دیکشنری انگلیسی به فارسی

Country mile persian meaning

معنی و مفهوم لغت Country mile در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Country mile به فارسی | کاربرد واژه Country mile | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Country mile

Happy hour persian meaning

معنی و مفهوم لغت Happy hour در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Happy hour به فارسی | کاربرد واژه Happy hour | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Happy hour

Couch potato persian meaning

معنی و مفهوم لغت Couch potato در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Couch potato به فارسی | کاربرد واژه Couch potato | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Couch potato

Fender bender persian meaning

معنی و مفهوم لغت Fender bender در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Fender bender به فارسی | کاربرد واژه Fender bender | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Fender bender

Clunker persian meaning

به فارسی Clunker ترجمه و معنی

معنی و مفهوم لغت Clunker در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Clunker به فارسی | کاربرد واژه Clunker | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Clunker

Domestic relations court persian meaning

معنی و مفهوم لغت Domestic relations court در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Domestic relations court به فارسی | کاربرد واژه Domestic relations court | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Domestic relations court

Dyed-in-the-wool persian meaning

به فارسی Dyed-in-the-wool ترجمه و معنی

معنی و مفهوم لغت Dyed-in-the-wool در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Dyed-in-the-wool به فارسی | کاربرد واژه Dyed-in-the-wool | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Dyed-in-the-wool

Fiery cross persian meaning

معنی و مفهوم لغت Fiery cross در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Fiery cross به فارسی | کاربرد واژه Fiery cross | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Fiery cross

Harpy persian meaning

به فارسی Harpy ترجمه و معنی

معنی و مفهوم لغت Harpy در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Harpy به فارسی | کاربرد واژه Harpy | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Harpy

Commendation Medal persian meaning

معنی و مفهوم لغت Commendation Medal در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Commendation Medal به فارسی | کاربرد واژه Commendation Medal | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Commendation Medal

Forlorn hope persian meaning

معنی و مفهوم لغت Forlorn hope در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Forlorn hope به فارسی | کاربرد واژه Forlorn hope | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Forlorn hope

First lieutenant persian meaning

معنی و مفهوم لغت First lieutenant در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی First lieutenant به فارسی | کاربرد واژه First lieutenant | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه First lieutenant

General headquarters persian meaning

معنی و مفهوم لغت General headquarters در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی General headquarters به فارسی | کاربرد واژه General headquarters | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه General headquarters

Gunnery persian meaning

به فارسی Gunnery ترجمه و معنی

معنی و مفهوم لغت Gunnery در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Gunnery به فارسی | کاربرد واژه Gunnery | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Gunnery

Cruise missile persian meaning

معنی و مفهوم لغت Cruise missile در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Cruise missile به فارسی | کاربرد واژه Cruise missile | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Cruise missile

Dry kiln persian meaning

معنی و مفهوم لغت Dry kiln در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Dry kiln به فارسی | کاربرد واژه Dry kiln | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Dry kiln

Hole in the wall persian meaning

معنی و مفهوم لغت Hole in the wall در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Hole in the wall به فارسی | کاربرد واژه Hole in the wall | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Hole in the wall