Compression ratio persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Compression ratio

(موتورهای درون سوز) ضریب تراکم یا همفشردگی (نسبت چگالی هوا قبل و بعد از همفشارش توسط پیستون)
Compression
فشار، چلاندگی، تراکم، فشردگی، همفشردگی، همفشارش
(موتورهای درونسوز) همفشردگی هوا و سوخت لحظه ای قبل از احتراق
Ratio
نسبت، رسد، بهر، برچند
(پول هایی که پشتوانه ی آن هم طلا و هم نقره است) ارزش نسبی میزان طلا و نقره در پشتوانه
High-compression
(در موتورهای درونسوز) سیلندر پر تراکم
Distribution ratio
(شیمی) ضریب توزیع، توان پراکنش
Gear ratio
(در دو چرخ دندانه دار جفت به هم که یکی حرکت را به دیگری منتقل می کند) سرعت چرخش یک چرخ نسبت به چرخ دیگر (که مبین میزان گشتاوری است)، نسبت چرخ دنده ها، ضریب دنده
Loss ratio
(شرکت بیمه – نسبت کل پول های دریافتی به خسارات پرداختی به صاحبان بیمه) نسبت خسارات
P/E ratio
مخفف : (سهام) نسبت بها به درآمد
P-e ratio
مخفف : نسبت بها به درآمد
Poisson’s ratio
(فیزیک) نسبت پواسون
1

 

معنی و مفهوم لغت Compression ratio در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Compression ratio به فارسی | کاربرد واژه Compression ratio | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Compression ratio | هم خانواده های کلمه انگلیسی Compression ratio | مترادف کلمه Compression ratio | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Compression ratio | دیکشنری آنلاین Compression ratio | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Compression ratio در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Compression ratio و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Compression ratio to PERSIAN
online source for English definitions of Compression ratio | synonyms of Compression ratio in persian | word origins and etymologies of Compression ratio | audio pronunciations of Compression ratio | example sentences for Compression ratio
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی