ترجمه انگلیسی “چنگ نواز”

ترجمه "چنگ نواز" به انگلیسی، معادل انگلیسی "چنگ نواز"، معنی و مفهوم "چنگ نواز" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "چنگ نواز" عبارت است از harpist

ترجمه انگلیسی “چنگچه (موسیقی)”

ترجمه "چنگچه (موسیقی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "چنگچه (موسیقی)"، معنی و مفهوم "چنگچه (موسیقی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "چنگچه (موسیقی)" عبارت است از lyre

ترجمه انگلیسی “چنگول زدن”

ترجمه "چنگول زدن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "چنگول زدن"، معنی و مفهوم "چنگول زدن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "چنگول زدن" عبارت است از paw

ترجمه انگلیسی “چه کسانی”

ترجمه "چه کسانی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "چه کسانی"، معنی و مفهوم "چه کسانی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "چه کسانی" عبارت است از who

ترجمه انگلیسی “تریاق”

ترجمه "تریاق" به انگلیسی، معادل انگلیسی "تریاق"، معنی و مفهوم "تریاق" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "تریاق" عبارت است از antidote, theriaca

ترجمه انگلیسی “تریلیون”

ترجمه "تریلیون" به انگلیسی، معادل انگلیسی "تریلیون"، معنی و مفهوم "تریلیون" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "تریلیون" عبارت است از trillion

ترجمه انگلیسی “تشییع”

ترجمه "تشییع" به انگلیسی، معادل انگلیسی "تشییع"، معنی و مفهوم "تشییع" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "تشییع" عبارت است از escorting

ترجمه انگلیسی “تعرض”

ترجمه "تعرض" به انگلیسی، معادل انگلیسی "تعرض"، معنی و مفهوم "تعرض" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "تعرض" عبارت است از aggression , offense , offensive , offensiveness

ترجمه انگلیسی “تعلیمات مدنی”

ترجمه "تعلیمات مدنی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "تعلیمات مدنی"، معنی و مفهوم "تعلیمات مدنی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "تعلیمات مدنی" عبارت است از civics

ترجمه انگلیسی “تفت دادن”

ترجمه "تفت دادن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "تفت دادن"، معنی و مفهوم "تفت دادن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "تفت دادن" عبارت است از sauté

ترجمه انگلیسی “تفنگ چی”

ترجمه "تفنگ چی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "تفنگ چی"، معنی و مفهوم "تفنگ چی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "تفنگ چی" عبارت است از rifleman, watchman

ترجمه انگلیسی “تفنگ ساز”

ترجمه "تفنگ ساز" به انگلیسی، معادل انگلیسی "تفنگ ساز"، معنی و مفهوم "تفنگ ساز" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "تفنگ ساز" عبارت است از gunsmith

ترجمه انگلیسی “تلفنی”

ترجمه "تلفنی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "تلفنی"، معنی و مفهوم "تلفنی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "تلفنی" عبارت است از telephonic

ترجمه انگلیسی “تمتع”

ترجمه "تمتع" به انگلیسی، معادل انگلیسی "تمتع"، معنی و مفهوم "تمتع" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "تمتع" عبارت است از enchantment , enjoyment , luxuriation

ترجمه انگلیسی “تیک (پزشکی)”

ترجمه "تیک (پزشکی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "تیک (پزشکی)"، معنی و مفهوم "تیک (پزشکی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "تیک (پزشکی)" عبارت است از tic

ترجمه انگلیسی “تیک زدن”

ترجمه "تیک زدن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "تیک زدن"، معنی و مفهوم "تیک زدن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "تیک زدن" عبارت است از tick

ترجمه انگلیسی “جامه پیش دوخته”

ترجمه "جامه پیش دوخته" به انگلیسی، معادل انگلیسی "جامه پیش دوخته"، معنی و مفهوم "جامه پیش دوخته" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "جامه پیش دوخته" عبارت است از ready-to-wear

ترجمه انگلیسی “جامه دوخته آماده”

ترجمه "جامه دوخته آماده" به انگلیسی، معادل انگلیسی "جامه دوخته آماده"، معنی و مفهوم "جامه دوخته آماده" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "جامه دوخته آماده" عبارت است از ready-to-wear

ترجمه انگلیسی “جریده”

ترجمه "جریده" به انگلیسی، معادل انگلیسی "جریده"، معنی و مفهوم "جریده" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "جریده" عبارت است از newspaper

ترجمه انگلیسی “جریده نگار”

ترجمه "جریده نگار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "جریده نگار"، معنی و مفهوم "جریده نگار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "جریده نگار" عبارت است از journalist

ترجمه انگلیسی “جنازه”

ترجمه "جنازه" به انگلیسی، معادل انگلیسی "جنازه"، معنی و مفهوم "جنازه" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "جنازه" عبارت است از corpse

ترجمه انگلیسی “جهالت”

ترجمه "جهالت" به انگلیسی، معادل انگلیسی "جهالت"، معنی و مفهوم "جهالت" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "جهالت" عبارت است از ignorance

ترجمه انگلیسی “جهت دار”

ترجمه "جهت دار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "جهت دار"، معنی و مفهوم "جهت دار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "جهت دار" عبارت است از directional

ترجمه انگلیسی “جیمز مدیسون”

ترجمه "جیمز مدیسون" به انگلیسی، معادل انگلیسی "جیمز مدیسون"، معنی و مفهوم "جیمز مدیسون" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "جیمز مدیسون" عبارت است از Madison

ترجمه انگلیسی “چنانچه”

ترجمه "چنانچه" به انگلیسی، معادل انگلیسی "چنانچه"، معنی و مفهوم "چنانچه" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "چنانچه" عبارت است از in the event that, if

ترجمه انگلیسی “چه بسا”

ترجمه "چه بسا" به انگلیسی، معادل انگلیسی "چه بسا"، معنی و مفهوم "چه بسا" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "چه بسا" عبارت است از perhaps

ترجمه انگلیسی “تیک”

ترجمه "تیک" به انگلیسی، معادل انگلیسی "تیک"، معنی و مفهوم "تیک" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "تیک" عبارت است از tick

ترجمه انگلیسی “تلفن”

ترجمه "تلفن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "تلفن"، معنی و مفهوم "تلفن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "تلفن" عبارت است از phone _ , telephone

ترجمه انگلیسی “ته”

ترجمه "ته" به انگلیسی، معادل انگلیسی "ته"، معنی و مفهوم "ته" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "ته" عبارت است از bedrock , bottom , end , floor , foot , seat , stump , terminal , tip

ترجمه انگلیسی “تو”

ترجمه "تو" به انگلیسی، معادل انگلیسی "تو"، معنی و مفهوم "تو" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "تو" عبارت است از you, thou, you, thee, your, thy

ترجمه انگلیسی “توربین بخار”

ترجمه "توربین بخار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "توربین بخار"، معنی و مفهوم "توربین بخار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "توربین بخار" عبارت است از steam turbine

ترجمه انگلیسی “جان”

ترجمه "جان" به انگلیسی، معادل انگلیسی "جان"، معنی و مفهوم "جان" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "جان" عبارت است از life, soul, power, main point

ترجمه انگلیسی “جنگ”

ترجمه "جنگ" به انگلیسی، معادل انگلیسی "جنگ"، معنی و مفهوم "جنگ" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "جنگ" عبارت است از war, battle, quarrel , conflict , fight , hostilities , war , warfare