X

معنی و ترجمه wicked – “خبیث” به آلمانی

ترجمه "خبیث" به آلمانی، معادل آلمانی "خبیث"، معنی و مفهوم "خبیث" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به آلمانی، معنی و ترجمه آلمانی "خبیث" عبارت است از böse

EnglishVocabulary.ir

معنی و ترجمه weak – “نحیف” به آلمانی

ترجمه "نحیف" به آلمانی، معادل آلمانی "نحیف"، معنی و مفهوم "نحیف" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به آلمانی، معنی و ترجمه آلمانی "نحیف" عبارت است از schwach

EnglishVocabulary.ir

معنی و ترجمه wake – “انگیزاندن” به آلمانی

ترجمه "انگیزاندن" به آلمانی، معادل آلمانی "انگیزاندن"، معنی و مفهوم "انگیزاندن" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به آلمانی، معنی و ترجمه آلمانی "انگیزاندن" عبارت است از aufwachen

EnglishVocabulary.ir

معنی و ترجمه veil – “پوشش” به آلمانی

ترجمه "پوشش" به آلمانی، معادل آلمانی "پوشش"، معنی و مفهوم "پوشش" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به آلمانی، معنی و ترجمه آلمانی "پوشش" عبارت است از Schleier

EnglishVocabulary.ir

معنی و ترجمه vehemency – “شدت” به آلمانی

ترجمه "شدت" به آلمانی، معادل آلمانی "شدت"، معنی و مفهوم "شدت" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به آلمانی، معنی و ترجمه آلمانی "شدت" عبارت است از Heftigkeit

EnglishVocabulary.ir

معنی و ترجمه usual – “همیشگی” به آلمانی

ترجمه "همیشگی" به آلمانی، معادل آلمانی "همیشگی"، معنی و مفهوم "همیشگی" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به آلمانی، معنی و ترجمه آلمانی "همیشگی" عبارت است از üblich

EnglishVocabulary.ir

معنی و ترجمه upshot – “نتیجه” به آلمانی

ترجمه "نتیجه" به آلمانی، معادل آلمانی "نتیجه"، معنی و مفهوم "نتیجه" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به آلمانی، معنی و ترجمه آلمانی "نتیجه" عبارت است از Ergebnis

EnglishVocabulary.ir

معنی و ترجمه unquestioning – “بی چون و چرا” به آلمانی

ترجمه "بی چون و چرا" به آلمانی، معادل آلمانی "بی چون و چرا"، معنی و مفهوم "بی چون و چرا" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به آلمانی، معنی و ترجمه آلمانی "بی چون و چرا" عبارت است از fraglos

EnglishVocabulary.ir

معنی و ترجمه unmerciful – “بی رحم” به آلمانی

ترجمه "بی رحم" به آلمانی، معادل آلمانی "بی رحم"، معنی و مفهوم "بی رحم" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به آلمانی، معنی و ترجمه آلمانی "بی رحم" عبارت است از unbarmherzig

EnglishVocabulary.ir

معنی و ترجمه unity – “توافق” به آلمانی

ترجمه "توافق" به آلمانی، معادل آلمانی "توافق"، معنی و مفهوم "توافق" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به آلمانی، معنی و ترجمه آلمانی "توافق" عبارت است از Einheit

EnglishVocabulary.ir