ترجمه انگلیسی “یکشنبه بزرگداشت کشته شدگان جنگ”

ترجمه "یکشنبه بزرگداشت کشته شدگان جنگ" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یکشنبه بزرگداشت کشته شدگان جنگ"، معنی و مفهوم "یکشنبه بزرگداشت کشته شدگان جنگ" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یکشنبه بزرگداشت کشته شدگان جنگ" عبارت است از Remembrance Sunday

ترجمه انگلیسی “یکصدمین”

ترجمه "یکصدمین" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یکصدمین"، معنی و مفهوم "یکصدمین" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یکصدمین" عبارت است از hundredth

ترجمه انگلیسی “یکم”

ترجمه "یکم" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یکم"، معنی و مفهوم "یکم" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یکم" عبارت است از first

ترجمه انگلیسی “یکنفری”

ترجمه "یکنفری" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یکنفری"، معنی و مفهوم "یکنفری" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یکنفری" عبارت است از solo

ترجمه انگلیسی “یکه تاز”

ترجمه "یکه تاز" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یکه تاز"، معنی و مفهوم "یکه تاز" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یکه تاز" عبارت است از totalitarian

ترجمه انگلیسی “یکه دادن”

ترجمه "یکه دادن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یکه دادن"، معنی و مفهوم "یکه دادن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یکه دادن" عبارت است از startle

ترجمه انگلیسی “یکه شناس”

ترجمه "یکه شناس" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یکه شناس"، معنی و مفهوم "یکه شناس" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یکه شناس" عبارت است از one who consistently relies on and refers to the same person in everything he does

ترجمه انگلیسی “ینگه”

ترجمه "ینگه" به انگلیسی، معادل انگلیسی "ینگه"، معنی و مفهوم "ینگه" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "ینگه" عبارت است از bridesmaid

ترجمه انگلیسی “ینگی چری”

ترجمه "ینگی چری" به انگلیسی، معادل انگلیسی "ینگی چری"، معنی و مفهوم "ینگی چری" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "ینگی چری" عبارت است از Janizary, Janissary

ترجمه انگلیسی “ینگی دنیایی”

ترجمه "ینگی دنیایی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "ینگی دنیایی"، معنی و مفهوم "ینگی دنیایی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "ینگی دنیایی" عبارت است از American

ترجمه انگلیسی “یهود”

ترجمه "یهود" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یهود"، معنی و مفهوم "یهود" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یهود" عبارت است از the Jew, Israel

ترجمه انگلیسی “یهود ستیز”

ترجمه "یهود ستیز" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یهود ستیز"، معنی و مفهوم "یهود ستیز" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یهود ستیز" عبارت است از antisemite , antisemitic

ترجمه انگلیسی “یهود ستیزی”

ترجمه "یهود ستیزی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یهود ستیزی"، معنی و مفهوم "یهود ستیزی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یهود ستیزی" عبارت است از antisemitism

ترجمه انگلیسی “یهودی”

ترجمه "یهودی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یهودی"، معنی و مفهوم "یهودی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یهودی" عبارت است از Jewish

ترجمه انگلیسی “یهودی سرگردان”

ترجمه "یهودی سرگردان" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یهودی سرگردان"، معنی و مفهوم "یهودی سرگردان" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یهودی سرگردان" عبارت است از Wandering Jew

ترجمه انگلیسی “یواش”

ترجمه "یواش" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یواش"، معنی و مفهوم "یواش" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یواش" عبارت است از slow, soft, gentle or gently

ترجمه انگلیسی “یواش (صحبت)”

ترجمه "یواش (صحبت)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یواش (صحبت)"، معنی و مفهوم "یواش (صحبت)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یواش (صحبت)" عبارت است از soft-spoken

ترجمه انگلیسی “یواش زدن”

ترجمه "یواش زدن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یواش زدن"، معنی و مفهوم "یواش زدن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یواش زدن" عبارت است از flick

ترجمه انگلیسی “یورش”

ترجمه "یورش" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یورش"، معنی و مفهوم "یورش" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یورش" عبارت است از assault , foray , incursion , inroad , onrush , raid , sally , storm , strike,attack

ترجمه انگلیسی “یورش (مجازی)”

ترجمه "یورش (مجازی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یورش (مجازی)"، معنی و مفهوم "یورش (مجازی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یورش (مجازی)" عبارت است از invasion

ترجمه انگلیسی “یورش بردن”

ترجمه "یورش بردن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یورش بردن"، معنی و مفهوم "یورش بردن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یورش بردن" عبارت است از attack , blitz , charge , descend , harry , raid , rush , storm , stream

ترجمه انگلیسی “یورش سخت”

ترجمه "یورش سخت" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یورش سخت"، معنی و مفهوم "یورش سخت" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یورش سخت" عبارت است از onslaught

ترجمه انگلیسی “یورش ناپذیر”

ترجمه "یورش ناپذیر" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یورش ناپذیر"، معنی و مفهوم "یورش ناپذیر" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یورش ناپذیر" عبارت است از unassailable

ترجمه انگلیسی “یورک شایر غربی”

ترجمه "یورک شایر غربی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یورک شایر غربی"، معنی و مفهوم "یورک شایر غربی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یورک شایر غربی" عبارت است از West Yorkshire

ترجمه انگلیسی “یوز (تازی)”

ترجمه "یوز (تازی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یوز (تازی)"، معنی و مفهوم "یوز (تازی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یوز (تازی)" عبارت است از greyhound

ترجمه انگلیسی “یوسف”

ترجمه "یوسف" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یوسف"، معنی و مفهوم "یوسف" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یوسف" عبارت است از Joseph, masculine proper name

ترجمه انگلیسی “یوسف (انجیل)”

ترجمه "یوسف (انجیل)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یوسف (انجیل)"، معنی و مفهوم "یوسف (انجیل)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یوسف (انجیل)" عبارت است از Joseph

ترجمه انگلیسی “یوسف نجار (انجیل)”

ترجمه "یوسف نجار (انجیل)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یوسف نجار (انجیل)"، معنی و مفهوم "یوسف نجار (انجیل)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یوسف نجار (انجیل)" عبارت است از Joseph

ترجمه انگلیسی “یوغ”

ترجمه "یوغ" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یوغ"، معنی و مفهوم "یوغ" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یوغ" عبارت است از yoke

ترجمه انگلیسی “یوگسلاوی”

ترجمه "یوگسلاوی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یوگسلاوی"، معنی و مفهوم "یوگسلاوی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یوگسلاوی" عبارت است از Yugoslavia

ترجمه انگلیسی “یولاف”

ترجمه "یولاف" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یولاف"، معنی و مفهوم "یولاف" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یولاف" عبارت است از oat

ترجمه انگلیسی “یون سپهر”

ترجمه "یون سپهر" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یون سپهر"، معنی و مفهوم "یون سپهر" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یون سپهر" عبارت است از ionosphere

ترجمه انگلیسی “یونجه”

ترجمه "یونجه" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یونجه"، معنی و مفهوم "یونجه" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یونجه" عبارت است از alfalfa, lucern