دیکشنری انگلیسی به فارسی

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Treasury bill به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Treasury bill به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Treasury bill به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Treasury bill به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Treasury bill

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Billboard (2nd meaning) به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Billboard (2nd meaning) به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Billboard (2nd meaning) به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Billboard (2nd meaning) به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Billboard (2nd meaning)

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Three-dimensional به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Three-dimensional به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Three-dimensional به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Three-dimensional به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Three-dimensional

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Sand (2nd meaning) به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Sand (2nd meaning) به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Sand (2nd meaning) به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Sand (2nd meaning) به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Sand (2nd meaning)

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Bounty jumper به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Bounty jumper به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Bounty jumper به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Bounty jumper به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Bounty jumper

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Jumper cables به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Jumper cables به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Jumper cables به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Jumper cables به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Jumper cables