ترجمه انگلیسی “اعتماد نکردن”

ترجمه "اعتماد نکردن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اعتماد نکردن"، معنی و مفهوم "اعتماد نکردن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اعتماد نکردن" عبارت است از suspect

ترجمه انگلیسی “اعمی”

ترجمه "اعمی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اعمی"، معنی و مفهوم "اعمی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اعمی" عبارت است از blind

ترجمه انگلیسی “الساعه”

ترجمه "الساعه" به انگلیسی، معادل انگلیسی "الساعه"، معنی و مفهوم "الساعه" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "الساعه" عبارت است از just now, in a moment

ترجمه انگلیسی “الکترود (برق)”

ترجمه "الکترود (برق)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "الکترود (برق)"، معنی و مفهوم "الکترود (برق)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "الکترود (برق)" عبارت است از electrode

ترجمه انگلیسی “اماله”

ترجمه "اماله" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اماله"، معنی و مفهوم "اماله" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اماله" عبارت است از enema, injection, clyster

ترجمه انگلیسی “اماله (پزشکی)”

ترجمه "اماله (پزشکی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اماله (پزشکی)"، معنی و مفهوم "اماله (پزشکی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اماله (پزشکی)" عبارت است از enema

ترجمه انگلیسی “انعکاس صدا”

ترجمه "انعکاس صدا" به انگلیسی، معادل انگلیسی "انعکاس صدا"، معنی و مفهوم "انعکاس صدا" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "انعکاس صدا" عبارت است از echo

ترجمه انگلیسی “اورنگ”

ترجمه "اورنگ" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اورنگ"، معنی و مفهوم "اورنگ" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اورنگ" عبارت است از dignity , glory , magnificence , majesty,throne

ترجمه انگلیسی “ایجاد کننده”

ترجمه "ایجاد کننده" به انگلیسی، معادل انگلیسی "ایجاد کننده"، معنی و مفهوم "ایجاد کننده" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "ایجاد کننده" عبارت است از producer

ترجمه انگلیسی “آبشتگاه ( نهانگاه )”

ترجمه "آبشتگاه ( نهانگاه )" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آبشتگاه ( نهانگاه )"، معنی و مفهوم "آبشتگاه ( نهانگاه )" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آبشتگاه ( نهانگاه )" عبارت است از cache

ترجمه انگلیسی “آبگرمکن”

ترجمه "آبگرمکن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آبگرمکن"، معنی و مفهوم "آبگرمکن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آبگرمکن" عبارت است از heater

ترجمه انگلیسی “آرتروز (پزشکی)”

ترجمه "آرتروز (پزشکی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آرتروز (پزشکی)"، معنی و مفهوم "آرتروز (پزشکی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آرتروز (پزشکی)" عبارت است از arthritis

ترجمه انگلیسی “آرشه”

ترجمه "آرشه" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آرشه"، معنی و مفهوم "آرشه" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آرشه" عبارت است از bow

ترجمه انگلیسی “آرمیده (جانورشناسی)”

ترجمه "آرمیده (جانورشناسی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آرمیده (جانورشناسی)"، معنی و مفهوم "آرمیده (جانورشناسی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آرمیده (جانورشناسی)" عبارت است از dormant

ترجمه انگلیسی “آریغ انگیز”

ترجمه "آریغ انگیز" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آریغ انگیز"، معنی و مفهوم "آریغ انگیز" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آریغ انگیز" عبارت است از repulsive

ترجمه انگلیسی “آریغ گر”

ترجمه "آریغ گر" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آریغ گر"، معنی و مفهوم "آریغ گر" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آریغ گر" عبارت است از disgusting

ترجمه انگلیسی “آستیم (التهاب)”

ترجمه "آستیم (التهاب)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آستیم (التهاب)"، معنی و مفهوم "آستیم (التهاب)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آستیم (التهاب)" عبارت است از inflammation

ترجمه انگلیسی “آلوچه”

ترجمه "آلوچه" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آلوچه"، معنی و مفهوم "آلوچه" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آلوچه" عبارت است از plum

ترجمه انگلیسی “آماس وتر (پزشکی)”

ترجمه "آماس وتر (پزشکی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آماس وتر (پزشکی)"، معنی و مفهوم "آماس وتر (پزشکی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آماس وتر (پزشکی)" عبارت است از tendinitis

ترجمه انگلیسی “آهار”

ترجمه "آهار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آهار"، معنی و مفهوم "آهار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آهار" عبارت است از starch for stiffening, stiffness

ترجمه انگلیسی “آهار زدن”

ترجمه "آهار زدن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آهار زدن"، معنی و مفهوم "آهار زدن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آهار زدن" عبارت است از size

ترجمه انگلیسی “بارخانه”

ترجمه "بارخانه" به انگلیسی، معادل انگلیسی "بارخانه"، معنی و مفهوم "بارخانه" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "بارخانه" عبارت است از loading or unloading centre

ترجمه انگلیسی “بخشنامه سازی”

ترجمه "بخشنامه سازی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "بخشنامه سازی"، معنی و مفهوم "بخشنامه سازی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "بخشنامه سازی" عبارت است از circularization

ترجمه انگلیسی “برباد دادن”

ترجمه "برباد دادن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "برباد دادن"، معنی و مفهوم "برباد دادن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "برباد دادن" عبارت است از defeat

ترجمه انگلیسی “برزگر”

ترجمه "برزگر" به انگلیسی، معادل انگلیسی "برزگر"، معنی و مفهوم "برزگر" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "برزگر" عبارت است از agriculturist, farmer

ترجمه انگلیسی “اقصی نقطه شرقی”

ترجمه "اقصی نقطه شرقی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اقصی نقطه شرقی"، معنی و مفهوم "اقصی نقطه شرقی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اقصی نقطه شرقی" عبارت است از easternmost

ترجمه انگلیسی “الله”

ترجمه "الله" به انگلیسی، معادل انگلیسی "الله"، معنی و مفهوم "الله" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "الله" عبارت است از Allah , father , God , Jehovah

ترجمه انگلیسی “ای بابا!”

ترجمه "ای بابا!" به انگلیسی، معادل انگلیسی "ای بابا!"، معنی و مفهوم "ای بابا!" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "ای بابا!" عبارت است از come , golly , nuts

ترجمه انگلیسی “ایرلاند ایرلند”

ترجمه "ایرلاند ایرلند" به انگلیسی، معادل انگلیسی "ایرلاند ایرلند"، معنی و مفهوم "ایرلاند ایرلند" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "ایرلاند ایرلند" عبارت است از Ireland

ترجمه انگلیسی “آشتی (سیاست)”

ترجمه "آشتی (سیاست)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آشتی (سیاست)"، معنی و مفهوم "آشتی (سیاست)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آشتی (سیاست)" عبارت است از détente

ترجمه انگلیسی “آماس (پزشکی)”

ترجمه "آماس (پزشکی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آماس (پزشکی)"، معنی و مفهوم "آماس (پزشکی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آماس (پزشکی)" عبارت است از itis _

ترجمه انگلیسی “آیین”

ترجمه "آیین" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آیین"، معنی و مفهوم "آیین" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آیین" عبارت است از ceremony , creed , rite,custom

ترجمه انگلیسی “با خشوع و خضوع”

ترجمه "با خشوع و خضوع" به انگلیسی، معادل انگلیسی "با خشوع و خضوع"، معنی و مفهوم "با خشوع و خضوع" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "با خشوع و خضوع" عبارت است از reverently