دیکشنری انگلیسی به فارسی

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Double bassoon به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Double bassoon به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Double bassoon به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Double bassoon به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Double bassoon

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Double boiler به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Double boiler به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Double boiler به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Double boiler به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Double boiler

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Double counterpoint به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Double counterpoint به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Double counterpoint به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Double counterpoint به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Double counterpoint

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Double dagger به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Double dagger به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Double dagger به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Double dagger به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Double dagger

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Confidence man به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Confidence man به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Confidence man به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Confidence man به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Confidence man

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Blubber (2nd meaning) به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Blubber (2nd meaning) به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Blubber (2nd meaning) به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Blubber (2nd meaning) به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Blubber (2nd meaning)

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Yellow warbler به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Yellow warbler به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Yellow warbler به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Yellow warbler به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Yellow warbler

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Yellow-throated warbler به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Yellow-throated warbler به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Yellow-throated warbler به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Yellow-throated warbler به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Yellow-throated warbler

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Cross relation به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Cross relation به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Cross relation به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Cross relation به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Cross relation