دیکشنری انگلیسی به فارسی

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Davenant, William به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Davenant, William به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Davenant, William به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Davenant, William به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Davenant, William

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Godwin, William به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Godwin, William به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Godwin, William به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Godwin, William به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Godwin, William

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Congreve, William به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Congreve, William به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Congreve, William به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Congreve, William به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Congreve, William

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Off-off-Broadway به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Off-off-Broadway به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Off-off-Broadway به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Off-off-Broadway به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Off-off-Broadway

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Eastern Province به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Eastern Province به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Eastern Province به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Eastern Province به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Eastern Province

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Eastern Shore به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Eastern Shore به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Eastern Shore به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Eastern Shore به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Eastern Shore

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Easter (2nd meaning) به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Easter (2nd meaning) به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Easter (2nd meaning) به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Easter (2nd meaning) به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Easter (2nd meaning)

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Carpet beetle به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Carpet beetle به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Carpet beetle به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Carpet beetle به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Carpet beetle

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Beetle (3rd meaning) به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Beetle (3rd meaning) به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Beetle (3rd meaning) به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Beetle (3rd meaning) به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Beetle (3rd meaning)

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Blister beetle به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Blister beetle به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Blister beetle به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Blister beetle به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Blister beetle

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Buffalo beetle به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Buffalo beetle به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Buffalo beetle به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Buffalo beetle به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Buffalo beetle

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Beetle (2nd meaning) به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Beetle (2nd meaning) به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Beetle (2nd meaning) به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Beetle (2nd meaning) به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Beetle (2nd meaning)