ترجمه انگلیسی “اتومبیل”

ترجمه "اتومبیل" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اتومبیل"، معنی و مفهوم "اتومبیل" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اتومبیل" عبارت است از auto , automobile , car , motorcar, automobile

ترجمه انگلیسی “اثبات گرای”

ترجمه "اثبات گرای" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اثبات گرای"، معنی و مفهوم "اثبات گرای" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اثبات گرای" عبارت است از positivist

ترجمه انگلیسی “اثبات گرایی”

ترجمه "اثبات گرایی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اثبات گرایی"، معنی و مفهوم "اثبات گرایی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اثبات گرایی" عبارت است از positivism

ترجمه انگلیسی “اجتهاد”

ترجمه "اجتهاد" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اجتهاد"، معنی و مفهوم "اجتهاد" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اجتهاد" عبارت است از exegesis of divine law on matters of theology and law, practice of religious jurisprudence, striving hard

ترجمه انگلیسی “احراز”

ترجمه "احراز" به انگلیسی، معادل انگلیسی "احراز"، معنی و مفهوم "احراز" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "احراز" عبارت است از obtaining, holding

ترجمه انگلیسی “اخت (عامیانه)”

ترجمه "اخت (عامیانه)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اخت (عامیانه)"، معنی و مفهوم "اخت (عامیانه)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اخت (عامیانه)" عبارت است از thick

ترجمه انگلیسی “اداره مرکزی (بانکداری)”

ترجمه "اداره مرکزی (بانکداری)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اداره مرکزی (بانکداری)"، معنی و مفهوم "اداره مرکزی (بانکداری)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اداره مرکزی (بانکداری)" عبارت است از clearinghouse

ترجمه انگلیسی “اداره نیروی دریایی”

ترجمه "اداره نیروی دریایی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اداره نیروی دریایی"، معنی و مفهوم "اداره نیروی دریایی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اداره نیروی دریایی" عبارت است از Admiralty

ترجمه انگلیسی “اذان گو”

ترجمه "اذان گو" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اذان گو"، معنی و مفهوم "اذان گو" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اذان گو" عبارت است از muezzin

ترجمه انگلیسی “اراتوریو (موسیقی)”

ترجمه "اراتوریو (موسیقی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اراتوریو (موسیقی)"، معنی و مفهوم "اراتوریو (موسیقی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اراتوریو (موسیقی)" عبارت است از oratorio

ترجمه انگلیسی “ارتوپد(پزشکی)”

ترجمه "ارتوپد(پزشکی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "ارتوپد(پزشکی)"، معنی و مفهوم "ارتوپد(پزشکی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "ارتوپد(پزشکی)" عبارت است از orthopaedist , orthopedist

ترجمه انگلیسی “اره ای”

ترجمه "اره ای" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اره ای"، معنی و مفهوم "اره ای" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اره ای" عبارت است از jagged , serrate

ترجمه انگلیسی “اره تو بری”

ترجمه "اره تو بری" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اره تو بری"، معنی و مفهوم "اره تو بری" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اره تو بری" عبارت است از jigsaw

ترجمه انگلیسی “اره ظریف بری”

ترجمه "اره ظریف بری" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اره ظریف بری"، معنی و مفهوم "اره ظریف بری" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اره ظریف بری" عبارت است از jigsaw

ترجمه انگلیسی “اره مجمعه”

ترجمه "اره مجمعه" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اره مجمعه"، معنی و مفهوم "اره مجمعه" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اره مجمعه" عبارت است از circular saw

ترجمه انگلیسی “ازمیر (شهر)”

ترجمه "ازمیر (شهر)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "ازمیر (شهر)"، معنی و مفهوم "ازمیر (شهر)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "ازمیر (شهر)" عبارت است از Izmir

ترجمه انگلیسی “اسپاسم (پزشکی)”

ترجمه "اسپاسم (پزشکی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اسپاسم (پزشکی)"، معنی و مفهوم "اسپاسم (پزشکی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اسپاسم (پزشکی)" عبارت است از fit, fitfulness

