اعداد شمارشی انگلیسی از 999299 تا 999398 به حروف

آموزش نوشتن و خواندن اعداد شمارشی انگلیسی از 999299 تا 999398 به حروف

در این مطلب از وب سایت EnglishVocabulary.ir به آموزش نوشتن و خواندن اعداد شمارشی انگلیسی از 999299 تا 999398 می پردازیم.

999299 : nine hundred ninety-nine thousand two hundred ninety-nine (نهصد و نود و نه هزار و دویست و نود و نه)
999300 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred (نهصد و نود و نه هزار و سیصد)
999301 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred one (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و یک)
999302 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred two (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و دو)
999303 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred three (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و سه)
999304 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred four (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و چهار)
999305 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred five (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و پنج)
999306 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred six (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و شش)
999307 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred seven (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و هفت)
999308 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred eight (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و هشت)
999309 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred nine (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و نه)
999310 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred ten (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و ده)
999311 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred eleven (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و یازده)
999312 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred twelve (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و دوازده)
999313 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred thirteen (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و سیزده)
999314 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred fourteen (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و چهارده)
999315 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred fifteen (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و پانزده)
999316 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred sixteen (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و شانزده)
999317 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred seventeen (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و هفده)
999318 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred eighteen (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و هیجده)
999319 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred nineteen (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و نوزده)
999320 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred twenty (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و بیست)
999321 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred twenty-one (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و بیست و یک)
999322 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred twenty-two (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و بیست و دو)
999323 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred twenty-three (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و بیست و سه)
999324 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred twenty-four (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و بیست و چهار)
999325 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred twenty-five (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و بیست و پنج)
999326 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred twenty-six (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و بیست و شش)
999327 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred twenty-seven (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و بیست و هفت)
999328 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred twenty-eight (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و بیست و هشت)
999329 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred twenty-nine (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و بیست و نه)
999330 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred thirty (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و سی)
999331 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred thirty-one (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و سی و یک)
999332 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred thirty-two (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و سی و دو)
999333 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred thirty-three (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و سی و سه)
999334 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred thirty-four (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و سی و چهار)
999335 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred thirty-five (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و سی و پنج)
999336 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred thirty-six (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و سی و شش)
999337 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred thirty-seven (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و سی و هفت)
999338 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred thirty-eight (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و سی و هشت)
999339 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred thirty-nine (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و سی و نه)
999340 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred forty (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و چهل)
999341 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred forty-one (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و چهل و یک)
999342 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred forty-two (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و چهل و دو)
999343 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred forty-three (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و چهل و سه)
999344 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred forty-four (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و چهل و چهار)
999345 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred forty-five (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و چهل و پنج)
999346 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred forty-six (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و چهل و شش)
999347 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred forty-seven (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و چهل و هفت)
999348 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred forty-eight (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و چهل و هشت)
999349 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred forty-nine (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و چهل و نه)
999350 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred fifty (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و پنجاه)
999351 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred fifty-one (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و پنجاه و یک)
999352 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred fifty-two (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و پنجاه و دو)
999353 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred fifty-three (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و پنجاه و سه)
999354 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred fifty-four (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار)
999355 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred fifty-five (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و پنجاه و پنج)
999356 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred fifty-six (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و پنجاه و شش)
999357 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred fifty-seven (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و پنجاه و هفت)
999358 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred fifty-eight (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و پنجاه و هشت)
999359 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred fifty-nine (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و پنجاه و نه)
999360 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred sixty (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و شصت)
999361 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred sixty-one (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و شصت و یک)
999362 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred sixty-two (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و شصت و دو)
999363 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred sixty-three (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و شصت و سه)
999364 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred sixty-four (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و شصت و چهار)
999365 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred sixty-five (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و شصت و پنج)
999366 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred sixty-six (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و شصت و شش)
999367 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred sixty-seven (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و شصت و هفت)
999368 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred sixty-eight (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و شصت و هشت)
999369 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred sixty-nine (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و شصت و نه)
999370 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred seventy (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و هفتاد)
999371 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred seventy-one (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و هفتاد و یک)
999372 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred seventy-two (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و هفتاد و دو)
999373 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred seventy-three (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و هفتاد و سه)
999374 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred seventy-four (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و هفتاد و چهار)
999375 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred seventy-five (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و هفتاد و پنج)
999376 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred seventy-six (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و هفتاد و شش)
999377 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred seventy-seven (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و هفتاد و هفت)
999378 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred seventy-eight (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و هفتاد و هشت)
999379 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred seventy-nine (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و هفتاد و نه)
999380 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred eighty (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و هشتاد)
999381 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred eighty-one (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و هشتاد و یک)
999382 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred eighty-two (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و هشتاد و دو)
999383 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred eighty-three (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و هشتاد و سه)
999384 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred eighty-four (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و هشتاد و چهار)
999385 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred eighty-five (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و هشتاد و پنج)
999386 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred eighty-six (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و هشتاد و شش)
999387 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred eighty-seven (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و هشتاد و هفت)
999388 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred eighty-eight (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و هشتاد و هشت)
999389 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred eighty-nine (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و هشتاد و نه)
999390 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred ninety (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و نود)
999391 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred ninety-one (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و نود و یک)
999392 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred ninety-two (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و نود و دو)
999393 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred ninety-three (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و نود و سه)
999394 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred ninety-four (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و نود و چهار)
999395 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred ninety-five (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و نود و پنج)
999396 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred ninety-six (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و نود و شش)
999397 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred ninety-seven (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و نود و هفت)
999398 : nine hundred ninety-nine thousand three hundred ninety-eight (نهصد و نود و نه هزار و سیصد و نود و هشت)

 

قواعد کلی خواندن اعداد شمارشی انگلیسی

1- اعداد اصلی (شمارشی)

اعداد اصلی یا اعداد شمارشی (Cardinal Numbers)، همان اعداد معمولی هستند که برای شمارش کردن به کار می روند و به همین دلیل،گاها به آنها “counting numbers” یعنی “اعداد شمارنده” هم گفته می شوند، چون بیانگر تعداد و کمیت چیزها می باشند و در جواب سوال “?How many” یا همان “چند تا؟” بکار می روند.

مثل: 999299 (nine hundred ninety-nine thousand two hundred ninety-nine) ، 999300 (nine hundred ninety-nine thousand three hundred)، 999301 (nine hundred ninety-nine thousand three hundred one) و نهصد و نود و نه هزار و سیصد و یک (999302).

2- اعداد ترتیبی
اعداد ترتیبی (Ordinal Numbers) که معمولاً با اضافه کردن TH به انتهای اعداد اصلی بوجود می‌آیند.

 • یادگیری شمارش اعداد به زبان انگلیسی بعد از یادگیری حروف الفبای انگلیسی، یکی از مهمترین مواردی می باشد که زبان آموز باید به آن توجه داشته باشد. زیرا اعداد نقش بسیار مهمی در زندگی ما دارند، بعنوان مثال برای شمارش پول، برای گرفتن نوبت، برای خواندن آمار و هزاران مورد دیگر به خواندن و نوشتن اعداد نیاز داریم. بعنوان مثال:

There are nine hundred ninety-nine thousand three hundred one people in the room.

999301 نفر در اتاق هستند.

nine hundred ninety-nine thousand three hundred thirty-nine people were left homeless after the earthquake.

بعد از زلزله نهصد و نود و نه هزار و سیصد و سی و نه نفر بي خانمان ماندند.

 • به جای one hundred می‌توانیم از a hundred استفاده کنیم این الگو برای one thousand و one million نیز کاربرد دارد.
 • هنگام نوشتن اعداد شمارشی بین 21 تا 99 در صورتیکه عدد دوم صفر نباشد از خط تیره استفاده می‌شود.
  مثال:

  21 => twenty-one
  25 => twenty-five
  32 => thirty-two
  58 => fifty-eight
  64 => sixty-four
  79 => seventy-nine
  83 => eighty-three
  99 => ninety-nine

 • اگر قبل از اعدادی نظیر hundred, thousand, million عددی واقع شود این اعداد هیچگاه جمع بسته نمی‌شوند.

  I have two hundreds dollars in my bag.(نادرست)
  I have two hundred dollars in my bag.(درست)
  (.من دویست دلار در کیفم دارم)

  جمله اول نادرست است؛ زیرا hundred به اشتباه جمع بسته شده است.

 • اگر قبل از اعداد اصلی اسمی واقع شده باشد، آن اسم باید به شکل قابل شمارش مفرد و بدون حرف تعریف the باشد.
  مثال:

  I am reading the chapters six in my book.(نادرست)
  I am reading six chapter in my book. (نادرست)
  I am reading chapter six in my book.(درست)
  (.من در حال خواندن فصل شش کتابم هستم)

  جمله اول نادرست است؛ زیرا قبل از عدد اصلی (six) به اشتباه از اسم جمع (chapters) و حرف تعریف the استفاده شده است. جمله دوم نیز نادرست است؛ زیرا اسم (chapter) بعد از عدد اصلی (six) واقع شده است.

خواندن اعداد 1000 تا 999,999: برای خواندن این دسته از اعداد با سه رقم صفر از سمت راست، کافیست ابتدا سه صفر را در نظر نگرفته و فقط رقم یا ارقام سمت چپ باقیمانده را طبق قواعد قبلی، خوانده و سپس عبارت thousand را به آن اضافه کنید. همانند نمونه های زیر:

1,000 = a/one thousand (هزار/یک هزار)

2,000 = two thousand (دو هزار)

3,000 = three thousand (سه هزار)

10,000 = ten thousand (ده هزار)

53,000 = fifty-three thousand (پنجاه و سه هزار)

100,000 = one-hundred thousand (صد هزار)

530,000 = five-hundred and thirty thousand (پانصدو سی هزار)

829,000 = eight-hundred and twenty-nine thousand (هشتصدو بیست و نه هزار)

999,000 = nine-hundred and ninety-nine thousand (نهصد و نود و نه هزار)

اما برای خواندن این گروه از اعداد که برخلاف مورد قبل، هر سه رقم سمت راست آن ها صفر نیست، ابتدا از سمت راست، این سه رقم را جدا کرده، سپس در مرحله بعد، رقم یا ارقام سمت چپ باقیمانده را عینا مطابق با مورد قبلی، بیان نموده و نهایتا سه رقم سمت راست را مطابق با قاعده گفته شده در مورد “اعداد 100 تا 999” همراه با حرف اضافه and به آن وصل می نمائیم. همانند نمونه های زیر:

1,001 = a/one thousand and one (هزار و یک)

2,009 = two thousand and nine (دو هزار و نه)

1,200 = a/one thousand and two-hundred (هزار و دویست)

2,015 = two thousand and fifteen (دو هزار و پانزده)

2,500 = two thousand and five-hundred (دو هزار و پانصد)

2,609 = two thousand six-hundred and nine (دو هزار و ششصدو نه)

3,750 = three thousand seven-hundred and fifty (سه هزار و هفتصد و پنجاه)

10,500 = ten thousand five-hundred (ده هزار و پانصد)

53,088 = fifty-three thousand eighty-eight (پنجاه و سه هزار و هشتاد و هشت)

100,291 = a/one hundred thousand two-hundred and ninety-one (صدهزار و دویست و نود و یک)

530,101 = five-hundred and thirty thousand one-hundred and one (پانصدو سی هزار و صدو یک)

829,465 = eight-hundred and twenty-nine thousand four-hundred and sixty-five

(هشتصد و بیست و نه هزار و چهارصدو شست و پنج)

999,999 = nine-hundred and ninety-nine thousand nine-hundred and ninety-nine

(نهصد و نود و نه هزار و نهصدو نود و نه)

 

می توان اعداد 4 رقمی که به دو صفر ختم می شوند مانند 1200 را به دو صورت خواند:

I- روش اول که در بخش معرفی “اعداد 1000 تا 999,999” پیشتر بدان اشاره شد و در اینجا با مثال های بیشتری ملاحظه می نمائید.

1,200 = one thousand and two-hundred (هزار و دویست)

2,500 = two thousand and five-hundred (دو هزار و پانصد)

6,900 = six thousand and nine-hundred (شش هزار و نهصد)

8,400 = eight thousand and four-hundred (هشت هزار و چهارصد)

II- روش دوم که عمدتا در انگلیسی آمریکائی (US) بکار رفته و راحت تر نیز تلفظ می شود، بدینصورت است که ابتدا دو صفر را در نظر نگرفته، دو رقم دیگر را به صورت عادی خوانده و سپس کلمه “hundred” را به آن اضافه می نمائیم. مثلا برای عدد “1200” بدون در نظر گرفتن دو تا صفر، دو رقم دیگر،یعنی “12” را خوانده (twelve) و نهایتا “hundred” را به آن می چسبانیم. یعنی 12 تا 100 تا که همان 1200 می شود:

1,200 = twelve hundred (هزار و دویست)

2,500 = twenty-five hundred (دو هزار و پانصد)

6,900 = sixty-nine hundred (شش هزار و نهصد)

8,400 = eighty-four hundred (هشت هزار و چهارصد)

 

قواعد کلی نوشتن اعداد شمارشی انگلیسی

 • اصولا برای نوشتن اعداد، توصیه می شود که اعداد یک تا نه و یا بعضا یک تا دوازده بصورت حروف و مابقی اعداد بصورت عدد نوشته شود:

I have two oranges.(preferred)

I have oranges.

(من دو تا پرتقال دارم.)

I have 24 pens.(preferred)

I have twenty-four pens.

(من 24 تا خودکار دارم.)

 • البته یک قانون کلی دیگر نیز در خصوص نوشتن اعداد وجود دارد و می گوید هر روشی که کوتاه تر و ساده تر است، از همان استفاده شود. به عنوان مثال، عدد شش میلیون، شکل حروفی آن کوتاه تر است، ولی عدد دویست و سی و هفت، شکل عددی آن کوتاه تر و آسان تر است:

There are six million cars. (preferred)

There are 6,000,000 cars.

(شش میلیون ماشین وجود دارد.)

That is 237 colors.(preferred)

That is two-hundred thirty-seven colors.

(آن دویست و سی و هفت رنگ است.)

نکته: اگر مقدار عددی قرار است اول جمله بیاید، باید حتما بصورت حروف نوشته شود:

nine hundred ninety-nine thousand three hundred ninety-two soldiers were killed in the war.

نهصد و نود و نه هزار و سیصد و نود و دو سرباز در جنگ کشته شدند.

nine hundred ninety-nine thousand three hundred fifty students went to the picnic.

نهصد و نود و نه هزار و سیصد و پنجاه دانش آموز به پیک نیک رفتند.

 • همانطور که ملاحظه کردید، بیشتر مثال های این بخش براساس انگلیسی بریتانیایی آورده شده است.
 • معمولا برای سهولت در خواندن،اعداد با علامت کاما “,” سه رقم سه رقم از سمت راست جدا می شوند.

 

کاربرد اعداد اصلی (شمارشی) در انگلیسی

اعداد شمارشی (اصلی) مثل 999311 (nine hundred ninety-nine thousand three hundred eleven) و 999323 (nine hundred ninety-nine thousand three hundred twenty-three) و 999381 (nine hundred ninety-nine thousand three hundred eighty-one) و … معمولاً برای موارد زیر استفاده می‌شوند:

1- برای شمارش

مثال:

I have two sisters.                            (.من دو خواهر دارم)
There are thirty-one days in April.         (.ماه آوریل سی و یک روز است)

2- برای گفتن سن

مثال:

I am thirty-four years old.
(.من سی و چهار سال دارم)
My brother is twenty-seven years old.
(.برادر من 27 ساله است)

3- برای گفتن شماره تلفن

مثال:

Our phone number is two-six-three, three-eight-four-seven. (471-3340)
(.شماره تلفن من 3340-471 می‌باشد)

4- برای گفتن سال‌ها

مثال:

She was born in nineteen eighty-five (1985).
(.او در سال 1985 بدنیا آمد)
America was discovered in fourteen ninety-two.
(.آمریکا در سال 1492 کشف شد)

جمع بندی:

در این مطلب با اعداد شمارشی انگلیسی از 999299 تا 999398 به حروف آشنا شدید. همچنین آموختید که روش نوشتن اعداد انگلیسی 999299 تا 999398 به چه صورت می باشد.

شما همچنین آموختید که چطور اعداد انگلیسی 999299 تا 999398 را بخوانید و اعداد انگلیسی 999299 تا 999398 را به حروف بنویسید.

کلمات کلیدی این مطلب:

آموزش اعداد انگلیسی از 999299 تا 999398، آموزش اعداد انگلیسی تا 999398، اعداد انگلیسی از 999299 تا 999398 به حروف، اعداد انگلیسی از nine hundred ninety-nine thousand two hundred ninety-nine تا nine hundred ninety-nine thousand three hundred ninety-eight به حروف، اعداد انگلیسی از nine hundred ninety-nine thousand two hundred ninety-nine تا nine hundred ninety-nine thousand three hundred ninety-eight به عدد.

خواندن اعداد انگلیسی، نوشتن اعداد انگلیسی، خواندن اعداد یک رقمی انگلیسی، نوشتن اعداد یک رقمی انگلیسی، خواندن اعداد دو رقمی انگلیسی، نوشتن اعداد دو رقمی انگلیسی، خواندن اعداد سه رقمی انگلیسی، نوشتن اعداد سه رقمی انگلیسی، خواندن اعداد چهار رقمی انگلیسی، نوشتن اعداد چهار رقمی انگلیسی، خواندن اعداد پنج رقمی انگلیسی، نوشتن اعداد پنج رقمی انگلیسی، خواندن اعداد شش رقمی انگلیسی، نوشتن اعداد شش رقمی انگلیسی، خواندن اعداد هفت رقمی انگلیسی، نوشتن اعداد هفت رقمی انگلیسی و خواندن اعداد چند رقمی انگلیسی، نوشتن اعداد چند رقمی انگلیسی.

معنی اعداد شمارشی انگلیسی از nine hundred ninety-nine thousand two hundred ninety-nine تا nine hundred ninety-nine thousand three hundred ninety-eight، ترجمه اعداد انگلیسی تا nine hundred ninety-nine thousand three hundred ninety-eight به فارسی.

عکس اعداد انگلیسی از nine hundred ninety-nine thousand two hundred ninety-nine تا nine hundred ninety-nine thousand three hundred ninety-eight، عکس اعداد انگلیسی از 999299 تا 999398، دانلود اعداد انگلیسی صوتی از nine hundred ninety-nine thousand two hundred ninety-nine تا nine hundred ninety-nine thousand three hundred ninety-eight.

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Numerical

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Numerical

بازی یادگیری زبان انگلیسی