دیکشنری انگلیسی به فارسی

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Major general به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Major general به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Major general به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Major general به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Major general

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Major Prophets به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Major Prophets به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Major Prophets به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Major Prophets به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Major Prophets

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی E (3rd meaning) به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی E (3rd meaning) به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی E (3rd meaning) به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی E (3rd meaning) به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه E (3rd meaning)

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی E-proposition به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی E-proposition به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی E-proposition به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی E-proposition به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه E-proposition

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Cutoff frequency به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Cutoff frequency به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Cutoff frequency به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Cutoff frequency به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Cutoff frequency

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی E (2nd meaning) به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی E (2nd meaning) به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی E (2nd meaning) به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی E (2nd meaning) به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه E (2nd meaning)

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Closed season به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Closed season به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Closed season به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Closed season به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Closed season

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Closed-captioned به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Closed-captioned به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Closed-captioned به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Closed-captioned به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Closed-captioned

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Deep structure به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Deep structure به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Deep structure به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Deep structure به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Deep structure

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Charge-coupled device به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Charge-coupled device به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Charge-coupled device به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Charge-coupled device به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Charge-coupled device

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Close (2nd meaning) به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Close (2nd meaning) به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Close (2nd meaning) به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Close (2nd meaning) به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Close (2nd meaning)

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Close (3rd meaning) به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Close (3rd meaning) به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Close (3rd meaning) به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Close (3rd meaning) به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Close (3rd meaning)