ترجمه انگلیسی “اتومبیل”

10 ماه قبل
englishvocabulary_zp3epm

ترجمه "اتومبیل" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اتومبیل"، معنی و مفهوم "اتومبیل" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اتومبیل" عبارت است از auto , automobile , car , motorcar, automobile

ترجمه انگلیسی “اثبات گرای”

ترجمه "اثبات گرای" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اثبات گرای"، معنی و مفهوم "اثبات گرای" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اثبات گرای" عبارت است از positivist

10 ماه قبل

ترجمه انگلیسی “اثبات گرایی”

ترجمه "اثبات گرایی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اثبات گرایی"، معنی و مفهوم "اثبات گرایی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اثبات گرایی" عبارت است از positivism

10 ماه قبل

ترجمه انگلیسی “احراز”

ترجمه "احراز" به انگلیسی، معادل انگلیسی "احراز"، معنی و مفهوم "احراز" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "احراز" عبارت است از obtaining, holding

10 ماه قبل

ترجمه انگلیسی “اخت (عامیانه)”

ترجمه "اخت (عامیانه)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اخت (عامیانه)"، معنی و مفهوم "اخت (عامیانه)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اخت (عامیانه)" عبارت است از thick

10 ماه قبل

ترجمه انگلیسی “اداره مرکزی (بانکداری)”

ترجمه "اداره مرکزی (بانکداری)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اداره مرکزی (بانکداری)"، معنی و مفهوم "اداره مرکزی (بانکداری)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اداره مرکزی (بانکداری)" عبارت است از clearinghouse

10 ماه قبل

ترجمه انگلیسی “اداره نیروی دریایی”

ترجمه "اداره نیروی دریایی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اداره نیروی دریایی"، معنی و مفهوم "اداره نیروی دریایی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اداره نیروی دریایی" عبارت است از Admiralty

10 ماه قبل

ترجمه انگلیسی “اذان گو”

ترجمه "اذان گو" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اذان گو"، معنی و مفهوم "اذان گو" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اذان گو" عبارت است از muezzin

10 ماه قبل

ترجمه انگلیسی “اراتوریو (موسیقی)”

ترجمه "اراتوریو (موسیقی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اراتوریو (موسیقی)"، معنی و مفهوم "اراتوریو (موسیقی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اراتوریو (موسیقی)" عبارت است از oratorio

10 ماه قبل

ترجمه انگلیسی “ارتوپد(پزشکی)”

ترجمه "ارتوپد(پزشکی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "ارتوپد(پزشکی)"، معنی و مفهوم "ارتوپد(پزشکی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "ارتوپد(پزشکی)" عبارت است از orthopaedist , orthopedist

10 ماه قبل

ترجمه انگلیسی “اره ای”

ترجمه "اره ای" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اره ای"، معنی و مفهوم "اره ای" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اره ای" عبارت است از jagged , serrate

10 ماه قبل

ترجمه انگلیسی “اره تو بری”

ترجمه "اره تو بری" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اره تو بری"، معنی و مفهوم "اره تو بری" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اره تو بری" عبارت است از jigsaw

10 ماه قبل

ترجمه انگلیسی “اره ظریف بری”

ترجمه "اره ظریف بری" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اره ظریف بری"، معنی و مفهوم "اره ظریف بری" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اره ظریف بری" عبارت است از jigsaw

10 ماه قبل

ترجمه انگلیسی “اره مجمعه”

ترجمه "اره مجمعه" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اره مجمعه"، معنی و مفهوم "اره مجمعه" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اره مجمعه" عبارت است از circular saw

10 ماه قبل

ترجمه انگلیسی “ازمیر (شهر)”

ترجمه "ازمیر (شهر)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "ازمیر (شهر)"، معنی و مفهوم "ازمیر (شهر)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "ازمیر (شهر)" عبارت است از Izmir

10 ماه قبل

ترجمه انگلیسی “اسپاسم (پزشکی)”

ترجمه "اسپاسم (پزشکی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اسپاسم (پزشکی)"، معنی و مفهوم "اسپاسم (پزشکی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اسپاسم (پزشکی)" عبارت است از fit, fitfulness

10 ماه قبل

ترجمه انگلیسی “اسپید (خودمانی)”

ترجمه "اسپید (خودمانی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اسپید (خودمانی)"، معنی و مفهوم "اسپید (خودمانی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اسپید (خودمانی)" عبارت است از speed