ترجمه انگلیسی “اسپید (خودمانی)”

ترجمه "اسپید (خودمانی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اسپید (خودمانی)"، معنی و مفهوم "اسپید (خودمانی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اسپید (خودمانی)" عبارت است از speed

ترجمه انگلیسی “استقطاب نما”

ترجمه "استقطاب نما" به انگلیسی، معادل انگلیسی "استقطاب نما"، معنی و مفهوم "استقطاب نما" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "استقطاب نما" عبارت است از polariscope

ترجمه انگلیسی “استمرار”

ترجمه "استمرار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "استمرار"، معنی و مفهوم "استمرار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "استمرار" عبارت است از continuation , continuity , continuum , persistence

ترجمه انگلیسی “استینافی (حقوق)”

ترجمه "استینافی (حقوق)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "استینافی (حقوق)"، معنی و مفهوم "استینافی (حقوق)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "استینافی (حقوق)" عبارت است از appellate

ترجمه انگلیسی “استئوپروز (پزشکی)”

ترجمه "استئوپروز (پزشکی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "استئوپروز (پزشکی)"، معنی و مفهوم "استئوپروز (پزشکی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "استئوپروز (پزشکی)" عبارت است از osteoporosis

ترجمه انگلیسی “اسکاندیناویایی (مردم )”

ترجمه "اسکاندیناویایی (مردم )" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اسکاندیناویایی (مردم )"، معنی و مفهوم "اسکاندیناویایی (مردم )" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اسکاندیناویایی (مردم )" عبارت است از Scandinavian

ترجمه انگلیسی “اسکوپی (شهر)”

ترجمه "اسکوپی (شهر)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اسکوپی (شهر)"، معنی و مفهوم "اسکوپی (شهر)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اسکوپی (شهر)" عبارت است از Skopje

ترجمه انگلیسی “اسکوربوت (پزشکی)”

ترجمه "اسکوربوت (پزشکی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اسکوربوت (پزشکی)"، معنی و مفهوم "اسکوربوت (پزشکی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اسکوربوت (پزشکی)" عبارت است از scurvy

ترجمه انگلیسی “اسلو (شهر)”

ترجمه "اسلو (شهر)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اسلو (شهر)"، معنی و مفهوم "اسلو (شهر)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اسلو (شهر)" عبارت است از Oslo

ترجمه انگلیسی “اشکلک (عامیانه)”

ترجمه "اشکلک (عامیانه)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اشکلک (عامیانه)"، معنی و مفهوم "اشکلک (عامیانه)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اشکلک (عامیانه)" عبارت است از monkey business

ترجمه انگلیسی “اتوماتیک (توستر)”

ترجمه "اتوماتیک (توستر)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اتوماتیک (توستر)"، معنی و مفهوم "اتوماتیک (توستر)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اتوماتیک (توستر)" عبارت است از automatic

ترجمه انگلیسی “اثبات کننده”

ترجمه "اثبات کننده" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اثبات کننده"، معنی و مفهوم "اثبات کننده" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اثبات کننده" عبارت است از demonstrative , vindication

ترجمه انگلیسی “اجاره نشین”

ترجمه "اجاره نشین" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اجاره نشین"، معنی و مفهوم "اجاره نشین" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اجاره نشین" عبارت است از lessee, tenant

ترجمه انگلیسی “اذن”

ترجمه "اذن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "اذن"، معنی و مفهوم "اذن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "اذن" عبارت است از consent , permission

ترجمه انگلیسی “ارثیه”

ترجمه "ارثیه" به انگلیسی، معادل انگلیسی "ارثیه"، معنی و مفهوم "ارثیه" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "ارثیه" عبارت است از bequest , legacy

ترجمه انگلیسی “ازاله”

ترجمه "ازاله" به انگلیسی، معادل انگلیسی "ازاله"، معنی و مفهوم "ازاله" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "ازاله" عبارت است از removal