اعداد شمارشی انگلیسی از 995499 تا 995598 به حروف

آموزش نوشتن و خواندن اعداد شمارشی انگلیسی از 995499 تا 995598 به حروف

در این مطلب از وب سایت EnglishVocabulary.ir به آموزش نوشتن و خواندن اعداد شمارشی انگلیسی از 995499 تا 995598 می پردازیم.

995499 : nine hundred ninety-five thousand four hundred ninety-nine (نهصد و نود و پنج هزار و چهارصد و نود و نه)
995500 : nine hundred ninety-five thousand five hundred (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد)
995501 : nine hundred ninety-five thousand five hundred one (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و یک)
995502 : nine hundred ninety-five thousand five hundred two (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و دو)
995503 : nine hundred ninety-five thousand five hundred three (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و سه)
995504 : nine hundred ninety-five thousand five hundred four (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و چهار)
995505 : nine hundred ninety-five thousand five hundred five (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و پنج)
995506 : nine hundred ninety-five thousand five hundred six (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و شش)
995507 : nine hundred ninety-five thousand five hundred seven (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و هفت)
995508 : nine hundred ninety-five thousand five hundred eight (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و هشت)
995509 : nine hundred ninety-five thousand five hundred nine (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و نه)
995510 : nine hundred ninety-five thousand five hundred ten (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و ده)
995511 : nine hundred ninety-five thousand five hundred eleven (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و یازده)
995512 : nine hundred ninety-five thousand five hundred twelve (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و دوازده)
995513 : nine hundred ninety-five thousand five hundred thirteen (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و سیزده)
995514 : nine hundred ninety-five thousand five hundred fourteen (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و چهارده)
995515 : nine hundred ninety-five thousand five hundred fifteen (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و پانزده)
995516 : nine hundred ninety-five thousand five hundred sixteen (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و شانزده)
995517 : nine hundred ninety-five thousand five hundred seventeen (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و هفده)
995518 : nine hundred ninety-five thousand five hundred eighteen (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و هیجده)
995519 : nine hundred ninety-five thousand five hundred nineteen (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و نوزده)
995520 : nine hundred ninety-five thousand five hundred twenty (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و بیست)
995521 : nine hundred ninety-five thousand five hundred twenty-one (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و بیست و یک)
995522 : nine hundred ninety-five thousand five hundred twenty-two (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و بیست و دو)
995523 : nine hundred ninety-five thousand five hundred twenty-three (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و بیست و سه)
995524 : nine hundred ninety-five thousand five hundred twenty-four (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و بیست و چهار)
995525 : nine hundred ninety-five thousand five hundred twenty-five (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و بیست و پنج)
995526 : nine hundred ninety-five thousand five hundred twenty-six (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و بیست و شش)
995527 : nine hundred ninety-five thousand five hundred twenty-seven (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و بیست و هفت)
995528 : nine hundred ninety-five thousand five hundred twenty-eight (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و بیست و هشت)
995529 : nine hundred ninety-five thousand five hundred twenty-nine (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و بیست و نه)
995530 : nine hundred ninety-five thousand five hundred thirty (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و سی)
995531 : nine hundred ninety-five thousand five hundred thirty-one (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و سی و یک)
995532 : nine hundred ninety-five thousand five hundred thirty-two (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و سی و دو)
995533 : nine hundred ninety-five thousand five hundred thirty-three (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و سی و سه)
995534 : nine hundred ninety-five thousand five hundred thirty-four (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و سی و چهار)
995535 : nine hundred ninety-five thousand five hundred thirty-five (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و سی و پنج)
995536 : nine hundred ninety-five thousand five hundred thirty-six (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و سی و شش)
995537 : nine hundred ninety-five thousand five hundred thirty-seven (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و سی و هفت)
995538 : nine hundred ninety-five thousand five hundred thirty-eight (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و سی و هشت)
995539 : nine hundred ninety-five thousand five hundred thirty-nine (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و سی و نه)
995540 : nine hundred ninety-five thousand five hundred forty (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و چهل)
995541 : nine hundred ninety-five thousand five hundred forty-one (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و چهل و یک)
995542 : nine hundred ninety-five thousand five hundred forty-two (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و چهل و دو)
995543 : nine hundred ninety-five thousand five hundred forty-three (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و چهل و سه)
995544 : nine hundred ninety-five thousand five hundred forty-four (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و چهل و چهار)
995545 : nine hundred ninety-five thousand five hundred forty-five (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و چهل و پنج)
995546 : nine hundred ninety-five thousand five hundred forty-six (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و چهل و شش)
995547 : nine hundred ninety-five thousand five hundred forty-seven (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و چهل و هفت)
995548 : nine hundred ninety-five thousand five hundred forty-eight (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و چهل و هشت)
995549 : nine hundred ninety-five thousand five hundred forty-nine (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و چهل و نه)
995550 : nine hundred ninety-five thousand five hundred fifty (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و پنجاه)
995551 : nine hundred ninety-five thousand five hundred fifty-one (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و پنجاه و یک)
995552 : nine hundred ninety-five thousand five hundred fifty-two (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و پنجاه و دو)
995553 : nine hundred ninety-five thousand five hundred fifty-three (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و پنجاه و سه)
995554 : nine hundred ninety-five thousand five hundred fifty-four (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و پنجاه و چهار)
995555 : nine hundred ninety-five thousand five hundred fifty-five (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و پنجاه و پنج)
995556 : nine hundred ninety-five thousand five hundred fifty-six (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و پنجاه و شش)
995557 : nine hundred ninety-five thousand five hundred fifty-seven (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و پنجاه و هفت)
995558 : nine hundred ninety-five thousand five hundred fifty-eight (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و پنجاه و هشت)
995559 : nine hundred ninety-five thousand five hundred fifty-nine (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و پنجاه و نه)
995560 : nine hundred ninety-five thousand five hundred sixty (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و شصت)
995561 : nine hundred ninety-five thousand five hundred sixty-one (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و شصت و یک)
995562 : nine hundred ninety-five thousand five hundred sixty-two (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و شصت و دو)
995563 : nine hundred ninety-five thousand five hundred sixty-three (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و شصت و سه)
995564 : nine hundred ninety-five thousand five hundred sixty-four (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و شصت و چهار)
995565 : nine hundred ninety-five thousand five hundred sixty-five (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و شصت و پنج)
995566 : nine hundred ninety-five thousand five hundred sixty-six (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و شصت و شش)
995567 : nine hundred ninety-five thousand five hundred sixty-seven (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و شصت و هفت)
995568 : nine hundred ninety-five thousand five hundred sixty-eight (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و شصت و هشت)
995569 : nine hundred ninety-five thousand five hundred sixty-nine (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و شصت و نه)
995570 : nine hundred ninety-five thousand five hundred seventy (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و هفتاد)
995571 : nine hundred ninety-five thousand five hundred seventy-one (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و هفتاد و یک)
995572 : nine hundred ninety-five thousand five hundred seventy-two (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و هفتاد و دو)
995573 : nine hundred ninety-five thousand five hundred seventy-three (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و هفتاد و سه)
995574 : nine hundred ninety-five thousand five hundred seventy-four (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و هفتاد و چهار)
995575 : nine hundred ninety-five thousand five hundred seventy-five (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و هفتاد و پنج)
995576 : nine hundred ninety-five thousand five hundred seventy-six (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و هفتاد و شش)
995577 : nine hundred ninety-five thousand five hundred seventy-seven (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و هفتاد و هفت)
995578 : nine hundred ninety-five thousand five hundred seventy-eight (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و هفتاد و هشت)
995579 : nine hundred ninety-five thousand five hundred seventy-nine (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و هفتاد و نه)
995580 : nine hundred ninety-five thousand five hundred eighty (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و هشتاد)
995581 : nine hundred ninety-five thousand five hundred eighty-one (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و هشتاد و یک)
995582 : nine hundred ninety-five thousand five hundred eighty-two (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و هشتاد و دو)
995583 : nine hundred ninety-five thousand five hundred eighty-three (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و هشتاد و سه)
995584 : nine hundred ninety-five thousand five hundred eighty-four (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و هشتاد و چهار)
995585 : nine hundred ninety-five thousand five hundred eighty-five (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و هشتاد و پنج)
995586 : nine hundred ninety-five thousand five hundred eighty-six (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و هشتاد و شش)
995587 : nine hundred ninety-five thousand five hundred eighty-seven (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و هشتاد و هفت)
995588 : nine hundred ninety-five thousand five hundred eighty-eight (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و هشتاد و هشت)
995589 : nine hundred ninety-five thousand five hundred eighty-nine (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و هشتاد و نه)
995590 : nine hundred ninety-five thousand five hundred ninety (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و نود)
995591 : nine hundred ninety-five thousand five hundred ninety-one (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و نود و یک)
995592 : nine hundred ninety-five thousand five hundred ninety-two (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و نود و دو)
995593 : nine hundred ninety-five thousand five hundred ninety-three (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و نود و سه)
995594 : nine hundred ninety-five thousand five hundred ninety-four (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و نود و چهار)
995595 : nine hundred ninety-five thousand five hundred ninety-five (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و نود و پنج)
995596 : nine hundred ninety-five thousand five hundred ninety-six (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و نود و شش)
995597 : nine hundred ninety-five thousand five hundred ninety-seven (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و نود و هفت)
995598 : nine hundred ninety-five thousand five hundred ninety-eight (نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و نود و هشت)

 

قواعد کلی خواندن اعداد شمارشی انگلیسی

1- اعداد اصلی (شمارشی)

اعداد اصلی یا اعداد شمارشی (Cardinal Numbers)، همان اعداد معمولی هستند که برای شمارش کردن به کار می روند و به همین دلیل،گاها به آنها “counting numbers” یعنی “اعداد شمارنده” هم گفته می شوند، چون بیانگر تعداد و کمیت چیزها می باشند و در جواب سوال “?How many” یا همان “چند تا؟” بکار می روند.

مثل: 995499 (nine hundred ninety-five thousand four hundred ninety-nine) ، 995500 (nine hundred ninety-five thousand five hundred)، 995501 (nine hundred ninety-five thousand five hundred one) و نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و یک (995502).

2- اعداد ترتیبی
اعداد ترتیبی (Ordinal Numbers) که معمولاً با اضافه کردن TH به انتهای اعداد اصلی بوجود می‌آیند.

 • یادگیری شمارش اعداد به زبان انگلیسی بعد از یادگیری حروف الفبای انگلیسی، یکی از مهمترین مواردی می باشد که زبان آموز باید به آن توجه داشته باشد. زیرا اعداد نقش بسیار مهمی در زندگی ما دارند، بعنوان مثال برای شمارش پول، برای گرفتن نوبت، برای خواندن آمار و هزاران مورد دیگر به خواندن و نوشتن اعداد نیاز داریم. بعنوان مثال:

There are nine hundred ninety-five thousand five hundred one people in the room.

995501 نفر در اتاق هستند.

nine hundred ninety-five thousand five hundred thirty-nine people were left homeless after the earthquake.

بعد از زلزله نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و سی و نه نفر بي خانمان ماندند.

 • به جای one hundred می‌توانیم از a hundred استفاده کنیم این الگو برای one thousand و one million نیز کاربرد دارد.
 • هنگام نوشتن اعداد شمارشی بین 21 تا 99 در صورتیکه عدد دوم صفر نباشد از خط تیره استفاده می‌شود.
  مثال:

  21 => twenty-one
  25 => twenty-five
  32 => thirty-two
  58 => fifty-eight
  64 => sixty-four
  79 => seventy-nine
  83 => eighty-three
  99 => ninety-nine

 • اگر قبل از اعدادی نظیر hundred, thousand, million عددی واقع شود این اعداد هیچگاه جمع بسته نمی‌شوند.

  I have two hundreds dollars in my bag.(نادرست)
  I have two hundred dollars in my bag.(درست)
  (.من دویست دلار در کیفم دارم)

  جمله اول نادرست است؛ زیرا hundred به اشتباه جمع بسته شده است.

 • اگر قبل از اعداد اصلی اسمی واقع شده باشد، آن اسم باید به شکل قابل شمارش مفرد و بدون حرف تعریف the باشد.
  مثال:

  I am reading the chapters six in my book.(نادرست)
  I am reading six chapter in my book. (نادرست)
  I am reading chapter six in my book.(درست)
  (.من در حال خواندن فصل شش کتابم هستم)

  جمله اول نادرست است؛ زیرا قبل از عدد اصلی (six) به اشتباه از اسم جمع (chapters) و حرف تعریف the استفاده شده است. جمله دوم نیز نادرست است؛ زیرا اسم (chapter) بعد از عدد اصلی (six) واقع شده است.

خواندن اعداد 1000 تا 999,999: برای خواندن این دسته از اعداد با سه رقم صفر از سمت راست، کافیست ابتدا سه صفر را در نظر نگرفته و فقط رقم یا ارقام سمت چپ باقیمانده را طبق قواعد قبلی، خوانده و سپس عبارت thousand را به آن اضافه کنید. همانند نمونه های زیر:

1,000 = a/one thousand (هزار/یک هزار)

2,000 = two thousand (دو هزار)

3,000 = three thousand (سه هزار)

10,000 = ten thousand (ده هزار)

53,000 = fifty-three thousand (پنجاه و سه هزار)

100,000 = one-hundred thousand (صد هزار)

530,000 = five-hundred and thirty thousand (پانصدو سی هزار)

829,000 = eight-hundred and twenty-nine thousand (هشتصدو بیست و نه هزار)

999,000 = nine-hundred and ninety-nine thousand (نهصد و نود و نه هزار)

اما برای خواندن این گروه از اعداد که برخلاف مورد قبل، هر سه رقم سمت راست آن ها صفر نیست، ابتدا از سمت راست، این سه رقم را جدا کرده، سپس در مرحله بعد، رقم یا ارقام سمت چپ باقیمانده را عینا مطابق با مورد قبلی، بیان نموده و نهایتا سه رقم سمت راست را مطابق با قاعده گفته شده در مورد “اعداد 100 تا 999” همراه با حرف اضافه and به آن وصل می نمائیم. همانند نمونه های زیر:

1,001 = a/one thousand and one (هزار و یک)

2,009 = two thousand and nine (دو هزار و نه)

1,200 = a/one thousand and two-hundred (هزار و دویست)

2,015 = two thousand and fifteen (دو هزار و پانزده)

2,500 = two thousand and five-hundred (دو هزار و پانصد)

2,609 = two thousand six-hundred and nine (دو هزار و ششصدو نه)

3,750 = three thousand seven-hundred and fifty (سه هزار و هفتصد و پنجاه)

10,500 = ten thousand five-hundred (ده هزار و پانصد)

53,088 = fifty-three thousand eighty-eight (پنجاه و سه هزار و هشتاد و هشت)

100,291 = a/one hundred thousand two-hundred and ninety-one (صدهزار و دویست و نود و یک)

530,101 = five-hundred and thirty thousand one-hundred and one (پانصدو سی هزار و صدو یک)

829,465 = eight-hundred and twenty-nine thousand four-hundred and sixty-five

(هشتصد و بیست و نه هزار و چهارصدو شست و پنج)

999,999 = nine-hundred and ninety-nine thousand nine-hundred and ninety-nine

(نهصد و نود و نه هزار و نهصدو نود و نه)

 

می توان اعداد 4 رقمی که به دو صفر ختم می شوند مانند 1200 را به دو صورت خواند:

I- روش اول که در بخش معرفی “اعداد 1000 تا 999,999” پیشتر بدان اشاره شد و در اینجا با مثال های بیشتری ملاحظه می نمائید.

1,200 = one thousand and two-hundred (هزار و دویست)

2,500 = two thousand and five-hundred (دو هزار و پانصد)

6,900 = six thousand and nine-hundred (شش هزار و نهصد)

8,400 = eight thousand and four-hundred (هشت هزار و چهارصد)

II- روش دوم که عمدتا در انگلیسی آمریکائی (US) بکار رفته و راحت تر نیز تلفظ می شود، بدینصورت است که ابتدا دو صفر را در نظر نگرفته، دو رقم دیگر را به صورت عادی خوانده و سپس کلمه “hundred” را به آن اضافه می نمائیم. مثلا برای عدد “1200” بدون در نظر گرفتن دو تا صفر، دو رقم دیگر،یعنی “12” را خوانده (twelve) و نهایتا “hundred” را به آن می چسبانیم. یعنی 12 تا 100 تا که همان 1200 می شود:

1,200 = twelve hundred (هزار و دویست)

2,500 = twenty-five hundred (دو هزار و پانصد)

6,900 = sixty-nine hundred (شش هزار و نهصد)

8,400 = eighty-four hundred (هشت هزار و چهارصد)

 

قواعد کلی نوشتن اعداد شمارشی انگلیسی

 • اصولا برای نوشتن اعداد، توصیه می شود که اعداد یک تا نه و یا بعضا یک تا دوازده بصورت حروف و مابقی اعداد بصورت عدد نوشته شود:

I have two oranges.(preferred)

I have oranges.

(من دو تا پرتقال دارم.)

I have 24 pens.(preferred)

I have twenty-four pens.

(من 24 تا خودکار دارم.)

 • البته یک قانون کلی دیگر نیز در خصوص نوشتن اعداد وجود دارد و می گوید هر روشی که کوتاه تر و ساده تر است، از همان استفاده شود. به عنوان مثال، عدد شش میلیون، شکل حروفی آن کوتاه تر است، ولی عدد دویست و سی و هفت، شکل عددی آن کوتاه تر و آسان تر است:

There are six million cars. (preferred)

There are 6,000,000 cars.

(شش میلیون ماشین وجود دارد.)

That is 237 colors.(preferred)

That is two-hundred thirty-seven colors.

(آن دویست و سی و هفت رنگ است.)

نکته: اگر مقدار عددی قرار است اول جمله بیاید، باید حتما بصورت حروف نوشته شود:

nine hundred ninety-five thousand five hundred ninety-two soldiers were killed in the war.

نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و نود و دو سرباز در جنگ کشته شدند.

nine hundred ninety-five thousand five hundred fifty students went to the picnic.

نهصد و نود و پنج هزار و پانصد و پنجاه دانش آموز به پیک نیک رفتند.

 • همانطور که ملاحظه کردید، بیشتر مثال های این بخش براساس انگلیسی بریتانیایی آورده شده است.
 • معمولا برای سهولت در خواندن،اعداد با علامت کاما “,” سه رقم سه رقم از سمت راست جدا می شوند.

 

کاربرد اعداد اصلی (شمارشی) در انگلیسی

اعداد شمارشی (اصلی) مثل 995511 (nine hundred ninety-five thousand five hundred eleven) و 995523 (nine hundred ninety-five thousand five hundred twenty-three) و 995581 (nine hundred ninety-five thousand five hundred eighty-one) و … معمولاً برای موارد زیر استفاده می‌شوند:

1- برای شمارش

مثال:

I have two sisters.                            (.من دو خواهر دارم)
There are thirty-one days in April.         (.ماه آوریل سی و یک روز است)

2- برای گفتن سن

مثال:

I am thirty-four years old.
(.من سی و چهار سال دارم)
My brother is twenty-seven years old.
(.برادر من 27 ساله است)

3- برای گفتن شماره تلفن

مثال:

Our phone number is two-six-three, three-eight-four-seven. (471-3340)
(.شماره تلفن من 3340-471 می‌باشد)

4- برای گفتن سال‌ها

مثال:

She was born in nineteen eighty-five (1985).
(.او در سال 1985 بدنیا آمد)
America was discovered in fourteen ninety-two.
(.آمریکا در سال 1492 کشف شد)

جمع بندی:

در این مطلب با اعداد شمارشی انگلیسی از 995499 تا 995598 به حروف آشنا شدید. همچنین آموختید که روش نوشتن اعداد انگلیسی 995499 تا 995598 به چه صورت می باشد.

شما همچنین آموختید که چطور اعداد انگلیسی 995499 تا 995598 را بخوانید و اعداد انگلیسی 995499 تا 995598 را به حروف بنویسید.

کلمات کلیدی این مطلب:

آموزش اعداد انگلیسی از 995499 تا 995598، آموزش اعداد انگلیسی تا 995598، اعداد انگلیسی از 995499 تا 995598 به حروف، اعداد انگلیسی از nine hundred ninety-five thousand four hundred ninety-nine تا nine hundred ninety-five thousand five hundred ninety-eight به حروف، اعداد انگلیسی از nine hundred ninety-five thousand four hundred ninety-nine تا nine hundred ninety-five thousand five hundred ninety-eight به عدد.

خواندن اعداد انگلیسی، نوشتن اعداد انگلیسی، خواندن اعداد یک رقمی انگلیسی، نوشتن اعداد یک رقمی انگلیسی، خواندن اعداد دو رقمی انگلیسی، نوشتن اعداد دو رقمی انگلیسی، خواندن اعداد سه رقمی انگلیسی، نوشتن اعداد سه رقمی انگلیسی، خواندن اعداد چهار رقمی انگلیسی، نوشتن اعداد چهار رقمی انگلیسی، خواندن اعداد پنج رقمی انگلیسی، نوشتن اعداد پنج رقمی انگلیسی، خواندن اعداد شش رقمی انگلیسی، نوشتن اعداد شش رقمی انگلیسی، خواندن اعداد هفت رقمی انگلیسی، نوشتن اعداد هفت رقمی انگلیسی و خواندن اعداد چند رقمی انگلیسی، نوشتن اعداد چند رقمی انگلیسی.

معنی اعداد شمارشی انگلیسی از nine hundred ninety-five thousand four hundred ninety-nine تا nine hundred ninety-five thousand five hundred ninety-eight، ترجمه اعداد انگلیسی تا nine hundred ninety-five thousand five hundred ninety-eight به فارسی.

عکس اعداد انگلیسی از nine hundred ninety-five thousand four hundred ninety-nine تا nine hundred ninety-five thousand five hundred ninety-eight، عکس اعداد انگلیسی از 995499 تا 995598، دانلود اعداد انگلیسی صوتی از nine hundred ninety-five thousand four hundred ninety-nine تا nine hundred ninety-five thousand five hundred ninety-eight.

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Numerical

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Numerical

بازی یادگیری زبان انگلیسی