8-11-19 و 8Nov2019 و 8-Nov-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 24 November در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 24 November میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 24 Nov و 24 November و 24 November 2019 و 24th November 2019 و the 24th of November 2019 و the 24th of November, 2019 و Sunday, 24 November 2019 و Sunday the 24th of November, 2019 و 24/11/19 و 24.11.19 و 24-11-19 و 24Nov2019 و 24-Nov-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 10 December در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 10 December میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 10 Dec و 10 December و 10 December 2019 و 10th December 2019 و the 10th of December 2019 و the 10th of December, 2019 و Tuesday, 10 December 2019 و Tuesday the 10th of December, 2019 و 10/12/19 و 10.12.19 و 10-12-19 و 10Dec2019 و 10-Dec-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 26 December در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 26 December میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 26 Dec و 26 December و 26 December 2019 و 26th December 2019 و the 26th of December 2019 و the 26th of December, 2019 و Thursday, 26 December 2019 و Thursday the 26th of December, 2019 و 26/12/19 و 26.12.19 و 26-12-19 و 26Dec2019 و 26-Dec-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 9 November در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 9 November میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 9 Nov و 9 November و 9 November 2019 و 9th November 2019 و the 9th of November 2019 و the 9th of November, 2019 و Saturday, 9 November 2019 و Saturday the 9th of November, 2019 و 9/11/19 و 9.11.19 و 9-11-19 و 9Nov2019 و 9-Nov-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 25 November در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 25 November میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 25 Nov و 25 November و 25 November 2019 و 25th November 2019 و the 25th of November 2019 و the 25th of November, 2019 و Monday, 25 November 2019 و Monday the 25th of November, 2019 و 25/11/19 و 25.11.19 و 25-11-19 و 25Nov2019 و 25-Nov-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 11 December در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 11 December میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 11 Dec و 11 December و 11 December 2019 و 11th December 2019 و the 11th of December 2019 و the 11th of December, 2019 و Wednesday, 11 December 2019 و Wednesday the 11th of December, 2019 و 11/12/19 و 11.12.19 و 11-12-19 و 11Dec2019 و 11-Dec-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 27 December در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 27 December میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 27 Dec و 27 December و 27 December 2019 و 27th December 2019 و the 27th of December 2019 و the 27th of December, 2019 و Friday, 27 December 2019 و Friday the 27th of December, 2019 و 27/12/19 و 27.12.19 و 27-12-19 و 27Dec2019 و 27-Dec-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 10 November در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 10 November میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 10 Nov و 10 November و 10 November 2019 و 10th November 2019 و the 10th of November 2019 و the 10th of November, 2019 و Sunday, 10 November 2019 و Sunday the 10th of November, 2019 و 10/11/19 و 10.11.19 و 10-11-19 و 10Nov2019 و 10-Nov-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 26 November در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 26 November میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 26 Nov و 26 November و 26 November 2019 و 26th November 2019 و the 26th of November 2019 و the 26th of November, 2019 و Tuesday, 26 November 2019 و Tuesday the 26th of November, 2019 و 26/11/19 و 26.11.19 و 26-11-19 و 26Nov2019 و 26-Nov-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 12 December در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 12 December میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 12 Dec و 12 December و 12 December 2019 و 12th December 2019 و the 12th of December 2019 و the 12th of December, 2019 و Thursday, 12 December 2019 و Thursday the 12th of December, 2019 و 12/12/19 و 12.12.19 و 12-12-19 و 12Dec2019 و 12-Dec-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 28 December در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 28 December میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 28 Dec و 28 December و 28 December 2019 و 28th December 2019 و the 28th of December 2019 و the 28th of December, 2019 و Saturday, 28 December 2019 و Saturday the 28th of December, 2019 و 28/12/19 و 28.12.19 و 28-12-19 و 28Dec2019 و 28-Dec-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 11 November در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 11 November میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 11 Nov و 11 November و 11 November 2019 و 11th November 2019 و the 11th of November 2019 و the 11th of November, 2019 و Monday, 11 November 2019 و Monday the 11th of November, 2019 و 11/11/19 و 11.11.19 و 11-11-19 و 11Nov2019 و 11-Nov-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 27 November در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 27 November میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 27 Nov و 27 November و 27 November 2019 و 27th November 2019 و the 27th of November 2019 و the 27th of November, 2019 و Wednesday, 27 November 2019 و Wednesday the 27th of November, 2019 و 27/11/19 و 27.11.19 و 27-11-19 و 27Nov2019 و 27-Nov-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 13 December در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 13 December میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 13 Dec و 13 December و 13 December 2019 و 13th December 2019 و the 13th of December 2019 و the 13th of December, 2019 و Friday, 13 December 2019 و Friday the 13th of December, 2019 و 13/12/19 و 13.12.19 و 13-12-19 و 13Dec2019 و 13-Dec-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 29 December در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 29 December میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 