ترجمه انگلیسی “همخوانی”

ترجمه "همخوانی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "همخوانی"، معنی و مفهوم "همخوانی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "همخوانی" عبارت است از congruence , congruity , consistency , continuity , correspondence

ترجمه انگلیسی “همدردی”

ترجمه "همدردی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "همدردی"، معنی و مفهوم "همدردی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "همدردی" عبارت است از commiseration , compassion , feeling , sympathy , fellow-feeling, condolence

ترجمه انگلیسی “همدستی (خودمانی)”

ترجمه "همدستی (خودمانی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "همدستی (خودمانی)"، معنی و مفهوم "همدستی (خودمانی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "همدستی (خودمانی)" عبارت است از cahoots

ترجمه انگلیسی “همدل”

ترجمه "همدل" به انگلیسی، معادل انگلیسی "همدل"، معنی و مفهوم "همدل" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "همدل" عبارت است از concordant , congenial , harmonic , empathetic , favorable , harmonious , like-minded , sympathetic , sympathetically, of the same mind or opinion

ترجمه انگلیسی “همدوز (خیاطی)”

ترجمه "همدوز (خیاطی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "همدوز (خیاطی)"، معنی و مفهوم "همدوز (خیاطی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "همدوز (خیاطی)" عبارت است از seam

ترجمه انگلیسی “همراه”

ترجمه "همراه" به انگلیسی، معادل انگلیسی "همراه"، معنی و مفهوم "همراه" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "همراه" عبارت است از accessory , accommodating , accompaniment , along , attendant , collateral , en suite , companion , comrade , concomitant , escort , with

ترجمه انگلیسی “همراه آوردن”

ترجمه "همراه آوردن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "همراه آوردن"، معنی و مفهوم "همراه آوردن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "همراه آوردن" عبارت است از usher

ترجمه انگلیسی “همراه نوازی (موسیقی)”

ترجمه "همراه نوازی (موسیقی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "همراه نوازی (موسیقی)"، معنی و مفهوم "همراه نوازی (موسیقی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "همراه نوازی (موسیقی)" عبارت است از accompaniment

ترجمه انگلیسی “همرنگی”

ترجمه "همرنگی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "همرنگی"، معنی و مفهوم "همرنگی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "همرنگی" عبارت است از similarity, resemblance

ترجمه انگلیسی “همرهان ناوگان”

ترجمه "همرهان ناوگان" به انگلیسی، معادل انگلیسی "همرهان ناوگان"، معنی و مفهوم "همرهان ناوگان" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "همرهان ناوگان" عبارت است از convoy

ترجمه انگلیسی “همرو”

ترجمه "همرو" به انگلیسی، معادل انگلیسی "همرو"، معنی و مفهوم "همرو" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "همرو" عبارت است از concurrent , corollary

ترجمه انگلیسی “همزاد”

ترجمه "همزاد" به انگلیسی، معادل انگلیسی "همزاد"، معنی و مفهوم "همزاد" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "همزاد" عبارت است از twin, familiar spirit believed to be produced at a person's birth and to accompany him through his life, co-walker, wraith or double, one born at the same time as another

ترجمه انگلیسی “همزبان”

ترجمه "همزبان" به انگلیسی، معادل انگلیسی "همزبان"، معنی و مفهوم "همزبان" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "همزبان" عبارت است از speaking the same language, unanimous, familiar

ترجمه انگلیسی “همزدن ملایم”

ترجمه "همزدن ملایم" به انگلیسی، معادل انگلیسی "همزدن ملایم"، معنی و مفهوم "همزدن ملایم" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "همزدن ملایم" عبارت است از stir

ترجمه انگلیسی “همزن”

ترجمه "همزن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "همزن"، معنی و مفهوم "همزن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "همزن" عبارت است از eggbeater , mixer

ترجمه انگلیسی “همزن بستنی سازی”

ترجمه "همزن بستنی سازی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "همزن بستنی سازی"، معنی و مفهوم "همزن بستنی سازی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "همزن بستنی سازی" عبارت است از dasher

ترجمه انگلیسی “همزی”

ترجمه "همزی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "همزی"، معنی و مفهوم "همزی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "همزی" عبارت است از symbiotic

ترجمه انگلیسی “همزیستی”

ترجمه "همزیستی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "همزیستی"، معنی و مفهوم "همزیستی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "همزیستی" عبارت است از coexistence , concord

ترجمه انگلیسی “همساز (موسیقی)”

ترجمه "همساز (موسیقی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "همساز (موسیقی)"، معنی و مفهوم "همساز (موسیقی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "همساز (موسیقی)" عبارت است از harmonious

ترجمه انگلیسی “همسان”

ترجمه "همسان" به انگلیسی، معادل انگلیسی "همسان"، معنی و مفهوم "همسان" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "همسان" عبارت است از alike , analog , analogous , congruent , duplicate , exact , identical , iso- , similar

ترجمه انگلیسی “همسایش”

ترجمه "همسایش" به انگلیسی، معادل انگلیسی "همسایش"، معنی و مفهوم "همسایش" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "همسایش" عبارت است از attrition , touch

ترجمه انگلیسی “همسایه وار”

ترجمه "همسایه وار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "همسایه وار"، معنی و مفهوم "همسایه وار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "همسایه وار" عبارت است از neighborly

ترجمه انگلیسی “همسایی”

ترجمه "همسایی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "همسایی"، معنی و مفهوم "همسایی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "همسایی" عبارت است از touch

ترجمه انگلیسی “همسر”

ترجمه "همسر" به انگلیسی، معادل انگلیسی "همسر"، معنی و مفهوم "همسر" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "همسر" عبارت است از consort , match , mate , partner , spouse , wife , companion, rival

ترجمه انگلیسی “همسو”

ترجمه "همسو" به انگلیسی، معادل انگلیسی "همسو"، معنی و مفهوم "همسو" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "همسو" عبارت است از favorable

ترجمه انگلیسی “همشیره”

ترجمه "همشیره" به انگلیسی، معادل انگلیسی "همشیره"، معنی و مفهوم "همشیره" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "همشیره" عبارت است از sibling , sister

ترجمه انگلیسی “همشیره زاده”

ترجمه "همشیره زاده" به انگلیسی، معادل انگلیسی "همشیره زاده"، معنی و مفهوم "همشیره زاده" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "همشیره زاده" عبارت است از nephew or niece by a sister

ترجمه انگلیسی “همصدا”

ترجمه "همصدا" به انگلیسی، معادل انگلیسی "همصدا"، معنی و مفهوم "همصدا" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "همصدا" عبارت است از harmonic

ترجمه انگلیسی “همفشار”

ترجمه "همفشار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "همفشار"، معنی و مفهوم "همفشار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "همفشار" عبارت است از compressor

ترجمه انگلیسی “همفشار (هواشناسی)”

ترجمه "همفشار (هواشناسی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "همفشار (هواشناسی)"، معنی و مفهوم "همفشار (هواشناسی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "همفشار (هواشناسی)" عبارت است از isobar

ترجمه انگلیسی “همفشرد”

ترجمه "همفشرد" به انگلیسی، معادل انگلیسی "همفشرد"، معنی و مفهوم "همفشرد" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "همفشرد" عبارت است از clump

ترجمه انگلیسی “همفشرده (دود)”

ترجمه "همفشرده (دود)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "همفشرده (دود)"، معنی و مفهوم "همفشرده (دود)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "همفشرده (دود)" عبارت است از turbid

ترجمه انگلیسی “همگامی”

ترجمه "همگامی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "همگامی"، معنی و مفهوم "همگامی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "همگامی" عبارت است از concord , concordance