Quaternary ammonium compound persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Quaternary ammonium compound

(در ساختن محلل ها و گندزداها) ترکیب چهار اتمی آمونیاک
Quaternary
چهارتایی، چهارگانه، چهارین، چهارم، چهارپاری
(زمین شناسی – Q بزرگ) دوران چهارم (که شامل Pleistocene و Holoceneاست)
(شیمی) ترکیب چهار بخشی (یا چهار عاملی)، چهار عنصری، آمیزه ی چهار جزئی، دارای یک اتم متصل به چهار اتم کربن،چهار کربنی
عدد چهار
دسته ی چهارتایی
Ammonium
(شیمی) آمونیم (بنیان یک ظرفیتی NH4)
Compound
ترکیب کردن، آمیختن، همنهشتن، همهشتن، سرشتن، هم نهاد کردن
(مخلوطی از چند چیز که ماهیت اولیه ی خود را از دست می دهند – در مقابل mixture یا مخلوطی که اجزای آن خواص اولیه خود راحفظ می کنند) ترکیب، آمیزه
(زبان شناسی) واژه ی مرکب، همکرد
مرکب، همنهشته، سرشته، آویخته، دارای دو یا چند بخش
(دستور زبان – جمله ی) همپایه
وخیم تر کردن، تشدید کردن، بدتر کردن
(بانکداری – بهره ی پول و بهره ی متعلق به بهره ی آن را) حساب کردن
(با توافق طرفین) حل و فصل کردن، (به ویژه در مورد بدهی) مصالحه کردن، (با پرداخت مبلغی کمتر از مبلغ وام) سرقضیه را هم -آوردن، (باهم) کنار آمدن، با هم ساختن
Compound (2)
محوطه (دارای یک یا چند ساختمان) حصار
Ammonium chloride
(شیمی) کلرور آمونیاک، نشادر (ترکیب سفید و بلورین به فرمول sal ammoniac( )NH4Cl هم می گویند)
Ammonium hydroxide
(شیمی) هیدروکسید آمونیاک (باز ضعیف و بی رنگی به فرمول NH4OH)
Ammonium nitrate
(شیمی) نیترات آمونیاک (ملح بی رنگ و بلورین به فرمول NH4NO3)
Ammonium sulfate
(شیمی) سولفات آمونیاک (ملح آمونیم به فرمول NH4(2SO4))
Compound animal
(جانور شناسی) جانور همجوش (توده ای از جانوران که از یک ولد به وجود آمده و به صورت توده نامتمایزی زیست می کنند: مانندمرجان ها)، جانور همهشته
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Quaternary ammonium compound

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Quaternary ammonium compound

 


پانویس

معنی و مفهوم لغت Quaternary ammonium compound در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Quaternary ammonium compound به فارسی | کاربرد واژه Quaternary ammonium compound | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Quaternary ammonium compound | هم خانواده های کلمه انگلیسی Quaternary ammonium compound | مترادف کلمه Quaternary ammonium compound | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Quaternary ammonium compound | دیکشنری آنلاین Quaternary ammonium compound | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Quaternary ammonium compound در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Quaternary ammonium compound و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Quaternary ammonium compound to PERSIAN
online source for English definitions of Quaternary ammonium compound | synonyms of Quaternary ammonium compound in persian | word origins and etymologies of Quaternary ammonium compound | audio pronunciations of Quaternary ammonium compound | example sentences for Quaternary ammonium compound
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی