Follow-up persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Follow-up

تکمیلی، بعدی، سپسین، پساختی، پس آمدی، پس آیند
انجام، ادامه (تا پایان)، فرجام یابی، دنباله
(هر چیزی که متعاقب چیز دیگری برای تکمیل آن انجام شود) پیگیری، دنباله گیری
Follow
دنبال کسی آمدن یا رفتن، تعقیب کردن، پشت سر کسی رفتن، پی رفتن
(دنبال چیزی را) گرفتن، ادامه دادن یا یافتن
متعاقب بودن، بعد از (چیز دیگری) بودن
جانشین (دیگری) شدن، پس از دیگری به مقامی رسیدن
(شغل و حرفه و غیره) پیش گرفتن، دنبال کردن
پیامد (چیزی) بودن، نتیجه ی چیزی بودن، منتج بودن از
تقلید کردن، سرمشق قرار دادن
اطاعت کردن از، پیروی کردن از، عمل کردن به
طرفداری کردن از، جانبداری کردن، گرویدن 0
(با دقت) گوش کردن، مشاهده کردن 1
پیگیری کردن، (با علاقه) دنبال کردن، علاقه نشان دادن 2
فهمیدن، درک کردن 3
دنبال روی، دنبال گیری، ردگیری، تعقیب
Follow-through
(ورزش – در زدن یا پرتاب گوی یا توپ) ادامه ی حرکت قوسی (حتی پس از زدن یا افکندن توپ)
به انجام رساندن (فعالیت یا کار یافرآیند)
Up
بالا، فراز، زبر
بیدار، برخاسته، بیرون از بستر، برپا
رو به بالا، به سوی بالا، بالاسوی، به طرف بالا
برانگیخته، در حال شورش، در حال قیام، در هیجان
افزوده، زیاد شده، بالا رفته، بیشتر
آماده، مهیا، (به ویژه کامپیوتر) دایر، رو به راه، مشغول کار، روشن
در حال روی دادن، در حال انجام
تمام، پایان یافته
در بالا، در صدر، در ترقی 0
(معمولا با: to یا with) برابر، هم تراز، مثل، همانند 1
مطلع، آگاه، مسلط بر 2
(معمولا با: for) در معرض، قرار است که 3

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Follow-up

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Follow-up

 


پانویس

معنی و مفهوم لغت Follow-up در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Follow-up به فارسی | کاربرد واژه Follow-up | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Follow-up | هم خانواده های کلمه انگلیسی Follow-up | مترادف کلمه Follow-up | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Follow-up | دیکشنری آنلاین Follow-up | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Follow-up در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Follow-up و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Follow-up to PERSIAN
online source for English definitions of Follow-up | synonyms of Follow-up in persian | word origins and etymologies of Follow-up | audio pronunciations of Follow-up | example sentences for Follow-up
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی