تاریخ میلادی به بریتیش

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 5 March در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 5 March میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 5 Mar و 5 March و 5 March 2019 و 5th March 2019 و the 5th of March 2019 و the 5th of March, 2019 و Tuesday, 5 March 2019 و Tuesday the 5th of March, 2019 و 5/3/19 و 5.3.19 و 5-3-19 و 5Mar2019 و 5-Mar-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 1 January در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 1 January میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 1 Jan و 1 January و 1 January 2019 و 1st January 2019 و the 1st of January 2019 و the 1st of January, 2019 و Tuesday, 1 January 2019 و Tuesday the 1st of January, 2019 و 1/1/19 و 1.1.19 و 1-1-19 و 1Jan2019 و 1-Jan-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 17 January در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 17 January میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 17 Jan و 17 January و 17 January 2019 و 17th January 2019 و the 17th of January 2019 و the 17th of January, 2019 و Thursday, 17 January 2019 و Thursday the 17th of January, 2019 و 17/1/19 و 17.1.19 و 17-1-19 و 17Jan2019 و 17-Jan-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 2 February در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 2 February میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 2 Feb و 2 February و 2 February 2019 و 2nd February 2019 و the 2nd of February 2019 و the 2nd of February, 2019 و Saturday, 2 February 2019 و Saturday the 2nd of February, 2019 و 2/2/19 و 2.2.19 و 2-2-19 و 2Feb2019 و 2-Feb-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 18 February در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 18 February میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 18 Feb و 18 February و 18 February 2019 و 18th February 2019 و the 18th of February 2019 و the 18th of February, 2019 و Monday, 18 February 2019 و Monday the 18th of February, 2019 و 18/2/19 و 18.2.19 و 18-2-19 و 18Feb2019 و 18-Feb-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 6 March در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 6 March میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 6 Mar و 6 March و 6 March 2019 و 6th March 2019 و the 6th of March 2019 و the 6th of March, 2019 و Wednesday, 6 March 2019 و Wednesday the 6th of March, 2019 و 6/3/19 و 6.3.19 و 6-3-19 و 6Mar2019 و 6-Mar-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 2 January در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 2 January میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 2 Jan و 2 January و 2 January 2019 و 2nd January 2019 و the 2nd of January 2019 و the 2nd of January, 2019 و Wednesday, 2 January 2019 و Wednesday the 2nd of January, 2019 و 2/1/19 و 2.1.19 و 2-1-19 و 2Jan2019 و 2-Jan-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 18 January در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 18 January میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 18 Jan و 18 January و 18 January 2019 و 18th January 2019 و the 18th of January 2019 و the 18th of January, 2019 و Friday, 18 January 2019 و Friday the 18th of January, 2019 و 18/1/19 و 18.1.19 و 18-1-19 و 18Jan2019 و 18-Jan-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 3 February در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 3 February میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 3 Feb و 3 February و 3 February 2019 و 3rd February 2019 و the 3rd of February 2019 و the 3rd of February, 2019 و Sunday, 3 February 2019 و Sunday the 3rd of February, 2019 و 3/2/19 و 3.2.19 و 3-2-19 و 3Feb2019 و 3-Feb-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 19 February در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 19 February میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 19 Feb و 19 February و 19 February 2019 و 19th February 2019 و the 19th of February 2019 و the 19th of February, 2019 و Tuesday, 19 February 2019 و Tuesday the 19th of February, 2019 و 19/2/19 و 19.2.19 و 19-2-19 و 19Feb2019 و 19-Feb-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 7 March در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 7 March میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 7 Mar و 7 March و 7 March 2019 و 7th March 2019 و the 7th of March 2019 و the 7th of March, 2019 و Thursday, 7 March 2019 و Thursday the 7th of March, 2019 و 7/3/19 و 7.3.19 و 7-3-19 و 7Mar2019 و 7-Mar-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 3 January در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 3 January میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 3 Jan و 3 January و 3 January 2019 و 3rd January 2019 و the 3rd of January 2019 و the 3rd of January, 2019 و Thursday, 3 January 2019 و Thursday the 3rd of January, 2019 و 3/1/19 و 3.1.19 و 3-1-19 و 3Jan2019 و 3-Jan-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 19 January در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 19 January میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 19 Jan و 19 January و 19 January 2019 و 19th January 2019 و the 19th of January 2019 و the 19th of January, 2019 و Saturday, 19 January 2019 و Saturday the 19th of January, 2019 و 19/1/19 و 19.1.19 و 19-1-19 و 19Jan2019 و 19-Jan-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 4 February در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 4 February میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 4 Feb و 4 February و 4 February 2019 و 4th February 2019 و the 4th of February 2019 و the 4th of February, 2019 و Monday, 4 February 2019 و Monday the 4th of February, 2019 و 4/2/19 و 4.2.19 و 4-2-19 و 4Feb2019 و 4-Feb-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 20 February در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 20 February میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 20 Feb و 20 February و 20 February 2019 و 20th February 2019 و the 20th of February 2019 و the 20th of February, 2019 و Wednesday, 20 February 2019 و Wednesday the 20th of February, 2019 و 20/2/19 و 20.2.19 و 20-2-19 و 20Feb2019 و 20-Feb-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 8 March در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 8 March میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 8 Mar و 8 March و 8 March 2019 و 8th March 2019 و the 8th of March 2019 و the 8th of March, 2019 و Friday, 8 March 2019 و Friday the 8th of March, 2019 و 8/3/19 و 8.3.19 و 8-3-19 و 8Mar2019 و 8-Mar-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 4 January در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 4 January میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 4 Jan و 4 January و 4 January 