دیکشنری انگلیسی به فارسی

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Magnetic course به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Magnetic course به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Magnetic course به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Magnetic course به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Magnetic course

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Court bouillon به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Court bouillon به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Court bouillon به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Court bouillon به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Court bouillon

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Boxer (2nd meaning) به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Boxer (2nd meaning) به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Boxer (2nd meaning) به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Boxer (2nd meaning) به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Boxer (2nd meaning)

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Box (2nd meaning) به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Box (2nd meaning) به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Box (2nd meaning) به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Box (2nd meaning) به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Box (2nd meaning)

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Box (3rd meaning) به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Box (3rd meaning) به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Box (3rd meaning) به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Box (3rd meaning) به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Box (3rd meaning)

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Courteousness به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Courteousness به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Courteousness به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Courteousness به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Courteousness

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Courser (2nd meaning) به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Courser (2nd meaning) به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Courser (2nd meaning) به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Courser (2nd meaning) به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Courser (2nd meaning)

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Courser (3rd meaning) به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Courser (3rd meaning) به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Courser (3rd meaning) به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Courser (3rd meaning) به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Courser (3rd meaning)

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Ad (1st meaning) به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Ad (1st meaning) به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Ad (1st meaning) به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Ad (1st meaning) به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Ad (1st meaning)

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Ad (2nd meaning) به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Ad (2nd meaning) به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Ad (2nd meaning) به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Ad (2nd meaning) به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Ad (2nd meaning)

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی La (2nd meaning) به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی La (2nd meaning) به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی La (2nd meaning) به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی La (2nd meaning) به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه La (2nd meaning)

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی La (3rd meaning) به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی La (3rd meaning) به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی La (3rd meaning) به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی La (3rd meaning) به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه La (3rd meaning)

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Antigonus (l) به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Antigonus (l) به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Antigonus (l) به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Antigonus (l) به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Antigonus (l)