ترجمه انگلیسی “باریک راه”

ترجمه "باریک راه" به انگلیسی، معادل انگلیسی "باریک راه"، معنی و مفهوم "باریک راه" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "باریک راه" عبارت است از lane , path

ترجمه انگلیسی “باز”

ترجمه "باز" به انگلیسی، معادل انگلیسی "باز"، معنی و مفهوم "باز" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "باز" عبارت است از again , broad , clear , demonstrative , detached , falcon , still , obtuse , open , open-ended , plain , unattached , widespread

ترجمه انگلیسی “بازی”

ترجمه "بازی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "بازی"، معنی و مفهوم "بازی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "بازی" عبارت است از acting , enactment , game , play , sport

ترجمه انگلیسی “بالین”

ترجمه "بالین" به انگلیسی، معادل انگلیسی "بالین"، معنی و مفهوم "بالین" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "بالین" عبارت است از bed , bedside , pillow

ترجمه انگلیسی “برق افتادن”

ترجمه "برق افتادن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "برق افتادن"، معنی و مفهوم "برق افتادن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "برق افتادن" عبارت است از polish

ترجمه انگلیسی “برق چی”

ترجمه "برق چی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "برق چی"، معنی و مفهوم "برق چی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "برق چی" عبارت است از electrician

ترجمه انگلیسی “برق دادن”

ترجمه "برق دادن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "برق دادن"، معنی و مفهوم "برق دادن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "برق دادن" عبارت است از electrify

ترجمه انگلیسی “برلن (شهر)”

ترجمه "برلن (شهر)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "برلن (شهر)"، معنی و مفهوم "برلن (شهر)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "برلن (شهر)" عبارت است از Berlin

ترجمه انگلیسی “برنامه موسیقی کلاسیک (عامیانه)”

ترجمه "برنامه موسیقی کلاسیک (عامیانه)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "برنامه موسیقی کلاسیک (عامیانه)"، معنی و مفهوم "برنامه موسیقی کلاسیک (عامیانه)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "برنامه موسیقی کلاسیک (عامیانه)" عبارت است از philharmonic

ترجمه انگلیسی “بروسلوز (پزشکی)”

ترجمه "بروسلوز (پزشکی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "بروسلوز (پزشکی)"، معنی و مفهوم "بروسلوز (پزشکی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "بروسلوز (پزشکی)" عبارت است از brucellosis

ترجمه انگلیسی “برون استخوان بندی (زیست شناسی)”

ترجمه "برون استخوان بندی (زیست شناسی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "برون استخوان بندی (زیست شناسی)"، معنی و مفهوم "برون استخوان بندی (زیست شناسی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "برون استخوان بندی (زیست شناسی)" عبارت است از exoskeleton

ترجمه انگلیسی “بریستول (شهر)”

ترجمه "بریستول (شهر)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "بریستول (شهر)"، معنی و مفهوم "بریستول (شهر)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "بریستول (شهر)" عبارت است از Bristol

ترجمه انگلیسی “بریل (خط برجسته برای نا بینایان)”

ترجمه "بریل (خط برجسته برای نا بینایان)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "بریل (خط برجسته برای نا بینایان)"، معنی و مفهوم "بریل (خط برجسته برای نا بینایان)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "بریل (خط برجسته برای نا بینایان)" عبارت است از Braille

ترجمه انگلیسی “برین گرایی”

ترجمه "برین گرایی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "برین گرایی"، معنی و مفهوم "برین گرایی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "برین گرایی" عبارت است از transcendentalism

ترجمه انگلیسی “بسکتبالیست (خودمانی)”

ترجمه "بسکتبالیست (خودمانی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "بسکتبالیست (خودمانی)"، معنی و مفهوم "بسکتبالیست (خودمانی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "بسکتبالیست (خودمانی)" عبارت است از cager

ترجمه انگلیسی “بسیارخوب (عامیانه)”

ترجمه "بسیارخوب (عامیانه)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "بسیارخوب (عامیانه)"، معنی و مفهوم "بسیارخوب (عامیانه)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "بسیارخوب (عامیانه)" عبارت است از wonderful

ترجمه انگلیسی “بشکن بشکن”

ترجمه "بشکن بشکن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "بشکن بشکن"، معنی و مفهوم "بشکن بشکن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "بشکن بشکن" عبارت است از revelry, dinking-bout

ترجمه انگلیسی “بشکن زدن”

ترجمه "بشکن زدن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "بشکن زدن"، معنی و مفهوم "بشکن زدن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "بشکن زدن" عبارت است از snap

ترجمه انگلیسی “بغداد (شهر)”

ترجمه "بغداد (شهر)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "بغداد (شهر)"، معنی و مفهوم "بغداد (شهر)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "بغداد (شهر)" عبارت است از Baghdad

ترجمه انگلیسی “بلاتکلیفی (حقوق)”

ترجمه "بلاتکلیفی (حقوق)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "بلاتکلیفی (حقوق)"، معنی و مفهوم "بلاتکلیفی (حقوق)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "بلاتکلیفی (حقوق)" عبارت است از abeyance

ترجمه انگلیسی “بلگراد (شهر)”

ترجمه "بلگراد (شهر)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "بلگراد (شهر)"، معنی و مفهوم "بلگراد (شهر)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "بلگراد (شهر)" عبارت است از Belgrade

ترجمه انگلیسی “بند (مجازی)”

ترجمه "بند (مجازی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "بند (مجازی)"، معنی و مفهوم "بند (مجازی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "بند (مجازی)" عبارت است از hedge , thread

ترجمه انگلیسی “بند (موسیقی)”

ترجمه "بند (موسیقی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "بند (موسیقی)"، معنی و مفهوم "بند (موسیقی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "بند (موسیقی)" عبارت است از movement

ترجمه انگلیسی “بندآماس (پزشکی)”

ترجمه "بندآماس (پزشکی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "بندآماس (پزشکی)"، معنی و مفهوم "بندآماس (پزشکی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "بندآماس (پزشکی)" عبارت است از arthritis

ترجمه انگلیسی “بهرام (نجوم)”

ترجمه "بهرام (نجوم)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "بهرام (نجوم)"، معنی و مفهوم "بهرام (نجوم)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "بهرام (نجوم)" عبارت است از Mars

ترجمه انگلیسی “بهره گرای”

ترجمه "بهره گرای" به انگلیسی، معادل انگلیسی "بهره گرای"، معنی و مفهوم "بهره گرای" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "بهره گرای" عبارت است از commercial

ترجمه انگلیسی “بوستن (شهر)”

ترجمه "بوستن (شهر)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "بوستن (شهر)"، معنی و مفهوم "بوستن (شهر)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "بوستن (شهر)" عبارت است از Boston

ترجمه انگلیسی “بوشهر”

ترجمه "بوشهر" به انگلیسی، معادل انگلیسی "بوشهر"، معنی و مفهوم "بوشهر" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "بوشهر" عبارت است از Bushehr

ترجمه انگلیسی “بوگوتا (شهر)”

ترجمه "بوگوتا (شهر)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "بوگوتا (شهر)"، معنی و مفهوم "بوگوتا (شهر)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "بوگوتا (شهر)" عبارت است از Bogota

ترجمه انگلیسی “بوینس آیرس (شهر)”

ترجمه "بوینس آیرس (شهر)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "بوینس آیرس (شهر)"، معنی و مفهوم "بوینس آیرس (شهر)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "بوینس آیرس (شهر)" عبارت است از Buenos Aires

ترجمه انگلیسی “بی”

ترجمه "بی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "بی"، معنی و مفهوم "بی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "بی" عبارت است از without

ترجمه انگلیسی “بی -“

ترجمه "بی -" به انگلیسی، معادل انگلیسی "بی -"، معنی و مفهوم "بی -" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "بی -" عبارت است از a- , ex- , in- , less _ , minus , non- , tight

ترجمه انگلیسی “بی اسلحه”

ترجمه "بی اسلحه" به انگلیسی، معادل انگلیسی "بی اسلحه"، معنی و مفهوم "بی اسلحه" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "بی اسلحه" عبارت است از unarmed, naked