Perboric acid persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Perboric acid

(شیمی) اسید پربوریک (HBO3)
Acid
اسید، جوهر
(دارای مزه) تند و سوزنده، ترش، ترشا
اسید مانند، اسیدی
اسیددار
تند و کنایه آمیز، گزنده، نیش دار
(خودمانی) LSD
(خاک) اسیدی (دارای pH میزان کمتر از 7)
ترشرو، بدخلق، بدقلق
حالت اسیدی، ترشی 0
دارای سیلیکا (silica)
Abscisic acid
(شیمی) اسید آب سیسیک (C15H20C4)
Acetic acid
(شیمی) اسید استیک (اسید آلی آبگونه که بی رنگ و ترش است و در سرکه یافت می شود و از آمیزش آن با الکل استر و استات سلولزمی سازند)، جوهر سرکه (به فرمول CH3COOH)
Acid number
عدد اسیدی، شمار ترشایی (شماره ای که میزان اسید آزاد در ترکیبی را نشان می دهد) (acidvalue هم می گویند)
Acid rain
باران اسیدی
Acid rock
نوعی موسیقی راک که در دهه های 0691 و 0791 متداول بود
Acid test
آزمایش محک طلا
آزمون نهایی و اصلی
Acid-fast
(به ویژه در مورد برخی باکتری ها و بافت ها که پس از رنگ شدن رنگ خود را در اثر مجاورت با اسید از دست نمی دهند) مقاوم به اسید،ثابت رنگ (در مجاورت اسید)
Acid-forming
اسیدزا، اسیدی
(تغذیه) مولد اسید در اثر سوخت و ساز در بدن
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Perboric acid

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Perboric acid

 


پانویس

معنی و مفهوم لغت Perboric acid در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Perboric acid به فارسی | کاربرد واژه Perboric acid | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Perboric acid | هم خانواده های کلمه انگلیسی Perboric acid | مترادف کلمه Perboric acid | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Perboric acid | دیکشنری آنلاین Perboric acid | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Perboric acid در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Perboric acid و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Perboric acid to PERSIAN
online source for English definitions of Perboric acid | synonyms of Perboric acid in persian | word origins and etymologies of Perboric acid | audio pronunciations of Perboric acid | example sentences for Perboric acid
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی