Xanthic acid persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Xanthic acid

(شیمی) اسید زانتیک (آبسانه ی بی رنگ و چرب : C3H6OS2)
Xanthic
زرد فام، زرد
وابسته به زانتین، زانتینی
Acid
اسید، جوهر
(دارای مزه) تند و سوزنده، ترش، ترشا
اسید مانند، اسیدی
اسیددار
تند و کنایه آمیز، گزنده، نیش دار
(خودمانی) LSD
(خاک) اسیدی (دارای pH میزان کمتر از 7)
ترشرو، بدخلق، بدقلق
حالت اسیدی، ترشی 0
دارای سیلیکا (silica)
Abscisic acid
(شیمی) اسید آب سیسیک (C15H20C4)
Acetic acid
(شیمی) اسید استیک (اسید آلی آبگونه که بی رنگ و ترش است و در سرکه یافت می شود و از آمیزش آن با الکل استر و استات سلولزمی سازند)، جوهر سرکه (به فرمول CH3COOH)
Acid number
عدد اسیدی، شمار ترشایی (شماره ای که میزان اسید آزاد در ترکیبی را نشان می دهد) (acidvalue هم می گویند)
Acid rain
باران اسیدی
Acid rock
نوعی موسیقی راک که در دهه های 0691 و 0791 متداول بود
Acid test
آزمایش محک طلا
آزمون نهایی و اصلی
Acid-fast
(به ویژه در مورد برخی باکتری ها و بافت ها که پس از رنگ شدن رنگ خود را در اثر مجاورت با اسید از دست نمی دهند) مقاوم به اسید،ثابت رنگ (در مجاورت اسید)
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Xanthic acid

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Xanthic acid

 


پانویس

معنی و مفهوم لغت Xanthic acid در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Xanthic acid به فارسی | کاربرد واژه Xanthic acid | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Xanthic acid | هم خانواده های کلمه انگلیسی Xanthic acid | مترادف کلمه Xanthic acid | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Xanthic acid | دیکشنری آنلاین Xanthic acid | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Xanthic acid در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Xanthic acid و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Xanthic acid to PERSIAN
online source for English definitions of Xanthic acid | synonyms of Xanthic acid in persian | word origins and etymologies of Xanthic acid | audio pronunciations of Xanthic acid | example sentences for Xanthic acid
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی