ترجمه انگلیسی “آمیغ”

ترجمه "آمیغ" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آمیغ"، معنی و مفهوم "آمیغ" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آمیغ" عبارت است از amalgam , intercourse , mix , mixture

ترجمه انگلیسی “آن”

ترجمه "آن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آن"، معنی و مفهوم "آن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آن" عبارت است از that

ترجمه انگلیسی “آنا”

ترجمه "آنا" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آنا"، معنی و مفهوم "آنا" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آنا" عبارت است از immediately , momentarily

ترجمه انگلیسی “آنچنان”

ترجمه "آنچنان" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آنچنان"، معنی و مفهوم "آنچنان" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آنچنان" عبارت است از so, such,much

ترجمه انگلیسی “آندانت (موسیقی)”

ترجمه "آندانت (موسیقی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آندانت (موسیقی)"، معنی و مفهوم "آندانت (موسیقی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آندانت (موسیقی)" عبارت است از andante

ترجمه انگلیسی “آنزیم”

ترجمه "آنزیم" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آنزیم"، معنی و مفهوم "آنزیم" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آنزیم" عبارت است از enzyme

ترجمه انگلیسی “آنژین”

ترجمه "آنژین" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آنژین"، معنی و مفهوم "آنژین" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آنژین" عبارت است از angina

ترجمه انگلیسی “آنژین صدری (پزشکی)”

ترجمه "آنژین صدری (پزشکی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آنژین صدری (پزشکی)"، معنی و مفهوم "آنژین صدری (پزشکی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آنژین صدری (پزشکی)" عبارت است از angina pectoris

ترجمه انگلیسی “آنکارا (شهر)”

ترجمه "آنکارا (شهر)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آنکارا (شهر)"، معنی و مفهوم "آنکارا (شهر)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آنکارا (شهر)" عبارت است از Ankara

ترجمه انگلیسی “آنگاه”

ترجمه "آنگاه" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آنگاه"، معنی و مفهوم "آنگاه" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آنگاه" عبارت است از then, afterwards

ترجمه انگلیسی “آنگلو ساکسون”

ترجمه "آنگلو ساکسون" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آنگلو ساکسون"، معنی و مفهوم "آنگلو ساکسون" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آنگلو ساکسون" عبارت است از Anglo-Saxon

ترجمه انگلیسی “آنها”

ترجمه "آنها" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آنها"، معنی و مفهوم "آنها" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آنها" عبارت است از those, they

ترجمه انگلیسی “آنوریسم (پزشکی)”

ترجمه "آنوریسم (پزشکی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آنوریسم (پزشکی)"، معنی و مفهوم "آنوریسم (پزشکی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آنوریسم (پزشکی)" عبارت است از aneurism , aneurysm

ترجمه انگلیسی “آنی”

ترجمه "آنی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آنی"، معنی و مفهوم "آنی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آنی" عبارت است از abrupt , offhand , immediate , instantaneous , momentary , spontaneous

ترجمه انگلیسی “آنیون (الکترولیز)”

ترجمه "آنیون (الکترولیز)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آنیون (الکترولیز)"، معنی و مفهوم "آنیون (الکترولیز)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آنیون (الکترولیز)" عبارت است از anion

ترجمه انگلیسی “آهار زنی”

ترجمه "آهار زنی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آهار زنی"، معنی و مفهوم "آهار زنی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آهار زنی" عبارت است از sizing

ترجمه انگلیسی “آهارگر”

ترجمه "آهارگر" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آهارگر"، معنی و مفهوم "آهارگر" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آهارگر" عبارت است از clear-starcher

ترجمه انگلیسی “آهستگی”

ترجمه "آهستگی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آهستگی"، معنی و مفهوم "آهستگی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آهستگی" عبارت است از slowness, softness

ترجمه انگلیسی “آهنگ سرود مذهبی”

ترجمه "آهنگ سرود مذهبی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آهنگ سرود مذهبی"، معنی و مفهوم "آهنگ سرود مذهبی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آهنگ سرود مذهبی" عبارت است از choral , chorale

ترجمه انگلیسی “آهنگساز”

ترجمه "آهنگساز" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آهنگساز"، معنی و مفهوم "آهنگساز" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آهنگساز" عبارت است از composer , musician

ترجمه انگلیسی “آواز خواندن”

ترجمه "آواز خواندن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آواز خواندن"، معنی و مفهوم "آواز خواندن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آواز خواندن" عبارت است از descant , sing , vocalize

ترجمه انگلیسی “آواز خوانی”

ترجمه "آواز خوانی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آواز خوانی"، معنی و مفهوم "آواز خوانی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آواز خوانی" عبارت است از song

ترجمه انگلیسی “آوازخوانی”

ترجمه "آوازخوانی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آوازخوانی"، معنی و مفهوم "آوازخوانی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آوازخوانی" عبارت است از sing

ترجمه انگلیسی “آواسازی”

ترجمه "آواسازی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آواسازی"، معنی و مفهوم "آواسازی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آواسازی" عبارت است از pronunciation , vocalization

ترجمه انگلیسی “آواگری”

ترجمه "آواگری" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آواگری"، معنی و مفهوم "آواگری" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آواگری" عبارت است از vocalization

ترجمه انگلیسی “آوانگاشت”

ترجمه "آوانگاشت" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آوانگاشت"، معنی و مفهوم "آوانگاشت" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آوانگاشت" عبارت است از phonograph

ترجمه انگلیسی “آوانمایی”

ترجمه "آوانمایی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آوانمایی"، معنی و مفهوم "آوانمایی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آوانمایی" عبارت است از phonology

ترجمه انگلیسی “آهو”

ترجمه "آهو" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آهو"، معنی و مفهوم "آهو" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آهو" عبارت است از defect, fault,disfigurement

ترجمه انگلیسی “آوای گوش خراش”

ترجمه "آوای گوش خراش" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آوای گوش خراش"، معنی و مفهوم "آوای گوش خراش" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آوای گوش خراش" عبارت است از discord

ترجمه انگلیسی “آوردنی”

ترجمه "آوردنی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آوردنی"، معنی و مفهوم "آوردنی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آوردنی" عبارت است از portable

ترجمه انگلیسی “آوریل”

ترجمه "آوریل" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آوریل"، معنی و مفهوم "آوریل" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آوریل" عبارت است از April

ترجمه انگلیسی “آویزان کننده”

ترجمه "آویزان کننده" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آویزان کننده"، معنی و مفهوم "آویزان کننده" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آویزان کننده" عبارت است از dangler , hanger

ترجمه انگلیسی “آویزگر”

ترجمه "آویزگر" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آویزگر"، معنی و مفهوم "آویزگر" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آویزگر" عبارت است از hanger