ترجمه انگلیسی “آهون”

ترجمه "آهون" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آهون"، معنی و مفهوم "آهون" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آهون" عبارت است از tunnel

ترجمه انگلیسی “آهون زدن”

ترجمه "آهون زدن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آهون زدن"، معنی و مفهوم "آهون زدن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آهون زدن" عبارت است از mine

ترجمه انگلیسی “آویزه (کالبدشناسی)”

ترجمه "آویزه (کالبدشناسی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آویزه (کالبدشناسی)"، معنی و مفهوم "آویزه (کالبدشناسی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آویزه (کالبدشناسی)" عبارت است از appendix

ترجمه انگلیسی “آویزه بند”

ترجمه "آویزه بند" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آویزه بند"، معنی و مفهوم "آویزه بند" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آویزه بند" عبارت است از suspenders

ترجمه انگلیسی “آیین موسی”

ترجمه "آیین موسی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آیین موسی"، معنی و مفهوم "آیین موسی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آیین موسی" عبارت است از Judaism

ترجمه انگلیسی “باران زده”

ترجمه "باران زده" به انگلیسی، معادل انگلیسی "باران زده"، معنی و مفهوم "باران زده" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "باران زده" عبارت است از rainy

ترجمه انگلیسی “باران گیر”

ترجمه "باران گیر" به انگلیسی، معادل انگلیسی "باران گیر"، معنی و مفهوم "باران گیر" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "باران گیر" عبارت است از shelter from rain, penthouse, hut

ترجمه انگلیسی “بازی بد”

ترجمه "بازی بد" به انگلیسی، معادل انگلیسی "بازی بد"، معنی و مفهوم "بازی بد" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "بازی بد" عبارت است از misplay

ترجمه انگلیسی “بازی دادن”

ترجمه "بازی دادن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "بازی دادن"، معنی و مفهوم "بازی دادن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "بازی دادن" عبارت است از dally

ترجمه انگلیسی “باسرنیزه زدن”

ترجمه "باسرنیزه زدن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "باسرنیزه زدن"، معنی و مفهوم "باسرنیزه زدن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "باسرنیزه زدن" عبارت است از bayonet

ترجمه انگلیسی “بالا دادن”

ترجمه "بالا دادن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "بالا دادن"، معنی و مفهوم "بالا دادن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "بالا دادن" عبارت است از surface , drink

ترجمه انگلیسی “بالتیمور (شهر)”

ترجمه "بالتیمور (شهر)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "بالتیمور (شهر)"، معنی و مفهوم "بالتیمور (شهر)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "بالتیمور (شهر)" عبارت است از Baltimore

ترجمه انگلیسی “بالین ورزی (پزشکی)”

ترجمه "بالین ورزی (پزشکی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "بالین ورزی (پزشکی)"، معنی و مفهوم "بالین ورزی (پزشکی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "بالین ورزی (پزشکی)" عبارت است از internship

ترجمه انگلیسی “بامبول (عامیانه)”

ترجمه "بامبول (عامیانه)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "بامبول (عامیانه)"، معنی و مفهوم "بامبول (عامیانه)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "بامبول (عامیانه)" عبارت است از monkey business

ترجمه انگلیسی “بامبول زدن”

ترجمه "بامبول زدن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "بامبول زدن"، معنی و مفهوم "بامبول زدن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "بامبول زدن" عبارت است از connive , jape , trick

ترجمه انگلیسی “بانجو (موسیقی)”

ترجمه "بانجو (موسیقی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "بانجو (موسیقی)"، معنی و مفهوم "بانجو (موسیقی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "بانجو (موسیقی)" عبارت است از banjo

ترجمه انگلیسی “بانکوک (شهر)”

ترجمه "بانکوک (شهر)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "بانکوک (شهر)"، معنی و مفهوم "بانکوک (شهر)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "بانکوک (شهر)" عبارت است از Bangkok

ترجمه انگلیسی “ببر”

ترجمه "ببر" به انگلیسی، معادل انگلیسی "ببر"، معنی و مفهوم "ببر" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "ببر" عبارت است از tiger

ترجمه انگلیسی “بت سازی”

ترجمه "بت سازی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "بت سازی"، معنی و مفهوم "بت سازی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "بت سازی" عبارت است از idolization

ترجمه انگلیسی “بتن آرمه”

ترجمه "بتن آرمه" به انگلیسی، معادل انگلیسی "بتن آرمه"، معنی و مفهوم "بتن آرمه" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "بتن آرمه" عبارت است از reinforced concrete

ترجمه انگلیسی “بتن ساز”

ترجمه "بتن ساز" به انگلیسی، معادل انگلیسی "بتن ساز"، معنی و مفهوم "بتن ساز" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "بتن ساز" عبارت است از concrete-mixer

ترجمه انگلیسی “بخار گرفتن”

ترجمه "بخار گرفتن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "بخار گرفتن"، معنی و مفهوم "بخار گرفتن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "بخار گرفتن" عبارت است از mist , fog

ترجمه انگلیسی “بخش بخش”

ترجمه "بخش بخش" به انگلیسی، معادل انگلیسی "بخش بخش"، معنی و مفهوم "بخش بخش" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "بخش بخش" عبارت است از departmental , episodic , sectional

ترجمه انگلیسی “بخش دار”

ترجمه "بخش دار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "بخش دار"، معنی و مفهوم "بخش دار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "بخش دار" عبارت است از governor of a district, deputy-governor, lieutenant-governor

ترجمه انگلیسی “بدگوهر (عامیانه)”

ترجمه "بدگوهر (عامیانه)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "بدگوهر (عامیانه)"، معنی و مفهوم "بدگوهر (عامیانه)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "بدگوهر (عامیانه)" عبارت است از lowdown

ترجمه انگلیسی “براورا (موسیقی)”

ترجمه "براورا (موسیقی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "براورا (موسیقی)"، معنی و مفهوم "براورا (موسیقی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "براورا (موسیقی)" عبارت است از bravura

ترجمه انگلیسی “بربط”

ترجمه "بربط" به انگلیسی، معادل انگلیسی "بربط"، معنی و مفهوم "بربط" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "بربط" عبارت است از harp, lyre

ترجمه انگلیسی “بربط (موسیقی)”

ترجمه "بربط (موسیقی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "بربط (موسیقی)"، معنی و مفهوم "بربط (موسیقی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "بربط (موسیقی)" عبارت است از lute

ترجمه انگلیسی “بربط ساز”

ترجمه "بربط ساز" به انگلیسی، معادل انگلیسی "بربط ساز"، معنی و مفهوم "بربط ساز" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "بربط ساز" عبارت است از lutist

ترجمه انگلیسی “برج کنترل (هوانوردی)”

ترجمه "برج کنترل (هوانوردی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "برج کنترل (هوانوردی)"، معنی و مفهوم "برج کنترل (هوانوردی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "برج کنترل (هوانوردی)" عبارت است از control tower

ترجمه انگلیسی “برجسته نما”

ترجمه "برجسته نما" به انگلیسی، معادل انگلیسی "برجسته نما"، معنی و مفهوم "برجسته نما" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "برجسته نما" عبارت است از stereoscope

ترجمه انگلیسی “برجیس (نجوم)”

ترجمه "برجیس (نجوم)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "برجیس (نجوم)"، معنی و مفهوم "برجیس (نجوم)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "برجیس (نجوم)" عبارت است از Jupiter

ترجمه انگلیسی “برضد (عامیانه)”

ترجمه "برضد (عامیانه)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "برضد (عامیانه)"، معنی و مفهوم "برضد (عامیانه)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "برضد (عامیانه)" عبارت است از anti