دیکشنری انگلیسی به فارسی

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی L asparaginase به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی L asparaginase به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی L asparaginase به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی L asparaginase به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه L asparaginase

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Second (3rd meaning) به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Second (3rd meaning) به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Second (3rd meaning) به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Second (3rd meaning) به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Second (3rd meaning)

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Adam (2nd meaning) به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Adam (2nd meaning) به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adam (2nd meaning) به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Adam (2nd meaning) به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adam (2nd meaning)

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Corrugated paper به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Corrugated paper به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Corrugated paper به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Corrugated paper به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Corrugated paper

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Accommodation paper به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Accommodation paper به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Accommodation paper به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Accommodation paper به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Accommodation paper

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Buffalo grass به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Buffalo grass به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Buffalo grass به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Buffalo grass به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Buffalo grass