ترجمه انگلیسی “یونجه خشک”

ترجمه "یونجه خشک" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یونجه خشک"، معنی و مفهوم "یونجه خشک" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یونجه خشک" عبارت است از hay

ترجمه انگلیسی “یونجه زار”

ترجمه "یونجه زار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یونجه زار"، معنی و مفهوم "یونجه زار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یونجه زار" عبارت است از lucern, field

ترجمه انگلیسی “ییلاق”

ترجمه "ییلاق" به انگلیسی، معادل انگلیسی "ییلاق"، معنی و مفهوم "ییلاق" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "ییلاق" عبارت است از summer-quarter, the country

ترجمه انگلیسی “ییلاق رفتن”

ترجمه "ییلاق رفتن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "ییلاق رفتن"، معنی و مفهوم "ییلاق رفتن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "ییلاق رفتن" عبارت است از rusticate

ترجمه انگلیسی “ییلاق و قشلاق کننده”

ترجمه "ییلاق و قشلاق کننده" به انگلیسی، معادل انگلیسی "ییلاق و قشلاق کننده"، معنی و مفهوم "ییلاق و قشلاق کننده" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "ییلاق و قشلاق کننده" عبارت است از nomad

ترجمه انگلیسی “ییلاقی”

ترجمه "ییلاقی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "ییلاقی"، معنی و مفهوم "ییلاقی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "ییلاقی" عبارت است از summer,country