لیست ترجمه کلمات عبارات اصطلاح فارسی به انگلیسی

ترجمه انگلیسی “مشروط به چیزی کردن”

ترجمه "مشروط به چیزی کردن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "مشروط به چیزی کردن"، معنی و مفهوم "مشروط به چیزی کردن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "مشروط به چیزی کردن" عبارت است از stipulate

ترجمه انگلیسی “نخ در سوزن کردن”

ترجمه "نخ در سوزن کردن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "نخ در سوزن کردن"، معنی و مفهوم "نخ در سوزن کردن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "نخ در سوزن کردن" عبارت است از thread

ترجمه انگلیسی “نقاشی رنگ و روغن”

ترجمه "نقاشی رنگ و روغن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "نقاشی رنگ و روغن"، معنی و مفهوم "نقاشی رنگ و روغن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "نقاشی رنگ و روغن" عبارت است از oil painting

ترجمه انگلیسی “ننگ به بار آوردن”

ترجمه "ننگ به بار آوردن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "ننگ به بار آوردن"، معنی و مفهوم "ننگ به بار آوردن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "ننگ به بار آوردن" عبارت است از scandalize , stain , shame

ترجمه انگلیسی “هم عقیده بودن با عقیده”

ترجمه "هم عقیده بودن با عقیده" به انگلیسی، معادل انگلیسی "هم عقیده بودن با عقیده"، معنی و مفهوم "هم عقیده بودن با عقیده" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "هم عقیده بودن با عقیده" عبارت است از assent

ترجمه انگلیسی “وابسته به دریانوردی و کشتیرانی”

ترجمه "وابسته به دریانوردی و کشتیرانی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "وابسته به دریانوردی و کشتیرانی"، معنی و مفهوم "وابسته به دریانوردی و کشتیرانی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "وابسته به دریانوردی و کشتیرانی" عبارت است از marine

ترجمه انگلیسی “وابسته به سلسلهء اعصاب”

ترجمه "وابسته به سلسلهء اعصاب" به انگلیسی، معادل انگلیسی "وابسته به سلسلهء اعصاب"، معنی و مفهوم "وابسته به سلسلهء اعصاب" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "وابسته به سلسلهء اعصاب" عبارت است از neural

ترجمه انگلیسی “وابسته به سطح بدن”

ترجمه "وابسته به سطح بدن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "وابسته به سطح بدن"، معنی و مفهوم "وابسته به سطح بدن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "وابسته به سطح بدن" عبارت است از peripheral

ترجمه انگلیسی “وابسته به سرتاسر امریکا”

ترجمه "وابسته به سرتاسر امریکا" به انگلیسی، معادل انگلیسی "وابسته به سرتاسر امریکا"، معنی و مفهوم "وابسته به سرتاسر امریکا" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "وابسته به سرتاسر امریکا" عبارت است از Pan-American

ترجمه انگلیسی “وابسته به کوچ گری”

ترجمه "وابسته به کوچ گری" به انگلیسی، معادل انگلیسی "وابسته به کوچ گری"، معنی و مفهوم "وابسته به کوچ گری" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "وابسته به کوچ گری" عبارت است از nomadic

ترجمه انگلیسی “ورزش میدانی (دو و میدانی)”

ترجمه "ورزش میدانی (دو و میدانی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "ورزش میدانی (دو و میدانی)"، معنی و مفهوم "ورزش میدانی (دو و میدانی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "ورزش میدانی (دو و میدانی)" عبارت است از field event, track

ترجمه انگلیسی “یک میلیون میلیون”

ترجمه "یک میلیون میلیون" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یک میلیون میلیون"، معنی و مفهوم "یک میلیون میلیون" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یک میلیون میلیون" عبارت است از billion