29 Dec و 29 December و 29 December 2019 و 29th December 2019 و the 29th of December 2019 و the 29th of December, 2019 و Sunday, 29 December 2019 و Sunday the 29th of December, 2019 و 29/12/19 و 29.12.19 و 29-12-19 و 29Dec2019 و 29-Dec-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 12 November در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 12 November میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 12 Nov و 12 November و 12 November 2019 و 12th November 2019 و the 12th of November 2019 و the 12th of November, 2019 و Tuesday, 12 November 2019 و Tuesday the 12th of November, 2019 و 12/11/19 و 12.11.19 و 12-11-19 و 12Nov2019 و 12-Nov-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 28 November در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 28 November میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 28 Nov و 28 November و 28 November 2019 و 28th November 2019 و the 28th of November 2019 و the 28th of November, 2019 و Thursday, 28 November 2019 و Thursday the 28th of November, 2019 و 28/11/19 و 28.11.19 و 28-11-19 و 28Nov2019 و 28-Nov-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 14 December در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 14 December میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 14 Dec و 14 December و 14 December 2019 و 14th December 2019 و the 14th of December 2019 و the 14th of December, 2019 و Saturday, 14 December 2019 و Saturday the 14th of December, 2019 و 14/12/19 و 14.12.19 و 14-12-19 و 14Dec2019 و 14-Dec-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 30 December در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 30 December میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 30 Dec و 30 December و 30 December 2019 و 30th December 2019 و the 30th of December 2019 و the 30th of December, 2019 و Monday, 30 December 2019 و Monday the 30th of December, 2019 و 30/12/19 و 30.12.19 و 30-12-19 و 30Dec2019 و 30-Dec-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 28 October در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 28 October میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 28 Oct و 28 October و 28 October 2019 و 28th October 2019 و the 28th of October 2019 و the 28th of October, 2019 و Monday, 28 October 2019 و Monday the 28th of October, 2019 و 28/10/19 و 28.10.19 و 28-10-19 و 28Oct2019 و 28-Oct-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 13 November در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 13 November میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 13 Nov و 13 November و 13 November 2019 و 13th November 2019 و the 13th of November 2019 و the 13th of November, 2019 و Wednesday, 13 November 2019 و Wednesday the 13th of November, 2019 و 13/11/19 و 13.11.19 و 13-11-19 و 13Nov2019 و 13-Nov-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 29 November در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 29 November میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 29 Nov و 29 November و 29 November 2019 و 29th November 2019 و the 29th of November 2019 و the 29th of November, 2019 و Friday, 29 November 2019 و Friday the 29th of November, 2019 و 29/11/19 و 29.11.19 و 29-11-19 و 29Nov2019 و 29-Nov-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 15 December در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 15 December میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 15 Dec و 15 December و 15 December 2019 و 15th December 2019 و the 15th of December 2019 و the 15th of December, 2019 و Sunday, 15 December 2019 و Sunday the 15th of December, 2019 و 15/12/19 و 15.12.19 و 15-12-19 و 15Dec2019 و 15-Dec-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 31 December در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 31 December میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 31 Dec و 31 December و 31 December 2019 و 31st December 2019 و the 31st of December 2019 و the 31st of December, 2019 و Tuesday, 31 December 2019 و Tuesday the 31st of December, 2019 و 31/12/19 و 31.12.19 و 31-12-19 و 31Dec2019 و 31-Dec-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 29 October در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 29 October میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 29 Oct و 29 October و 29 October 2019 و 29th October 2019 و the 29th of October 2019 و the 29th of October, 2019 و Tuesday, 29 October 2019 و Tuesday the 29th of October, 2019 و 29/10/19 و 29.10.19 و 29-10-19 و 29Oct2019 و 29-Oct-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 14 November در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 14 November میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 14 Nov و 14 November و 14 November 2019 و 14th November 2019 و the 14th of November 2019 و the 14th of November, 2019 و Thursday, 14 November 2019 و Thursday the 14th of November, 2019 و 14/11/19 و 14.11.19 و 14-11-19 و 14Nov2019 و 14-Nov-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 30 November در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 30 November میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 30 Nov و 30 November و 30 November 2019 و 30th November 2019 و the 30th of November 2019 و the 30th of November, 2019 و Saturday, 30 November 2019 و Saturday the 30th of November, 2019 و 30/11/19 و 30.11.19 و 30-11-19 و 30Nov2019 و 30-Nov-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 16 December در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 16 December میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 16 Dec و 16 December و 16 December 2019 و 16th December 2019 و the 16th of December 2019 و the 16th of December, 2019 و Monday, 16 December 2019 و Monday the 16th of December, 2019 و 16/12/19 و 16.12.19 و 16-12-19 و 16Dec2019 و 16-Dec-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 27 August در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 27 August میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 27 Aug و 27 August و 27 August 2019 و 27th August 2019 و the 27th of August 2019 و the 27th of August, 2019 و Tuesday, 27 August 2019 و Tuesday the 27th of August, 2019 و 27/8/19 و 27.8.19 و 27-8-19 و 27Aug2019 و 27-Aug-19.