ترجمه انگلیسی “اسطرلاب استرلاب”

ترجمه "اسطرلاب استرلاب" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اسطرلاب استرلاب"، معنی و مفهوم "اسطرلاب استرلاب" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اسطرلاب استرلاب" عبارت است از astrolabe

ترجمه انگلیسی “اتومبیل استیشن”

ترجمه "اتومبیل استیشن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اتومبیل استیشن"، معنی و مفهوم "اتومبیل استیشن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اتومبیل استیشن" عبارت است از estate car -station wagon

ترجمه انگلیسی “اسکاندیناوی (زبان )”

ترجمه "اسکاندیناوی (زبان )" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اسکاندیناوی (زبان )"، معنی و مفهوم "اسکاندیناوی (زبان )" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اسکاندیناوی (زبان )" عبارت است از norse,nordic

ترجمه انگلیسی “اظهاریه (حقوق)”

ترجمه "اظهاریه (حقوق)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اظهاریه (حقوق)"، معنی و مفهوم "اظهاریه (حقوق)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اظهاریه (حقوق)" عبارت است از plea

ترجمه انگلیسی “اقصی نقطه جنوب”

ترجمه "اقصی نقطه جنوب" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اقصی نقطه جنوب"، معنی و مفهوم "اقصی نقطه جنوب" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اقصی نقطه جنوب" عبارت است از southernmost

ترجمه انگلیسی “اگزما (پزشکی)”

ترجمه "اگزما (پزشکی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اگزما (پزشکی)"، معنی و مفهوم "اگزما (پزشکی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اگزما (پزشکی)" عبارت است از eczema

ترجمه انگلیسی “التقاط گرای”

ترجمه "التقاط گرای" به انگلیسی، معادل انگلیسی "التقاط گرای"، معنی و مفهوم "التقاط گرای" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "التقاط گرای" عبارت است از eclectic

ترجمه انگلیسی “التقاط گرایی”

ترجمه "التقاط گرایی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "التقاط گرایی"، معنی و مفهوم "التقاط گرایی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "التقاط گرایی" عبارت است از eclecticism

ترجمه انگلیسی “التهابی (پزشکی)”

ترجمه "التهابی (پزشکی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "التهابی (پزشکی)"، معنی و مفهوم "التهابی (پزشکی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "التهابی (پزشکی)" عبارت است از inflammatory

ترجمه انگلیسی “القایشی (برق)”

ترجمه "القایشی (برق)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "القایشی (برق)"، معنی و مفهوم "القایشی (برق)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "القایشی (برق)" عبارت است از inductive

ترجمه انگلیسی “الو گرفتن”

ترجمه "الو گرفتن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "الو گرفتن"، معنی و مفهوم "الو گرفتن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "الو گرفتن" عبارت است از burn , flame

ترجمه انگلیسی “الو!”

ترجمه "الو!" به انگلیسی، معادل انگلیسی "الو!"، معنی و مفهوم "الو!" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "الو!" عبارت است از hello

ترجمه انگلیسی “الواط (عامیانه)”

ترجمه "الواط (عامیانه)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "الواط (عامیانه)"، معنی و مفهوم "الواط (عامیانه)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "الواط (عامیانه)" عبارت است از roughneck

ترجمه انگلیسی “امپدانس (برق)”

ترجمه "امپدانس (برق)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "امپدانس (برق)"، معنی و مفهوم "امپدانس (برق)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "امپدانس (برق)" عبارت است از impedance

ترجمه انگلیسی “انبوه مردم”

ترجمه "انبوه مردم" به انگلیسی، معادل انگلیسی "انبوه مردم"، معنی و مفهوم "انبوه مردم" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "انبوه مردم" عبارت است از crowd , hive , host , press , rabble , ruck , throng

ترجمه انگلیسی “انتر (عامیانه)”

ترجمه "انتر (عامیانه)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "انتر (عامیانه)"، معنی و مفهوم "انتر (عامیانه)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "انتر (عامیانه)" عبارت است از ape

ترجمه انگلیسی “اهل کشور آلبانی”

