ترجمه انگلیسی “یکسره در مورد ترن و اتوبوس”

ترجمه "یکسره در مورد ترن و اتوبوس" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یکسره در مورد ترن و اتوبوس"، معنی و مفهوم "یکسره در مورد ترن و اتوبوس" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یکسره در مورد ترن و اتوبوس" عبارت است از nonstop

ترجمه انگلیسی “یکسو کردن (برق)”

ترجمه "یکسو کردن (برق)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یکسو کردن (برق)"، معنی و مفهوم "یکسو کردن (برق)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یکسو کردن (برق)" عبارت است از rectify

ترجمه انگلیسی “یکطرفه کردن”

ترجمه "یکطرفه کردن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یکطرفه کردن"، معنی و مفهوم "یکطرفه کردن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یکطرفه کردن" عبارت است از resolve

ترجمه انگلیسی “یکنواخت”

ترجمه "یکنواخت" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یکنواخت"، معنی و مفهوم "یکنواخت" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یکنواخت" عبارت است از even , invariable , steady , monotonously , uneventful , uniform

ترجمه انگلیسی “یکنواختی و ملال انگیزی”

ترجمه "یکنواختی و ملال انگیزی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یکنواختی و ملال انگیزی"، معنی و مفهوم "یکنواختی و ملال انگیزی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یکنواختی و ملال انگیزی" عبارت است از grayness

ترجمه انگلیسی “یکه زدن به”

ترجمه "یکه زدن به" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یکه زدن به"، معنی و مفهوم "یکه زدن به" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یکه زدن به" عبارت است از jolt

ترجمه انگلیسی “یکه و تنها”

ترجمه "یکه و تنها" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یکه و تنها"، معنی و مفهوم "یکه و تنها" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یکه و تنها" عبارت است از forlorn , solitary

ترجمه انگلیسی “یکه وارد کردن”

ترجمه "یکه وارد کردن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یکه وارد کردن"، معنی و مفهوم "یکه وارد کردن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یکه وارد کردن" عبارت است از shock

ترجمه انگلیسی “یکی”

ترجمه "یکی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یکی"، معنی و مفهوم "یکی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یکی" عبارت است از one, someone, somebody

ترجمه انگلیسی “یکی از پنج قلوها”

ترجمه "یکی از پنج قلوها" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یکی از پنج قلوها"، معنی و مفهوم "یکی از پنج قلوها" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یکی از پنج قلوها" عبارت است از quintuplet

ترجمه انگلیسی “یکی از چهار نسخه”

ترجمه "یکی از چهار نسخه" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یکی از چهار نسخه"، معنی و مفهوم "یکی از چهار نسخه" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یکی از چهار نسخه" عبارت است از quadruplicate

ترجمه انگلیسی “یکی از دوتا”

ترجمه "یکی از دوتا" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یکی از دوتا"، معنی و مفهوم "یکی از دوتا" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یکی از دوتا" عبارت است از either

ترجمه انگلیسی “یکی انگاشتن (روانکاوی)”

ترجمه "یکی انگاشتن (روانکاوی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یکی انگاشتن (روانکاوی)"، معنی و مفهوم "یکی انگاشتن (روانکاوی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یکی انگاشتن (روانکاوی)" عبارت است از identify

ترجمه انگلیسی “یکی بدو”

ترجمه "یکی بدو" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یکی بدو"، معنی و مفهوم "یکی بدو" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یکی بدو" عبارت است از wrangle

ترجمه انگلیسی “یکی بدو کردن”

ترجمه "یکی بدو کردن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یکی بدو کردن"، معنی و مفهوم "یکی بدو کردن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یکی بدو کردن" عبارت است از wrangle

ترجمه انگلیسی “یکی بودن”

ترجمه "یکی بودن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یکی بودن"، معنی و مفهوم "یکی بودن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یکی بودن" عبارت است از singleness , unity

ترجمه انگلیسی “یکی پنداشتن”

ترجمه "یکی پنداشتن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یکی پنداشتن"، معنی و مفهوم "یکی پنداشتن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یکی پنداشتن" عبارت است از identify

ترجمه انگلیسی “یکی در میان کردن”

ترجمه "یکی در میان کردن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یکی در میان کردن"، معنی و مفهوم "یکی در میان کردن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یکی در میان کردن" عبارت است از interchange

ترجمه انگلیسی “یکی دیگر”

ترجمه "یکی دیگر" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یکی دیگر"، معنی و مفهوم "یکی دیگر" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یکی دیگر" عبارت است از another

ترجمه انگلیسی “یکی سازی”

ترجمه "یکی سازی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یکی سازی"، معنی و مفهوم "یکی سازی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یکی سازی" عبارت است از integration

ترجمه انگلیسی “یکی شدن”

ترجمه "یکی شدن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یکی شدن"، معنی و مفهوم "یکی شدن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یکی شدن" عبارت است از unite

ترجمه انگلیسی “یگانگی”

ترجمه "یگانگی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یگانگی"، معنی و مفهوم "یگانگی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یگانگی" عبارت است از identity , integration , oneness , solidarity , unification , union , unity

ترجمه انگلیسی “یگانه کردن برای رفع تبعیض”

ترجمه "یگانه کردن برای رفع تبعیض" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یگانه کردن برای رفع تبعیض"، معنی و مفهوم "یگانه کردن برای رفع تبعیض" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یگانه کردن برای رفع تبعیض" عبارت است از integrate

ترجمه انگلیسی “یللی کردن”

ترجمه "یللی کردن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یللی کردن"، معنی و مفهوم "یللی کردن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یللی کردن" عبارت است از loiter

ترجمه انگلیسی “یواش شدن”

ترجمه "یواش شدن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یواش شدن"، معنی و مفهوم "یواش شدن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یواش شدن" عبارت است از slow

ترجمه انگلیسی “یواشکی تعقیب کردن”

ترجمه "یواشکی تعقیب کردن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یواشکی تعقیب کردن"، معنی و مفهوم "یواشکی تعقیب کردن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یواشکی تعقیب کردن" عبارت است از stalk

ترجمه انگلیسی “یودل یودل کردن (آواز)”

ترجمه "یودل یودل کردن (آواز)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یودل یودل کردن (آواز)"، معنی و مفهوم "یودل یودل کردن (آواز)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یودل یودل کردن (آواز)" عبارت است از yodel

ترجمه انگلیسی “یوغ زدن به”

ترجمه "یوغ زدن به" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یوغ زدن به"، معنی و مفهوم "یوغ زدن به" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یوغ زدن به" عبارت است از yoke

ترجمه انگلیسی “یونان دوستی”

ترجمه "یونان دوستی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یونان دوستی"، معنی و مفهوم "یونان دوستی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یونان دوستی" عبارت است از Hellenism

ترجمه انگلیسی “یونان شناختی”

ترجمه "یونان شناختی" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یونان شناختی"، معنی و مفهوم "یونان شناختی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یونان شناختی" عبارت است از Hellenistic

ترجمه انگلیسی “یونانیان و رومیان کهن”

ترجمه "یونانیان و رومیان کهن" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یونانیان و رومیان کهن"، معنی و مفهوم "یونانیان و رومیان کهن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یونانیان و رومیان کهن" عبارت است از the ancients

ترجمه انگلیسی “یونیزه کردن (شیمی)”

ترجمه "یونیزه کردن (شیمی)" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یونیزه کردن (شیمی)"، معنی و مفهوم "یونیزه کردن (شیمی)" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یونیزه کردن (شیمی)" عبارت است از ionize