10 ماه قبل

ترجمه انگلیسی “استقطاب نما”

ترجمه "استقطاب نما" به انگلیسی، معادل انگلیسی "استقطاب نما"، معنی و مفهوم "استقطاب نما" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "استقطاب نما" عبارت است از polariscope

10 ماه قبل

ترجمه انگلیسی “استمرار”

ترجمه "استمرار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "استمرار"، معنی و مفهوم "استمرار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "استمرار" عبارت است از continuation , continuity , continuum , persistence

10 ماه قبل

ترجمه انگلیسی “استینافی (حقوق)”

ترجمه "استینافی (حقوق)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "استینافی (حقوق)"، معنی و مفهوم "استینافی (حقوق)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "استینافی (حقوق)" عبارت است از appellate

10 ماه قبل

ترجمه انگلیسی “استئوپروز (پزشکی)”

ترجمه "استئوپروز (پزشکی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "استئوپروز (پزشکی)"، معنی و مفهوم "استئوپروز (پزشکی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "استئوپروز (پزشکی)" عبارت است از osteoporosis

10 ماه قبل

ترجمه انگلیسی “اسکاندیناویایی (مردم )”

ترجمه "اسکاندیناویایی (مردم )" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اسکاندیناویایی (مردم )"، معنی و مفهوم "اسکاندیناویایی (مردم )" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اسکاندیناویایی (مردم )" عبارت است از Scandinavian

10 ماه قبل

ترجمه انگلیسی “اسکوپی (شهر)”

ترجمه "اسکوپی (شهر)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اسکوپی (شهر)"، معنی و مفهوم "اسکوپی (شهر)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اسکوپی (شهر)" عبارت است از Skopje

10 ماه قبل

ترجمه انگلیسی “اسکوربوت (پزشکی)”

ترجمه "اسکوربوت (پزشکی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اسکوربوت (پزشکی)"، معنی و مفهوم "اسکوربوت (پزشکی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اسکوربوت (پزشکی)" عبارت است از scurvy

10 ماه قبل

ترجمه انگلیسی “اسلو (شهر)”

ترجمه "اسلو (شهر)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اسلو (شهر)"، معنی و مفهوم "اسلو (شهر)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اسلو (شهر)" عبارت است از Oslo

10 ماه قبل

ترجمه انگلیسی “اشکلک (عامیانه)”

ترجمه "اشکلک (عامیانه)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اشکلک (عامیانه)"، معنی و مفهوم "اشکلک (عامیانه)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اشکلک (عامیانه)" عبارت است از monkey business

10 ماه قبل

ترجمه انگلیسی “اتوماتیک (توستر)”

ترجمه "اتوماتیک (توستر)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اتوماتیک (توستر)"، معنی و مفهوم "اتوماتیک (توستر)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اتوماتیک (توستر)" عبارت است از automatic

10 ماه قبل

ترجمه انگلیسی “اثبات کننده”

ترجمه "اثبات کننده" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اثبات کننده"، معنی و مفهوم "اثبات کننده" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اثبات کننده" عبارت است از demonstrative , vindication

10 ماه قبل

ترجمه انگلیسی “اجاره نشین”

ترجمه "اجاره نشین" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اجاره نشین"، معنی و مفهوم "اجاره نشین" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اجاره نشین" عبارت است از lessee, tenant

10 ماه قبل

ترجمه انگلیسی “اذن”

ترجمه "اذن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اذن"، معنی و مفهوم "اذن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اذن" عبارت است از consent , permission

10 ماه قبل

ترجمه انگلیسی “ارثیه”

ترجمه "ارثیه" به انگلیسی، معادل انگلیسی "ارثیه"، معنی و مفهوم "ارثیه" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "ارثیه" عبارت است از bequest , legacy

10 ماه قبل

ترجمه انگلیسی “ازاله”

ترجمه "ازاله" به انگلیسی، معادل انگلیسی "ازاله"، معنی و مفهوم "ازاله" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "ازاله" عبارت است از removal

10 ماه قبل

ترجمه انگلیسی “اسطرلاب استرلاب”

ترجمه "اسطرلاب استرلاب" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اسطرلاب استرلاب"، معنی و مفهوم "اسطرلاب استرلاب" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اسطرلاب استرلاب" عبارت است از astrolabe

10 ماه قبل