2019 و 4th January 2019 و the 4th of January 2019 و the 4th of January, 2019 و Friday, 4 January 2019 و Friday the 4th of January, 2019 و 4/1/19 و 4.1.19 و 4-1-19 و 4Jan2019 و 4-Jan-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 20 January در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 20 January میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 20 Jan و 20 January و 20 January 2019 و 20th January 2019 و the 20th of January 2019 و the 20th of January, 2019 و Sunday, 20 January 2019 و Sunday the 20th of January, 2019 و 20/1/19 و 20.1.19 و 20-1-19 و 20Jan2019 و 20-Jan-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 5 February در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 5 February میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 5 Feb و 5 February و 5 February 2019 و 5th February 2019 و the 5th of February 2019 و the 5th of February, 2019 و Tuesday, 5 February 2019 و Tuesday the 5th of February, 2019 و 5/2/19 و 5.2.19 و 5-2-19 و 5Feb2019 و 5-Feb-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 21 February در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 21 February میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 21 Feb و 21 February و 21 February 2019 و 21st February 2019 و the 21st of February 2019 و the 21st of February, 2019 و Thursday, 21 February 2019 و Thursday the 21st of February, 2019 و 21/2/19 و 21.2.19 و 21-2-19 و 21Feb2019 و 21-Feb-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 9 March در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 9 March میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 9 Mar و 9 March و 9 March 2019 و 9th March 2019 و the 9th of March 2019 و the 9th of March, 2019 و Saturday, 9 March 2019 و Saturday the 9th of March, 2019 و 9/3/19 و 9.3.19 و 9-3-19 و 9Mar2019 و 9-Mar-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 5 January در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 5 January میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 5 Jan و 5 January و 5 January 2019 و 5th January 2019 و the 5th of January 2019 و the 5th of January, 2019 و Saturday, 5 January 2019 و Saturday the 5th of January, 2019 و 5/1/19 و 5.1.19 و 5-1-19 و 5Jan2019 و 5-Jan-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 21 January در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 21 January میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 21 Jan و 21 January و 21 January 2019 و 21st January 2019 و the 21st of January 2019 و the 21st of January, 2019 و Monday, 21 January 2019 و Monday the 21st of January, 2019 و 21/1/19 و 21.1.19 و 21-1-19 و 21Jan2019 و 21-Jan-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 6 February در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 6 February میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 6 Feb و 6 February و 6 February 2019 و 6th February 2019 و the 6th of February 2019 و the 6th of February, 2019 و Wednesday, 6 February 2019 و Wednesday the 6th of February, 2019 و 6/2/19 و 6.2.19 و 6-2-19 و 6Feb2019 و 6-Feb-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 22 February در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 22 February میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 22 Feb و 22 February و 22 February 2019 و 22nd February 2019 و the 22nd of February 2019 و the 22nd of February, 2019 و Friday, 22 February 2019 و Friday the 22nd of February, 2019 و 22/2/19 و 22.2.19 و 22-2-19 و 22Feb2019 و 22-Feb-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 10 March در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 10 March میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 10 Mar و 10 March و 10 March 2019 و 10th March 2019 و the 10th of March 2019 و the 10th of March, 2019 و Sunday, 10 March 2019 و Sunday the 10th of March, 2019 و 10/3/19 و 10.3.19 و 10-3-19 و 10Mar2019 و 10-Mar-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 6 January در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 6 January میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 6 Jan و 6 January و 6 January 2019 و 6th January 2019 و the 6th of January 2019 و the 6th of January, 2019 و Sunday, 6 January 2019 و Sunday the 6th of January, 2019 و 6/1/19 و 6.1.19 و 6-1-19 و 6Jan2019 و 6-Jan-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 22 January در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 22 January میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 22 Jan و 22 January و 22 January 2019 و 22nd January 2019 و the 22nd of January 2019 و the 22nd of January, 2019 و Tuesday, 22 January 2019 و Tuesday the 22nd of January, 2019 و 22/1/19 و 22.1.19 و 22-1-19 و 22Jan2019 و 22-Jan-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 7 February در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 7 February میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 7 Feb و 7 February و 7 February 2019 و 7th February 2019 و the 7th of February 2019 و the 7th of February, 2019 و Thursday, 7 February 2019 و Thursday the 7th of February, 2019 و 7/2/19 و 7.2.19 و 7-2-19 و 7Feb2019 و 7-Feb-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 23 February در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 23 February میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 23 Feb و 23 February و 23 February 2019 و 23rd February 2019 و the 23rd of February 2019 و the 23rd of February, 2019 و Saturday, 23 February 2019 و Saturday the 23rd of February, 2019 و 23/2/19 و 23.2.19 و 23-2-19 و 23Feb2019 و 23-Feb-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 11 March در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 11 March میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 11 Mar و 11 March و 11 March 2019 و 11th March 2019 و the 11th of March 2019 و the 11th of March, 2019 و Monday, 11 March 2019 و Monday the 11th of March, 2019 و 11/3/19 و 11.3.19 و 11-3-19 و 11Mar2019 و 11-Mar-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 7 January در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 7 January میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 7 Jan و 7 January و 7 January 2019 و 7th January 2019 و the 7th of January 2019 و the 7th of January, 2019 و Monday, 7 January 2019 و Monday the 7th of January, 2019 و 7/1/19 و 7.1.19 و 7-1-19 و 7Jan2019 و 7-Jan-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 23 January در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 23 January میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 23 Jan و 23 January و 23 January 2019 و 23rd January 2019 و the 23rd of January 2019 و the 23rd of January, 2019 و Wednesday, 23 January 2019 و Wednesday the 23rd of January, 2019 و 23/1/19 و 23.1.19 و 23-1-19 و 23Jan2019 و 23-Jan-19.