Pogo stick persian meaning

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Pogo stick

چوب پای فنردار (که بچه ها با آن مثل وزغ ورجه ورجه می کنند)
Stick
شاخه ی درخت (به ویژه اگر خشک و از درخت بریده یا شکسته شده باشد)، ترکه، چوب، هیزم، تکه (چوب)
چوبدستی، وسه، کدین، شنگینه، گوازه، گواز، کوتنگ، کدنگ، چنبه، باهو، عصا
(به ویژه کرفس) ساقه
هر چیز ترکه مانند یاتخته مانند: لول
تکه، قلم، عدد
آدم احمق، پخمه، کند ذهن
چوگان
وسیله ی تهدید یا وادارسازی، سکه، انگیزان
چسبندگی، چسبش 0
(مخفف) stick shift 1
(ارتش – بمب یا چترباز و غیره)افکنده شده به صورت یک خط در سرتاسر منطقه ی هدف 2
(خودمانی) سیگار ماری جوانا 3
(هواپیمایی) رجوع شود به joystick 4
(کشتی)دکلی، بخشی از دکل 5
(با هر چیز نوک تیز) سوراخ کردن، فرو کردن یا رفتن 6
چپاندن، داخل (سوراخ و غیره) کردن، فرو بردن، تپاندن 7
(با پونز یا چسب و غیره) الصاق کردن، چسباندن، زدن، دوسانیدن 8
(حشرات و غیره را) با سوزن به مقوا یا تخته زدن، به میخ کشیدن، به سوزن کشیدن 9
گیر کردن، گیر انداختن 0
(تاک یا گیاه بالا رو را) با چوب نگه داشتن، تیر زیر گیاه گذاشتن 1
(عامیانه) قرار دادن، گذاشتن، نهادن، انداختن 2
(عامیانه) گیج کردن یا شدن، سر در گم شدن یا کردن 3
(خودمانی) تحمیل کردن، (کاری را) به گردن کسی گذاشتن، (به کسی) انداختن، گران فروختن، کلاه گذاشتن، گول زدن، مغبون کردن 4
(انگلیس – عامیانه) تحمل کردن، به خود هموار کردن 5
چسبیدن، الصاق شدن، وصل شدن، دوسیدن، پشلیدن 6
ماندن، قرارگرفتن 7
(در خاطر) نگهداشتن، (به خاطر) سپردن، (اتهام و غیره را) ثابت کردن 8
دوستی کردن، همیاری کردن، (از هم)پشتیبانی کردن 9
پایداری کردن، ادامه دادن، ممارست کردن، دوام آوردن 0
رویگردان بودن (از)، بی میلی نشان دادن 1
(با: out یا up یا through و غیره) بیرون زدن، برجسته بودن، برقلمبیدن، بیرون آوردن 2

 

معنی و مفهوم لغت Pogo stick در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Pogo stick به فارسی | کاربرد واژه Pogo stick | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Pogo stick | هم خانواده های کلمه انگلیسی Pogo stick | مترادف کلمه Pogo stick | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Pogo stick | دیکشنری آنلاین Pogo stick | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Pogo stick در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Pogo stick و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Pogo stick to PERSIAN
online source for English definitions of Pogo stick | synonyms of Pogo stick in persian | word origins and etymologies of Pogo stick | audio pronunciations of Pogo stick | example sentences for Pogo stick
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.

بازی یادگیری زبان انگلیسی