ترجمه "اهل کشور آلبانی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اهل کشور آلبانی"، معنی و مفهوم "اهل کشور آلبانی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اهل کشور آلبانی" عبارت است از Albanian

ترجمه انگلیسی “آزادمنش سازی”

ترجمه "آزادمنش سازی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آزادمنش سازی"، معنی و مفهوم "آزادمنش سازی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آزادمنش سازی" عبارت است از liberalization

ترجمه انگلیسی “آسم (پزشکی)”

ترجمه "آسم (پزشکی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آسم (پزشکی)"، معنی و مفهوم "آسم (پزشکی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آسم (پزشکی)" عبارت است از asthma

ترجمه انگلیسی “آشتی گرایی”

ترجمه "آشتی گرایی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آشتی گرایی"، معنی و مفهوم "آشتی گرایی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آشتی گرایی" عبارت است از pacifism

ترجمه انگلیسی “آفرین گفتن (بسیار)”

ترجمه "آفرین گفتن (بسیار)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آفرین گفتن (بسیار)"، معنی و مفهوم "آفرین گفتن (بسیار)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آفرین گفتن (بسیار)" عبارت است از extol , extoll

ترجمه انگلیسی “آکسفورد (شهر)”

ترجمه "آکسفورد (شهر)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آکسفورد (شهر)"، معنی و مفهوم "آکسفورد (شهر)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آکسفورد (شهر)" عبارت است از Oxford

ترجمه انگلیسی “آگاستا (شهر)”

ترجمه "آگاستا (شهر)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آگاستا (شهر)"، معنی و مفهوم "آگاستا (شهر)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آگاستا (شهر)" عبارت است از Augusta

ترجمه انگلیسی “آلبانی (شهر)”

ترجمه "آلبانی (شهر)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آلبانی (شهر)"، معنی و مفهوم "آلبانی (شهر)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آلبانی (شهر)" عبارت است از Albany

ترجمه انگلیسی “آلزایمر (پزشکی)”

ترجمه "آلزایمر (پزشکی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آلزایمر (پزشکی)"، معنی و مفهوم "آلزایمر (پزشکی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آلزایمر (پزشکی)" عبارت است از Alzheimer's disease

ترجمه انگلیسی “آماس واگراهه (پزشکی)”

ترجمه "آماس واگراهه (پزشکی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آماس واگراهه (پزشکی)"، معنی و مفهوم "آماس واگراهه (پزشکی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آماس واگراهه (پزشکی)" عبارت است از diverticulitis

ترجمه انگلیسی “آمستردام (شهر)”

ترجمه "آمستردام (شهر)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آمستردام (شهر)"، معنی و مفهوم "آمستردام (شهر)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آمستردام (شهر)" عبارت است از Amsterdam

ترجمه انگلیسی “آموزای (پزشکی)”

ترجمه "آموزای (پزشکی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آموزای (پزشکی)"، معنی و مفهوم "آموزای (پزشکی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آموزای (پزشکی)" عبارت است از oncogene

ترجمه انگلیسی “آنکورج (شهر)”

ترجمه "آنکورج (شهر)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آنکورج (شهر)"، معنی و مفهوم "آنکورج (شهر)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آنکورج (شهر)" عبارت است از Anchorage

ترجمه انگلیسی “آنمی (پزشکی)”

ترجمه "آنمی (پزشکی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آنمی (پزشکی)"، معنی و مفهوم "آنمی (پزشکی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آنمی (پزشکی)" عبارت است از anemia

ترجمه انگلیسی “آنورپ(شهر)”

ترجمه "آنورپ(شهر)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آنورپ(شهر)"، معنی و مفهوم "آنورپ(شهر)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آنورپ(شهر)" عبارت است از Antwerp

ترجمه انگلیسی “آنورکسی (پزشکی)”

ترجمه "آنورکسی (پزشکی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آنورکسی (پزشکی)"، معنی و مفهوم "آنورکسی (پزشکی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آنورکسی (پزشکی)" عبارت است از anorexia nervosa

ترجمه انگلیسی “آهنگین سازی”

ترجمه "آهنگین سازی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "آهنگین سازی"، معنی و مفهوم "آهنگین سازی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "آهنگین سازی" عبارت است از intonation