دیکشنری انگلیسی به فارسی

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی ANA (2nd meaning) به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی ANA (2nd meaning) به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی ANA (2nd meaning) به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی ANA (2nd meaning) به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه ANA (2nd meaning)

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Geissler tube به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Geissler tube به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Geissler tube به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Geissler tube به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Geissler tube

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Gosport (tube) به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Gosport (tube) به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Gosport (tube) به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Gosport (tube) به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Gosport (tube)

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Shot (2nd meaning) به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Shot (2nd meaning) به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Shot (2nd meaning) به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Shot (2nd meaning) به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Shot (2nd meaning)

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی General order به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی General order به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی General order به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی General order به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه General order

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Stationary engineer به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Stationary engineer به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Stationary engineer به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Stationary engineer به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Stationary engineer

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Chemical engineering به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Chemical engineering به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Chemical engineering به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Chemical engineering به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Chemical engineering

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی End (2nd meaning) به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی End (2nd meaning) به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی End (2nd meaning) به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی End (2nd meaning) به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه End (2nd meaning)

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Encyclopaedical به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Encyclopaedical به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Encyclopaedical به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Encyclopaedical به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Encyclopaedical