معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Runtime به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Runtime به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Runtime به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Runtime به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Runtime

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Runtime

زمان اجرا، حین اجرا
Error
لغزش، خطا، اشتباه، غلط، رمژک، اشکوخ
گمراهی، انحراف، کژراهی، ضلالت، گناه، خطاکاری
عقیده ی غلط، کژباوری، جهل
(کامپیوتر – تفاوت بین نتیجه ی برآورده شده و نتیجه ی واقعی) خطا
(حقوق) سهو، اشتباه غیر عمدی
(گردآوری تمبر پست)نقص یا عیب چاپی (که معمولا تمبر را منحصر به شمار اندکی می کند و قیمت آن را بالا می برد)
Standard error
(آمار) لغزش استانده، خطای معیار
Trial and error
آزمایش و لغزش، آزمایش و خطاا
Writ of error
(حقوق) حکم دادگاه اصلی به دادگاه فرعی (مبنی بر تحویل اسناد دادرسی برای بررسی ثانوی)، حکم تصحیحی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Runtime

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Runtime

پانویس

معنی و مفهوم لغت Runtime در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Runtime به فارسی | کاربرد واژه Runtime | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Runtime | هم خانواده های کلمه انگلیسی Runtime | مترادف کلمه Runtime | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Runtime | دیکشنری آنلاین Runtime | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Runtime در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Runtime و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Runtime to PERSIAN
online source for English definitions of Runtime | synonyms of Runtime in persian | word origins and etymologies of Runtime | audio pronunciations of Runtime | example sentences for Runtime.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.