تاریخ میلادی به بریتیش

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 30 October در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 30 October میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 30 Oct و 30 October و 30 October 2019 و 30th October 2019 و the 30th of October 2019 و the 30th of October, 2019 و Wednesday, 30 October 2019 و Wednesday the 30th of October, 2019 و 30/10/19 و 30.10.19 و 30-10-19 و 30Oct2019 و 30-Oct-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 15 November در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 15 November میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 15 Nov و 15 November و 15 November 2019 و 15th November 2019 و the 15th of November 2019 و the 15th of November, 2019 و Friday, 15 November 2019 و Friday the 15th of November, 2019 و 15/11/19 و 15.11.19 و 15-11-19 و 15Nov2019 و 15-Nov-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 1 December در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 1 December میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 1 Dec و 1 December و 1 December 2019 و 1st December 2019 و the 1st of December 2019 و the 1st of December, 2019 و Sunday, 1 December 2019 و Sunday the 1st of December, 2019 و 1/12/19 و 1.12.19 و 1-12-19 و 1Dec2019 و 1-Dec-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 17 December در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 17 December میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 17 Dec و 17 December و 17 December 2019 و 17th December 2019 و the 17th of December 2019 و the 17th of December, 2019 و Tuesday, 17 December 2019 و Tuesday the 17th of December, 2019 و 17/12/19 و 17.12.19 و 17-12-19 و 17Dec2019 و 17-Dec-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 31 October در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 31 October میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 31 Oct و 31 October و 31 October 2019 و 31st October 2019 و the 31st of October 2019 و the 31st of October, 2019 و Thursday, 31 October 2019 و Thursday the 31st of October, 2019 و 31/10/19 و 31.10.19 و 31-10-19 و 31Oct2019 و 31-Oct-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 16 November در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 16 November میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 16 Nov و 16 November و 16 November 2019 و 16th November 2019 و the 16th of November 2019 و the 16th of November, 2019 و Saturday, 16 November 2019 و Saturday the 16th of November, 2019 و 16/11/19 و 16.11.19 و 16-11-19 و 16Nov2019 و 16-Nov-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 2 December در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 2 December میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 2 Dec و 2 December و 2 December 2019 و 2nd December 2019 و the 2nd of December 2019 و the 2nd of December, 2019 و Monday, 2 December 2019 و Monday the 2nd of December, 2019 و 2/12/19 و 2.12.19 و 2-12-19 و 2Dec2019 و 2-Dec-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 18 December در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 18 December میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 18 Dec و 18 December و 18 December 2019 و 18th December 2019 و the 18th of December 2019 و the 18th of December, 2019 و Wednesday, 18 December 2019 و Wednesday the 18th of December, 2019 و 18/12/19 و 18.12.19 و 18-12-19 و 18Dec2019 و 18-Dec-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 1 November در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 1 November میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 1 Nov و 1 November و 1 November 2019 و 1st November 2019 و the 1st of November 2019 و the 1st of November, 2019 و Friday, 1 November 2019 و Friday the 1st of November, 2019 و 1/11/19 و 1.11.19 و 1-11-19 و 1Nov2019 و 1-Nov-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 17 November در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 17 November میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 17 Nov و 17 November و 17 November 2019 و 17th November 2019 و the 17th of November 2019 و the 17th of November, 2019 و Sunday, 17 November 2019 و Sunday the 17th of November, 2019 و 17/11/19 و 17.11.19 و 17-11-19 و 17Nov2019 و 17-Nov-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 3 December در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 3 December میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 3 Dec و 3 December و 3 December 2019 و 3rd December 2019 و the 3rd of December 2019 و the 3rd of December, 2019 و Tuesday, 3 December 2019 و Tuesday the 3rd of December, 2019 و 3/12/19 و 3.12.19 و 3-12-19 و 3Dec2019 و 3-Dec-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 19 December در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 19 December میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 19 Dec و 19 December و 19 December 2019 و 19th December 2019 و the 19th of December 2019 و the 19th of December, 2019 و Thursday, 19 December 2019 و Thursday the 19th of December, 2019 و 19/12/19 و 19.12.19 و 19-12-19 و 19Dec2019 و 19-Dec-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 2 November در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 2 November میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 2 Nov و 2 November و 2 November 2019 و 2nd November 2019 و the 2nd of November 2019 و the 2nd of November, 2019 و Saturday, 2 November 2019 و Saturday the 2nd of November, 2019 و 2/11/19 و 2.11.19 و 2-11-19 و 2Nov2019 و 2-Nov-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 18 November در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 18 November میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 18 Nov و 18 November و 18 November 2019 و 18th November 2019 و the 18th of November 2019 و the 18th of November, 2019 و Monday, 18 November 2019 و Monday the 18th of November, 2019 و 18/11/19 و 18.11.19 و 18-11-19 و 18Nov2019 و 18-Nov-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 4 December در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 4 December میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 4 Dec و 4 December و 4 December 2019 و 4th December 2019 و the 4th of December 2019 و the 4th of December, 2019 و Wednesday, 4 December 2019 و Wednesday the 4th of December, 2019 و 4/12/19 و 4.12.19 و 4-12-19 و 4Dec2019 و 4-Dec-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 20 December در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 20 December میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 20 Dec و 20 December و 20 December 2019 و 20th December 2019 و the 20th of December 2019 و the 20th of December, 2019 و Friday, 20 December 2019 و Friday the 20th of December, 2019 و 20/12/19 و 20.12.19 و 20-12-19 و 20Dec2019 و 20-Dec-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 3 November در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 3 November میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 3 Nov و 3 November و 3 November 2019 و 3rd November 2019 و the 3rd of November 2019 و the 3rd of November, 2019 و Sunday, 3 November 2019 و Sunday the 3rd of November, 2019 و 3/11/19 و 3.11.19 و 3-11-19 و 3Nov2019 و 3-Nov-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 19 November در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 19 November میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 19 Nov و 19 November و 19 November 2019 و 19th November 2019 و the 19th of November 2019 و the 19th of November, 2019 و Tuesday, 19 November 2019 و Tuesday the 19th of November, 2019 و 19/11/19 و 19.11.19 و 19-11-19 و 19Nov2019 و 19-Nov-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 5 December در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 5 December میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 5 Dec و 5 December و 5 December 2019 و 5th December 2019 و the 5th of December 2019 و the 5th of December, 2019 و Thursday, 5 December 2019 و Thursday the 5th of December, 2019 و 5/12/19 و 5.12.19 و 5-12-19 و 5Dec2019 و 5-Dec-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 21 December در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 21 December میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 21 Dec و 21 December و 21 December 2019 و 21st December 2019 و the 21st of December 2019 و the 21st of December, 2019 و Saturday, 21 December 2019 و Saturday the 21st of December, 2019 و 21/12/19 و 21.12.19 و 21-12-19 و 21Dec2019 و 21-Dec-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 4 November در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 4 November میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 4 Nov و 4 November و 4 November 2019 و 4th November 2019 و the 4th of November 2019 و the 4th of November, 2019 و Monday, 4 November 2019 و Monday the 4th of November, 2019 و 4/11/19 و 4.11.19 و 4-11-19 و 4Nov2019 و 4-Nov-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 20 November در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 20 November میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 20 Nov و 20 November و 20 November 2019 و 20th November 2019 و the 20th of November 2019 و the 20th of November, 2019 و Wednesday, 20 November 2019 و Wednesday the 20th of November, 2019 و 20/11/19 و 20.11.19 و 20-11-19 و 20Nov2019 و 20-Nov-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 6 December در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 6 December میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 6 Dec و 6 December و 6 December 2019 و 6th December 2019 و the 6th of December 2019 و the 6th of December, 2019 و Friday, 6 December 2019 و Friday the 6th of December, 2019 و 6/12/19 و 6.12.19 و 6-12-19 و 6Dec2019 و 6-Dec-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 22 December در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 22 December میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 22 Dec و 22 December و 22 December 2019 و 22nd December 2019 و the 22nd of December 2019 و the 22nd of December, 2019 و Sunday, 22 December 2019 و Sunday the 22nd of December, 2019 و 22/12/19 و 22.12.19 و 22-12-19 و 22Dec2019 و 22-Dec-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 5 November در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 5 November میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 5 Nov و 5 November و 5 November 2019 و 5th November 2019 و the 5th of November 2019 و the 5th of November, 2019 و Tuesday, 5 November 2019 و Tuesday the 5th of November, 2019 و 5/11/19 و 5.11.19 و 5-11-19 و 5Nov2019 و 5-Nov-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 21 November در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 21 November میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 21 Nov و 21 November و 21 November 2019 و 21st November 2019 و the 21st of November 2019 و the 21st of November, 2019 و Thursday, 21 November 2019 و Thursday the 21st of November, 2019 و 21/11/19 و 21.11.19 و 21-11-19 و 21Nov2019 و 21-Nov-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 7 December در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 7 December میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 7 Dec و 7 December و 7 December 2019 و 7th December 2019 و the 7th of December 2019 و the 7th of December, 2019 و Saturday, 7 December 2019 و Saturday the 7th of December, 2019 و 7/12/19 و 7.12.19 و 7-12-19 و 7Dec2019 و 7-Dec-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 23 December در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 23 December میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 23 Dec و 23 December و 23 December 2019 و 23rd December 2019 و the 23rd of December 2019 و the 23rd of December, 2019 و Monday, 23 December 2019 و Monday the 23rd of December, 2019 و 23/12/19 و 23.12.19 و 23-12-19 و 23Dec2019 و 23-Dec-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 6 November در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 6 November میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 6 Nov و 6 November و 6 November 2019 و 6th November 2019 و the 6th of November 2019 و the 6th of November, 2019 و Wednesday, 6 November 2019 و Wednesday the 6th of November, 2019 و 6/11/19 و 6.11.19 و 6-11-19 و 6Nov2019 و 6-Nov-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 22 November در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 22 November میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 22 Nov و 22 November و 22 November 2019 و 22nd November 2019 و the 22nd of November 2019 و the 22nd of November, 2019 و Friday, 22 November 2019 و Friday the 22nd of November, 2019 و 22/11/19 و 22.11.19 و 22-11-19 و 22Nov2019 و 22-Nov-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 8 December در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 8 December میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 8 Dec و 8 December و 8 December 2019 و 8th December 2019 و the 8th of December 2019 و the 8th of December, 2019 و Sunday, 8 December 2019 و Sunday the 8th of December, 2019 و 8/12/19 و 8.12.19 و 8-12-19 و 8Dec2019 و 8-Dec-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 24 December در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 24 December میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 24 Dec و 24 December و 24 December 2019 و 24th December 2019 و the 24th of December 2019 و the 24th of December, 2019 و Tuesday, 24 December 2019 و Tuesday the 24th of December, 2019 و 24/12/19 و 24.12.19 و 24-12-19 و 24Dec2019 و 24-Dec-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 7 November در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 7 November میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 7 Nov و 7 November و 7 November 2019 و 7th November 2019 و the 7th of November 2019 و the 7th of November, 2019 و Thursday, 7 November 2019 و Thursday the 7th of November, 2019 و 7/11/19 و 7.11.19 و 7-11-19 و 7Nov2019 و 7-Nov-19.