ترجمه انگلیسی “سناریو”

ترجمه "سناریو" به انگلیسی، معادل انگلیسی "سناریو"، معنی و مفهوم "سناریو" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "سناریو" عبارت است از scenario , screenplay

ترجمه انگلیسی “سیبری”

ترجمه "سیبری" به انگلیسی، معادل انگلیسی "سیبری"، معنی و مفهوم "سیبری" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "سیبری" عبارت است از Siberia

ترجمه انگلیسی “شبیخون”

ترجمه "شبیخون" به انگلیسی، معادل انگلیسی "شبیخون"، معنی و مفهوم "شبیخون" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "شبیخون" عبارت است از raid

ترجمه انگلیسی “شکسته بند”

ترجمه "شکسته بند" به انگلیسی، معادل انگلیسی "شکسته بند"، معنی و مفهوم "شکسته بند" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "شکسته بند" عبارت است از orthopaedist , orthopedist

ترجمه انگلیسی “ریش ریش کردن”

ترجمه "ریش ریش کردن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "ریش ریش کردن"، معنی و مفهوم "ریش ریش کردن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "ریش ریش کردن" عبارت است از unravel

ترجمه انگلیسی “زدن”

ترجمه "زدن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "زدن"، معنی و مفهوم "زدن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "زدن" عبارت است از to strike, beat, hit, to knock at, shoot, blow

ترجمه انگلیسی “زده”

ترجمه "زده" به انگلیسی، معادل انگلیسی "زده"، معنی و مفهوم "زده" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "زده" عبارت است از beaten, struck, stricken, afflicted

ترجمه انگلیسی “ساز”

ترجمه "ساز" به انگلیسی، معادل انگلیسی "ساز"، معنی و مفهوم "ساز" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "ساز" عبارت است از musical instrument, outfit

ترجمه انگلیسی “سوپ بامیه”

ترجمه "سوپ بامیه" به انگلیسی، معادل انگلیسی "سوپ بامیه"، معنی و مفهوم "سوپ بامیه" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "سوپ بامیه" عبارت است از gumbo

ترجمه انگلیسی “شل (دامپزشکی – اسب)”

ترجمه "شل (دامپزشکی - اسب)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "شل (دامپزشکی - اسب)"، معنی و مفهوم "شل (دامپزشکی - اسب)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "شل (دامپزشکی - اسب)" عبارت است از spavined

ترجمه انگلیسی “شلیک پی در پی”

ترجمه "شلیک پی در پی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "شلیک پی در پی"، معنی و مفهوم "شلیک پی در پی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "شلیک پی در پی" عبارت است از volley

ترجمه انگلیسی “شهر فرنگ”

ترجمه "شهر فرنگ" به انگلیسی، معادل انگلیسی "شهر فرنگ"، معنی و مفهوم "شهر فرنگ" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "شهر فرنگ" عبارت است از peep show

ترجمه انگلیسی “صورت جلسه”

ترجمه "صورت جلسه" به انگلیسی، معادل انگلیسی "صورت جلسه"، معنی و مفهوم "صورت جلسه" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "صورت جلسه" عبارت است از minutes , proceedings

ترجمه انگلیسی “علاقه بند”

ترجمه "علاقه بند" به انگلیسی، معادل انگلیسی "علاقه بند"، معنی و مفهوم "علاقه بند" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "علاقه بند" عبارت است از dealer in thread or trimmings, laceman

ترجمه انگلیسی “غیر عاقلانه”

ترجمه "غیر عاقلانه" به انگلیسی، معادل انگلیسی "غیر عاقلانه"، معنی و مفهوم "غیر عاقلانه" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "غیر عاقلانه" عبارت است از ill-advised , ill-considered , impolitic , inexpedient , infantile , injudicious , irrational , unwise

ترجمه انگلیسی “فرا گذاشت (کامپیوتر)”

ترجمه "فرا گذاشت (کامپیوتر)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "فرا گذاشت (کامپیوتر)"، معنی و مفهوم "فرا گذاشت (کامپیوتر)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "فرا گذاشت (کامپیوتر)" عبارت است از throughput

ترجمه انگلیسی “فراتابی (برق)”

ترجمه "فراتابی (برق)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "فراتابی (برق)"، معنی و مفهوم "فراتابی (برق)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "فراتابی (برق)" عبارت است از inductance

ترجمه انگلیسی “فردوس برین”

ترجمه "فردوس برین" به انگلیسی، معادل انگلیسی "فردوس برین"، معنی و مفهوم "فردوس برین" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "فردوس برین" عبارت است از Zion

ترجمه انگلیسی “فصل باران”

ترجمه "فصل باران" به انگلیسی، معادل انگلیسی "فصل باران"، معنی و مفهوم "فصل باران" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "فصل باران" عبارت است از monsoon , wet season

ترجمه انگلیسی “فقرالدم (پزشکی)”

ترجمه "فقرالدم (پزشکی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "فقرالدم (پزشکی)"، معنی و مفهوم "فقرالدم (پزشکی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "فقرالدم (پزشکی)" عبارت است از anemia

ترجمه انگلیسی “فهرست حقوق بگیران”

ترجمه "فهرست حقوق بگیران" به انگلیسی، معادل انگلیسی "فهرست حقوق بگیران"، معنی و مفهوم "فهرست حقوق بگیران" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "فهرست حقوق بگیران" عبارت است از payroll

ترجمه انگلیسی “فهرست وار گفتن”

ترجمه "فهرست وار گفتن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "فهرست وار گفتن"، معنی و مفهوم "فهرست وار گفتن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "فهرست وار گفتن" عبارت است از enumerate

ترجمه انگلیسی “فورسپس (پزشکی)”

ترجمه "فورسپس (پزشکی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "فورسپس (پزشکی)"، معنی و مفهوم "فورسپس (پزشکی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "فورسپس (پزشکی)" عبارت است از nippers

ترجمه انگلیسی “فولاد”

ترجمه "فولاد" به انگلیسی، معادل انگلیسی "فولاد"، معنی و مفهوم "فولاد" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "فولاد" عبارت است از steel

ترجمه انگلیسی “فولاد ضدرنگ”

ترجمه "فولاد ضدرنگ" به انگلیسی، معادل انگلیسی "فولاد ضدرنگ"، معنی و مفهوم "فولاد ضدرنگ" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "فولاد ضدرنگ" عبارت است از stainless steel

ترجمه انگلیسی “فیستول (پزشکی)”

ترجمه "فیستول (پزشکی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "فیستول (پزشکی)"، معنی و مفهوم "فیستول (پزشکی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "فیستول (پزشکی)" عبارت است از fistula

ترجمه انگلیسی “قاهر (عامیانه)”

ترجمه "قاهر (عامیانه)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "قاهر (عامیانه)"، معنی و مفهوم "قاهر (عامیانه)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "قاهر (عامیانه)" عبارت است از strong-arm

ترجمه انگلیسی “قباله (حقوق)”

ترجمه "قباله (حقوق)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "قباله (حقوق)"، معنی و مفهوم "قباله (حقوق)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "قباله (حقوق)" عبارت است از instrument

ترجمه انگلیسی “قربون (عامیانه)”

ترجمه "قربون (عامیانه)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "قربون (عامیانه)"، معنی و مفهوم "قربون (عامیانه)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "قربون (عامیانه)" عبارت است از dearie

ترجمه انگلیسی “قرمدنگ (خودمانی)”

ترجمه "قرمدنگ (خودمانی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "قرمدنگ (خودمانی)"، معنی و مفهوم "قرمدنگ (خودمانی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "قرمدنگ (خودمانی)" عبارت است از ponce

ترجمه انگلیسی “قرمساق (خودمانی)”

ترجمه "قرمساق (خودمانی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "قرمساق (خودمانی)"، معنی و مفهوم "قرمساق (خودمانی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "قرمساق (خودمانی)" عبارت است از ponce

ترجمه انگلیسی “قشو زدن”

ترجمه "قشو زدن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "قشو زدن"، معنی و مفهوم "قشو زدن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "قشو زدن" عبارت است از groom

ترجمه انگلیسی “قطره گوش (پزشکی)”

ترجمه "قطره گوش (پزشکی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "قطره گوش (پزشکی)"، معنی و مفهوم "قطره گوش (پزشکی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "قطره گوش (پزشکی)" عبارت است از eardrop