معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Nitric acid به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Nitric acid به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Nitric acid به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Nitric acid به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Nitric acid

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Nitric acid

(شیمی) اسید نیتریک (اسید بی رنگ و بخارزا به فرمول HNO3)، جوهر شوره
Nitric
(شیمی) وابسته به یا دارای نیتروژن، نیتروژنی، نیتریک
Nitric bacteria
ترکیزه های نیتراتی ( باکتری های آبی و خاکی از جنس Nitrobacter که نیتریت ها را تبدیل به نیترات می کنند)
Nitric oxide
(شیمی) اکسید نیتریک (گاز بی رنگ به فرمول NO)
Acid
اسید، جوهر
(دارای مزه) تند و سوزنده، ترش، ترشا
اسید مانند، اسیدی
اسیددار
تند و کنایه آمیز، گزنده، نیش دار
(خودمانی) LSD
(خاک) اسیدی (دارای pH میزان کمتر از 7)
ترشرو، بدخلق، بدقلق
حالت اسیدی، ترشی 0
دارای سیلیکا (silica)
Abscisic acid
(شیمی) اسید آب سیسیک (C15H20C4)
Acetic acid
(شیمی) اسید استیک (اسید آلی آبگونه که بی رنگ و ترش است و در سرکه یافت می شود و از آمیزش آن با الکل استر و استات سلولزمی سازند)، جوهر سرکه (به فرمول CH3COOH)
Acid number
عدد اسیدی، شمار ترشایی (شماره ای که میزان اسید آزاد در ترکیبی را نشان می دهد) (acidvalue هم می گویند)
Acid rain
باران اسیدی
Acid rock
نوعی موسیقی راک که در دهه های 0691 و 0791 متداول بود
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Nitric acid

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Nitric acid

پانویس

معنی و مفهوم لغت Nitric acid در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Nitric acid به فارسی | کاربرد واژه Nitric acid | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Nitric acid | هم خانواده های کلمه انگلیسی Nitric acid | مترادف کلمه Nitric acid | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Nitric acid | دیکشنری آنلاین Nitric acid | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Nitric acid در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Nitric acid و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Nitric acid to PERSIAN
online source for English definitions of Nitric acid | synonyms of Nitric acid in persian | word origins and etymologies of Nitric acid | audio pronunciations of Nitric acid | example sentences for Nitric acid.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.