تاریخ میلادی به بریتیش

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 15 February در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 15 February میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 15 Feb و 15 February و 15 February 2019 و 15th February 2019 و the 15th of February 2019 و the 15th of February, 2019 و Friday, 15 February 2019 و Friday the 15th of February, 2019 و 15/2/19 و 15.2.19 و 15-2-19 و 15Feb2019 و 15-Feb-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 3 March در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 3 March میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 3 Mar و 3 March و 3 March 2019 و 3rd March 2019 و the 3rd of March 2019 و the 3rd of March, 2019 و Sunday, 3 March 2019 و Sunday the 3rd of March, 2019 و 3/3/19 و 3.3.19 و 3-3-19 و 3Mar2019 و 3-Mar-19.