Sickle feather persian meaning

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Sickle feather

(به ویژه دم خروس) شاهپر، داس پر (خمیده و داس مانند)
Sickle
داس، دستره، منگال
Feather
پر
پردرآوردن، از پر پوشیده شدن
(پر یا هرچیز پرمانند که به ته پیکان و تیر می زنند تا پرواز آن بهتر شود) پرپیکان، تیرپر
هرچیز پرمانند، پرسان، پرسانه، پره
(قدیمی – جمع) پروبال، قیافه و لباس، سر و وضع
پردار کردن، پرزدن (به چیزی)،پرسانه دار کردن، پرده دار کردن
(لبه ی تخته یا صفحه یا پروانه و غیره را) نازک کردن، پخ کردن، تیزلبه کردن
(در نجاری و فلزکاری و غیره) با زبانه به هم وصل کردن، گوه دار کردن
(هواپیما و هلی کوپتر) جهت پروانه را عوض کردن 0
پردار، پرآکند
Sickle bar
(در ماشین های شخم یا درو و غیره) میله ای که تیغه بر آن سوار است، میله ی تیغه
Coq feather
پر خروس
Feather bed
تشک پر (آکنده از پر)
Feather palm
نخل پر برگ (انواع نخل هایی که برگ آنها پرسان است)
Feather star
(جانور شناسی) لاله وش شناور (راسته ی comatulid( )Comatulida هم می گویند)
Flight feather
(هریک از بال های بزرگ بال و دم پرنده که در پرواز نقش عمده دارند) شاهپر
Sea feather
(جانور شناسی) پر آبی (انواع anthozoans)
1

 

معنی و مفهوم لغت Sickle feather در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Sickle feather به فارسی | کاربرد واژه Sickle feather | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Sickle feather | هم خانواده های کلمه انگلیسی Sickle feather | مترادف کلمه Sickle feather | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Sickle feather | دیکشنری آنلاین Sickle feather | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Sickle feather در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Sickle feather و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Sickle feather to PERSIAN
online source for English definitions of Sickle feather | synonyms of Sickle feather in persian | word origins and etymologies of Sickle feather | audio pronunciations of Sickle feather | example sentences for Sickle feather
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.

بازی یادگیری زبان انگلیسی