Prussic acid persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Prussic acid

رجوع شود به hydrocyanic acid
Acid
اسید، جوهر
(دارای مزه) تند و سوزنده، ترش، ترشا
اسید مانند، اسیدی
اسیددار
تند و کنایه آمیز، گزنده، نیش دار
(خودمانی) LSD
(خاک) اسیدی (دارای pH میزان کمتر از 7)
ترشرو، بدخلق، بدقلق
حالت اسیدی، ترشی 0
دارای سیلیکا (silica)
Abscisic acid
(شیمی) اسید آب سیسیک (C15H20C4)
Acetic acid
(شیمی) اسید استیک (اسید آلی آبگونه که بی رنگ و ترش است و در سرکه یافت می شود و از آمیزش آن با الکل استر و استات سلولزمی سازند)، جوهر سرکه (به فرمول CH3COOH)
Acid number
عدد اسیدی، شمار ترشایی (شماره ای که میزان اسید آزاد در ترکیبی را نشان می دهد) (acidvalue هم می گویند)
Acid rain
باران اسیدی
Acid rock
نوعی موسیقی راک که در دهه های 0691 و 0791 متداول بود
Acid test
آزمایش محک طلا
آزمون نهایی و اصلی
Acid-fast
(به ویژه در مورد برخی باکتری ها و بافت ها که پس از رنگ شدن رنگ خود را در اثر مجاورت با اسید از دست نمی دهند) مقاوم به اسید،ثابت رنگ (در مجاورت اسید)
Acid-forming
اسیدزا، اسیدی
(تغذیه) مولد اسید در اثر سوخت و ساز در بدن
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Prussic acid

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Prussic acid

 














پانویس

معنی و مفهوم لغت Prussic acid در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Prussic acid به فارسی | کاربرد واژه Prussic acid | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Prussic acid | هم خانواده های کلمه انگلیسی Prussic acid | مترادف کلمه Prussic acid | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Prussic acid | دیکشنری آنلاین Prussic acid | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Prussic acid در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Prussic acid و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Prussic acid to PERSIAN
online source for English definitions of Prussic acid | synonyms of Prussic acid in persian | word origins and etymologies of Prussic acid | audio pronunciations of Prussic acid | example sentences for Prussic acid
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.



بازی یادگیری زبان انگلیسی