Mucic acid persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Mucic acid

(شیمی) اسید میوسیک (HOOC)CHOH(4COOH)
Acid
اسید، جوهر
(دارای مزه) تند و سوزنده، ترش، ترشا
اسید مانند، اسیدی
اسیددار
تند و کنایه آمیز، گزنده، نیش دار
(خودمانی) LSD
(خاک) اسیدی (دارای pH میزان کمتر از 7)
ترشرو، بدخلق، بدقلق
حالت اسیدی، ترشی 0
دارای سیلیکا (silica)
Abscisic acid
(شیمی) اسید آب سیسیک (C15H20C4)
Acetic acid
(شیمی) اسید استیک (اسید آلی آبگونه که بی رنگ و ترش است و در سرکه یافت می شود و از آمیزش آن با الکل استر و استات سلولزمی سازند)، جوهر سرکه (به فرمول CH3COOH)
Acid number
عدد اسیدی، شمار ترشایی (شماره ای که میزان اسید آزاد در ترکیبی را نشان می دهد) (acidvalue هم می گویند)
Acid rain
باران اسیدی
Acid rock
نوعی موسیقی راک که در دهه های 0691 و 0791 متداول بود
Acid test
آزمایش محک طلا
آزمون نهایی و اصلی
Acid-fast
(به ویژه در مورد برخی باکتری ها و بافت ها که پس از رنگ شدن رنگ خود را در اثر مجاورت با اسید از دست نمی دهند) مقاوم به اسید،ثابت رنگ (در مجاورت اسید)
Acid-forming
اسیدزا، اسیدی
(تغذیه) مولد اسید در اثر سوخت و ساز در بدن
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Mucic acid

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Mucic acid

 


پانویس

معنی و مفهوم لغت Mucic acid در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Mucic acid به فارسی | کاربرد واژه Mucic acid | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Mucic acid | هم خانواده های کلمه انگلیسی Mucic acid | مترادف کلمه Mucic acid | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Mucic acid | دیکشنری آنلاین Mucic acid | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Mucic acid در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Mucic acid و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Mucic acid to PERSIAN
online source for English definitions of Mucic acid | synonyms of Mucic acid in persian | word origins and etymologies of Mucic acid | audio pronunciations of Mucic acid | example sentences for Mucic acid
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی