ترجمه انگلیسی “یاقوت ارغوانی”

ترجمه "یاقوت ارغوانی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یاقوت ارغوانی"، معنی و مفهوم "یاقوت ارغوانی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یاقوت ارغوانی" عبارت است از amethyst

ترجمه انگلیسی “یاقوت لب”

ترجمه "یاقوت لب" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یاقوت لب"، معنی و مفهوم "یاقوت لب" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یاقوت لب" عبارت است از ruby-lipped

ترجمه انگلیسی “یام”

ترجمه "یام" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یام"، معنی و مفهوم "یام" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یام" عبارت است از post-horse

ترجمه انگلیسی “یاور (مجازی)”

ترجمه "یاور (مجازی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یاور (مجازی)"، معنی و مفهوم "یاور (مجازی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یاور (مجازی)" عبارت است از prop

ترجمه انگلیسی “یاوه”

ترجمه "یاوه" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یاوه"، معنی و مفهوم "یاوه" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یاوه" عبارت است از idle talk, nonsense, idle or absurd, foolish

ترجمه انگلیسی “یاوه سرا”

ترجمه "یاوه سرا" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یاوه سرا"، معنی و مفهوم "یاوه سرا" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یاوه سرا" عبارت است از who speaks nonsense, given to babbling or idle talking

ترجمه انگلیسی “یاوه سرایی”

ترجمه "یاوه سرایی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یاوه سرایی"، معنی و مفهوم "یاوه سرایی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یاوه سرایی" عبارت است از blether

ترجمه انگلیسی “یاوه گفتن”

ترجمه "یاوه گفتن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یاوه گفتن"، معنی و مفهوم "یاوه گفتن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یاوه گفتن" عبارت است از tattle

ترجمه انگلیسی “یاوه گو”

ترجمه "یاوه گو" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یاوه گو"، معنی و مفهوم "یاوه گو" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یاوه گو" عبارت است از babbler , twaddler

ترجمه انگلیسی “یباب (ویران)”

ترجمه "یباب (ویران)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یباب (ویران)"، معنی و مفهوم "یباب (ویران)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یباب (ویران)" عبارت است از ruined, desolate

ترجمه انگلیسی “یبس کننده”

ترجمه "یبس کننده" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یبس کننده"، معنی و مفهوم "یبس کننده" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یبس کننده" عبارت است از costive

ترجمه انگلیسی “یبوست”

ترجمه "یبوست" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یبوست"، معنی و مفهوم "یبوست" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یبوست" عبارت است از constipation, dryness

ترجمه انگلیسی “یتیم”

ترجمه "یتیم" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یتیم"، معنی و مفهوم "یتیم" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یتیم" عبارت است از fatherless , orphan

ترجمه انگلیسی “یخ”

ترجمه "یخ" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یخ"، معنی و مفهوم "یخ" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یخ" عبارت است از ice

ترجمه انگلیسی “یخ باران”

ترجمه "یخ باران" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یخ باران"، معنی و مفهوم "یخ باران" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یخ باران" عبارت است از sleet

ترجمه انگلیسی “یخ باز”

ترجمه "یخ باز" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یخ باز"، معنی و مفهوم "یخ باز" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یخ باز" عبارت است از skater

ترجمه انگلیسی “یخ بازی”

ترجمه "یخ بازی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یخ بازی"، معنی و مفهوم "یخ بازی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یخ بازی" عبارت است از skating

ترجمه انگلیسی “یخ بستن”

ترجمه "یخ بستن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یخ بستن"، معنی و مفهوم "یخ بستن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یخ بستن" عبارت است از freeze , glaciate , glaciation

ترجمه انگلیسی “یخ بسته”

ترجمه "یخ بسته" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یخ بسته"، معنی و مفهوم "یخ بسته" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یخ بسته" عبارت است از frozen, icebound

ترجمه انگلیسی “یخ بندان”

ترجمه "یخ بندان" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یخ بندان"، معنی و مفهوم "یخ بندان" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یخ بندان" عبارت است از freezing weather, frost

ترجمه انگلیسی “یخ تیشه”

ترجمه "یخ تیشه" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یخ تیشه"، معنی و مفهوم "یخ تیشه" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یخ تیشه" عبارت است از ice pick

ترجمه انگلیسی “یخ خشک”

ترجمه "یخ خشک" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یخ خشک"، معنی و مفهوم "یخ خشک" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یخ خشک" عبارت است از dry ice

ترجمه انگلیسی “یخ زار”

ترجمه "یخ زار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یخ زار"، معنی و مفهوم "یخ زار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یخ زار" عبارت است از glacial region, icefield

ترجمه انگلیسی “یخ زدن”

ترجمه "یخ زدن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یخ زدن"، معنی و مفهوم "یخ زدن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یخ زدن" عبارت است از congeal , ice

ترجمه انگلیسی “یخ زده”

ترجمه "یخ زده" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یخ زده"، معنی و مفهوم "یخ زده" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یخ زده" عبارت است از frigid, frozen , icy

ترجمه انگلیسی “یخ شکن”

ترجمه "یخ شکن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یخ شکن"، معنی و مفهوم "یخ شکن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یخ شکن" عبارت است از icepick, ice-chopper

ترجمه انگلیسی “یخ نزده”

ترجمه "یخ نزده" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یخ نزده"، معنی و مفهوم "یخ نزده" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یخ نزده" عبارت است از unfrozen

ترجمه انگلیسی “یخچال”

ترجمه "یخچال" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یخچال"، معنی و مفهوم "یخچال" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یخچال" عبارت است از refrigerator

ترجمه انگلیسی “یخچال برقی (عامیانه)”

ترجمه "یخچال برقی (عامیانه)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یخچال برقی (عامیانه)"، معنی و مفهوم "یخچال برقی (عامیانه)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یخچال برقی (عامیانه)" عبارت است از fridge

ترجمه انگلیسی “یخچال فریزر”

ترجمه "یخچال فریزر" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یخچال فریزر"، معنی و مفهوم "یخچال فریزر" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یخچال فریزر" عبارت است از refrigerator-freezer

ترجمه انگلیسی “یخه”

ترجمه "یخه" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یخه"، معنی و مفهوم "یخه" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یخه" عبارت است از collar

ترجمه انگلیسی “یخه چرکین”

ترجمه "یخه چرکین" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یخه چرکین"، معنی و مفهوم "یخه چرکین" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یخه چرکین" عبارت است از person belonging to the lower and uneducated classes

ترجمه انگلیسی “یخی”

ترجمه "یخی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یخی"، معنی و مفهوم "یخی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یخی" عبارت است از iciness , icy